Short stories by Hristo Botev

This file was prepared by Victor Kirilov Liubenov, Sofia, Bulgaria victor@mbx.isoc.bg Thank you, Victor! This text was written using the Windows Cyrillic 1251 character set. Òîçè òåêñò å ïîäãîòâåí îò Âèêòîð Êèðèëîâ Ëþáåíîâ, Ñîôèÿ, Áúëãàðèÿ, victor@mbx.isoc.bg Õèëÿäè áëàãîäàðíîñòè, Âèêòîð! O, TEMPORA! O, MORES! O, tempora! Î, mores! Ñåäÿ è ñå ÷óäÿ, çàùî ÷îâåê ñå ñúðäè,

Poems by Hristo Botev

Не плачи, майко, не тъжи, че станах азe хайдутин, хайдутин, майко, бунтовник, та тебе клета оставих за първо чедо да жалиш! Но кълни, майко, проклинай таз турска черна прокуда, дето нас млади пропъди по тази тежка чужбина — да ходим да се скитаме немили, клети, недраги!