Full Text Archive logoFull Text Archive — Free Classic E-books

The Bible, in Swedish, both Testaments

Part 16 out of 47

Adobe PDF icon
Download this document as a .pdf
File size: 1.7 MB
What's this? light bulb idea Many people prefer to read off-line or to print out text and read from the real printed page. Others want to carry documents around with them on their mobile phones and read while they are on the move. We have created .pdf files of all out documents to accommodate all these groups of people. We recommend that you download .pdfs onto your mobile phone when it is connected to a WiFi connection for reading off-line.

son, netofatiten Seraja, Tanhumets son, och Jaasanja,
maakatitens son, med sina m„n.
025:024 Och Gedalja gav dem och deras m„n sin ed och sade till dem:
˝Frukten icke f”r kald‚ernas tj„nare. Stannen kvar i landet,
och tj„nen konungen i Babel, s† skall det g† eder v„l.˝

025:025 Men i sjunde m†naden kom Ismael, son till Netanja, son till
Elisama, av konungslig b”rd, och hade med sig tio m„n, och de
slogo ihj„l Gedalja, s† ock de judar och kald‚er som voro hos
honom i Mispa.
025:026 D† br”t allt folket upp, fr†n den minste till den st”rste,
tillika med krigsh”vitsm„nnen, och begav sig till Egypten; ty de
fruktade f”r kald‚erna.

025:027 Men i det trettiosjunde †ret sedan Jojakin, Juda konung, hade
blivit bortf”rd i f†ngenskap, i tolfte m†naden, p† tjugusjunde
dagen i m†naden, tog Evil-Merodak, konungen i Babel -- samma †r
han blev konung -- Jojakin, Juda konung, till n†der och befriade
honom ur f„ngelset;
025:028 Och han talade v„nligt med honom och gav honom fr„msta platsen
bland de konungar som voro hos honom i Babel.
025:029 Han fick l„gga av sin f†ngdr„kt och best„ndigt „ta vid hans bord,
s† l„nge han levde.
025:030 Och ett st„ndigt underh†ll gavs honom fr†n konungen, visst f”r
var dag, s† l„nge han levde.

Book 13 F”rsta Kr”nikeboken (1 Kr”n.)

001:001 Adam, Set, Enos,
001:002 Kenan, Mahalalel, Jered,
001:003 Hanok, Metusela, Lemek,
001:004 Noa, Sem, Ham och Jafet.

001:005 Jafets s”ner voro Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och
Tiras.
001:006 Gomers s”ner voro Askenas, Difat och Togarma.
001:007 Javans s”ner voro Elisa och Tarsisa, kitt‚erna och rodan‚erna.
001:008 Hams s”ner voro Kus, Misraim, Put och Kanaan.
001:009 Kus' s”ner voro Seba, Havila, Sabta, Raema och Sabteka. Raemas
s”ner voro Saba och Dedan.

001:010 Men Kus f”dde Nimrod; han var den f”rste som uppr„ttade ett
v„lde p† jorden.
001:011 Och Misraim f”dde lud‚erna, anam‚erna, lehab‚erna, naftuh‚erna,
001:012 patros‚erna, kasluh‚erna, fr†n vilka filist‚erna hava utg†tt,
och kaftor‚erna.
001:013 Och Kanaan f”dde Sidon, som var hans f”rstf”dde, och Het,
001:014 s† ock jebus‚erna, amor‚erna och girgas‚erna,
001:015 hiv‚erna, ark‚erna, sin‚erna,
001:016 arvad‚erna, semar‚erna och hamat‚erna.

001:017 Sems s”ner voro Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram, s† ock Us,
Hul, Geter och Mesek.
001:018 Arpaksad f”dde Sela, och Sela f”dde Eber.
001:019 Men †t Eber f”ddes tv† s”ner; den ene hette Peleg, ty i hans
tid blev jorden f”rdelad; och hans broder hette Joktan.
001:020 Och Joktan f”dde Almodad, Selef, Hasarmavet, Jera,
001:021 Hadoram, Usal, Dikla,
001:022 Ebal, Abimael, Saba,
001:023 Ofir, Havila och Jobab; alla dessa voro Joktans s”ner.

001:024 Sem, Arpaksad, Sela,
001:025 Eber, Peleg, Regu,
001:026 Serug, Nahor, Tera,
001:027 Abram, det „r Abraham
001:028 Abrahams s”ner voro Isak och Ismael.
001:029 Detta „r deras sl„kttavla: Nebajot, Ismaels f”rstf”dde, vidare
Kedar, Adbeel och Mibsam,
001:030 Misma och Duma, Massa, Hadad och Tema,
001:031 Jetur, Nafis och Kedma. Dessa voro Ismaels s”ner.
001:032 Och de s”ner som Ketura, Abrahams bihustru, f”dde voro Simran,
Joksan, Medan, Midjan, Jisbak och Sua. Joksans s”ner voro Saba
och Dedan.
001:033 Och Midjans s”ner voro Efa, Efer, Hanok, Abida och Eldaa. Alla
dessa voro Keturas s”ner.
001:034 Och Abraham f”dde Isak. Isaks s”ner voro Esau och Israel.

001:035 Esaus s”ner voro Elifas, Reguel, Jeus, Jaelam och Kora.
001:036 Elifas' s”ner voro Teman och Omar, Sefi och Gaetam, Kenas, Timna
och Amalek
001:037 Reguels s”ner voro Nahat, Sera, Samma och Missa.

001:038 Men Seirs s”ner voro Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser och
Disan.
001:039 Lotans s”ner voro Hori och Homam; och Lotans syster var Timna.
001:040 Sobals s”ner voro Aljan, Manahat och Ebal, Sefi och Onam. Och
Sibeons s”ner voro Aja och Ana.
001:041 Anas s”ner voro Dison. Och Disons s”ner voro Hamran, Esban,
Jitran och Keran.
001:042 Esers s”ner voro Bilhan, Saavan, Jaakan. Disans s”ner voro Us
och Aran.

001:043 Och dessa voro de konungar som regerade i Edoms land, innan „nnu
n†gon israelitisk konung var konung d„r: Bela, Beors son, och
hans stad hette Dinhaba.
001:044 N„r Bela dog, blev Jobab, Seras son, fr†n Bosra, konung efter
honom.
001:045 N„r Jobab dog, blev Husam fr†n teman‚ernas land konung efter
honom.
001:046 N„r Husam dog, blev Hadad, Bedads son, konung efter honom, han
som slog midjaniterna p† Moabs mark; och hans stad hette Avit.
001:047 N„r Hadad dog, blev Samla fr†n Masreka konung efter honom.
001:048 N„r Samla dog, blev Saul, fr†n Rehobot vid floden, konung efter
honom.
001:049 N„r Saul dog, blev Baal-Hanan, Akbors son, konung efter honom
001:050 N„r Baal-Hanan dog, blev Hadad konung efter honom; och hans stad
hette Pagi, och hans hustru hette Mehetabel, dotter till Matred,
var dotter till Me-Sahab.
001:051 Men n„r Hadad hade d”tt, voro dessa Edoms stamfurstar: fursten
Timna, fursten Alja, fursten Jetet,
001:052 fursten Oholibama, fursten Ela, fursten Pinon,
001:053 fursten Kenas, fursten Teman, fursten Mibsar,
001:054 fursten Magdiel, fursten Iram. Dessa voro Edoms stamfurstar.

002:001 Dessa voro Israels s”ner: Ruben, Simeon, Levi och Juda, Isaskar
och Sebulon,
002:002 Dan, Josef och Benjamin, Naftali, Gad och Aser.

002:003 Judas s”ner voro Er, Onan och Sela; dessa tre f”ddes †t honom av
Suas dotter, kananeiskan. Men Er, Judas f”rstf”dde, misshagade
HERREN; d„rf”r d”dade han honom.
002:004 Och Tamar, hans sonhustru, f”dde †t honom Peres och Sera, s† att
Judas s”ner voro tillsammans fem.

002:005 Peres' s”ner voro Hesron och Hamul.
002:006 Seras s”ner voro Simri, Etan, Heman, Kalkol och Dara,
tillsammans fem.
002:007 Men Karmis s”ner voro Akar, som drog olycka ”ver Israel, n„r han
trol”st f”rgrep sig p† det tillspillogivna.
002:008 Och Etans s”ner voro Asarja.

002:009 Och de s”ner som f”ddes †t Hesron voro Jerameel, Ram och
Kelubai.
002:010 Och Ram f”dde Amminadab, och Amminadab f”dde Naheson, h”vding
f”r Juda barn.
002:011 Naheson f”dde Salma, och Salma f”dde Boas.
002:012 Boas f”dde Obed, och Obed f”dde Isai.
002:013 Isai f”dde Eliab, som var hans f”rstf”dde, Abinadab, den andre,
och Simea, den tredje,
002:014 Netanel, den fj„rde, Raddai, den femte,
002:015 Osem, den sj„tte, David, den sjunde.
002:016 Och deras systrar voro Seruja och Abigail. Och Serujas s”ner
voro Absai, Joab och Asael, tillsammans tre.
002:017 Och Abigail f”dde Amasa, och Amasas fader var ismaeliten Jeter.

002:018 Och Kaleb, Hesrons son, f”dde ett barn av kvinnk”n, Asuba,
d„rtill ock Jeriot; och dessa voro henne s”ner: Jeser, Sobab och
Ardon.
002:019 Och n„r Asuba dog, tog Kaleb Efrat till hustru †t sig, och hon
f”dde †t honom Hur.
002:020 Och Hur f”dde Uri, och Uri f”dde Besalel.
002:021 D„refter gick Hesron in till Makirs, Gileads faders, dotter;
henne tog han till hustru, n„r han var sextio †r gammal. Och hon
f”dde †t honom Segub.
002:022 Och Segub f”dde Jair; denne hade tjugutre st„der i Gileads land.
002:023 Men gesur‚erna och aram‚erna togo ifr†n dem Jairs byar j„mte
Kenat med underlydande orter, sextio st„der. Alla dessa voro
s”ner till Makir, Gileads fader.
002:024 Och sedan Hesron hade d”tt i Kaleb-Efrata, f”dde Hesrons hustru
Abia †t honom Ashur, Tekoas fader.

002:025 Och Jerameels, Hesrons f”rstf”ddes, s”ner voro Ram, den
f”rstf”dde, vidare Buna, Oren och Osem samt Ahia.
002:026 Men Jerameel hade en annan hustru som hette Atara; hon var moder
till Onam.
002:027 Och Rams, Jerameels f”rstf”ddes, s”ner voro Maas, Jamin och
Eker.
002:028 Onams s”ner voro Sammai och Jada; och Sammais s”ner voro Nadab
och Abisur.
002:029 Och Abisurs hustru hette Abihail; hon f”dde †t honom Aban och
Molid.
002:030 Nadabs s”ner voro Seled och Appaim. Seled dog barnl”s.
002:031 Men Appaims s”ner voro Jisei; Jiseis s”ner voro Sesan; Sesans
s”ner voro Alai.
002:032 Jadas, Sammais broders, s”ner voro Jeter och Jonatan. Jeter dog
barnl”s.
002:033 Men Jonatans s”ner voro Pelet och Sasa. Dessa voro Jerameels
s”ner.
002:034 Men Sesan hade inga s”ner, utan allenast d”ttrar. Nu hade Sesan
en egyptisk tj„nare som hette Jarha.
002:035 Och Sesan gav sin dotter till hustru †t sin tj„nare Jarha, och
hon f”dde †t honom Attai.
002:036 Attai f”dde Natan, och Natan f”dde Sabad.
002:037 Sabad f”dde Eflal, och Eflal f”dde Obed.
002:038 Obed f”dde Jehu, och Jehu f”dde Asarja.
002:039 Asarja f”dde Heles, och Heles f”dde Eleasa.
002:040 Eleasa f”dde Sisamai, och Sisamai f”dde Sallum.
002:041 Sallum f”dde Jekamja, och Jekamja f”dde Elisama.

002:042 Och Kalebs, Jerameels broders, s”ner voro Mesa, hans f”rstf”dde,
som var Sifs fader, och Maresas, Hebrons faders, s”ner.
002:043 Men Hebrons s”ner voro Kora, Tappua, Rekem och Sema.
002:044 Sema f”dde Raham, Jorkeams fader. Men Rekem f”dde Sammai.
002:045 Sammais son var Maon, och Maon var Bet-Surs fader.

002:046 Och Efa, Kalebs bihustru, f”dde Haran, Mosa och Gases; och Haran
f”dde Gases.
002:047 Och Jadais s”ner voro Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Efa och Saaf.
002:048 Kalebs bihustru Maaka f”dde Seber och Tirhana.
002:049 Hon f”dde ock Saaf, Madmannas fader, Seva, Makbenas fader och
Gibeas fader. Och Kalebs dotter var Aksa.

002:050 Dessa voro Kalebs s”ner: Hurs, Efratas f”rstf”ddes, son var
Sobal Kirjat-Jearims fader,
002:051 vidare Salma, Bet-Lehems fader, och Haref, Bet-Gaders fader.
002:052 S”ner till Sobal, Kirjat-Jearims fader, voro Haroe och h„lften
av Hammenuhot-sl„kten.
002:053 Men Kirjat-Jearims sl„kter voro jeteriterna, putiterna,
sumatiterna och misraiterna. Fr†n dem utgingo sorgatiterna och
estaoliterna.
002:054 Salmas s”ner voro Bet-Lehem och netofatiterna, Atrot-Bet-Joab,
s† ock h„lften av manahatiterna, sorgiterna.
002:055 Och de skriftl„rdes sl„kter, deras som bodde i Jaebes, voro
tireatiterna, simeatiterna, sukatiterna. Dessa voro de kain‚er
som h„rstammade fr†n Hammat, fader till Rekabs sl„kt.
003:001 Dessa voro de s”ner som f”ddes †t David i Hebron: Amnon, den
f”rstf”dde, av Ahinoam fr†n Jisreel; Daniel, den andre, av
Abigail fr†n Karmel;
003:002 Absalom, den tredje, son till Maaka, som var dotter till Talmai,
konungen i Gesur; Adonia, den fj„rde, Haggits son;
003:003 Sefatja, den femte, av Abital; Jitream, den sj„tte, av hans
hustru Egla.
003:004 Dessa sex f”ddes †t honom i Hebron, d„r han regerade i sju †r
och sex m†nader. I Jerusalem †ter regerade han i trettiotre †r.

003:005 Och dessa s”ner f”ddes †t honom i Jerusalem: Simea, Sobab, Natan
och Salomo, tillsammans fyra, av Bat-Sua, Ammiels dotter;
003:006 vidare Jibhar, Elisama, Elifelet,
003:007 Noga, Nefeg, Jafia,
003:008 Elisama, Eljada och Elifelet, tillsammans nio.

003:009 Detta var alla Davids s”ner, f”rutom s”nerna med bihustrurna;
och Tamar var deras syster.
003:010 Salomos son var Rehabeam. Hans son var Abia; hans son var Asa;
hans son var Josafat.
003:011 Hans son var Joram; hans son var Ahasja; hans son var Joas.
003:012 Hans son var Amasja; hans son var Asarja; hans son var Jotam.
003:013 Hans son var Ahas; hans son var Hiskia; hans son var Manasse.
003:014 Hans son var Amon; hans son var Josia.
003:015 Josias s”ner voro Johanan den f”rstf”dde, Jojakim, den andre,
Sidkia, den tredje, Sallum, den fj„rde.
003:016 Jojakims s”ner voro hans son Jekonja och dennes son Sidkia.

003:017 Jekonjas s”ner voro Assir och dennes son Sealtiel,
003:018 vidare Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hosama och Nedabja.
003:019 Pedajas s”ner voro Serubbabel och Simei. Serubbabels s”ner voro
Mesullam och Hananja, och deras syster var Selomit,
003:020 vidare Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja och Jusab-Hesed,
tillsammans fem.
003:021 Hananjas s”ner voro Pelatja och Jesaja, vidare Refajas s”ner,
Arnans s”ner, Obadjas s”ner och Sekanjas s”ner.
003:022 Sekanjas s”ner voro Semaja, Semajas s”ner voro Hattus, Jigeal,
Baria, Nearja och Safat, tillsammans sex.
003:023 Nearjas s”ner voro Eljoenai, Hiskia och Asrikam, tillsammans
tre.
003:024 Eljoenais s”ner voro Hodauja, Eljasib, Pelaja, Ackub, Johanan,
Delaja och Anani, tillsammans sju.
004:001 Judas s”ner voro Peres, Hesron, Karmi, Hur och Sobal.
004:002 Och Reaja, Sobals son, f”dde Jahat, och Jahat f”dde Ahumai och
Lahad. Dessa voro sorgatiternas sl„kter.
004:003 Och dessa voro Abi-Etams s”ner: Jisreel, Jisma och Jidbas, och
deras syster hette Hasselelponi,
004:004 vidare Penuel, Gedors fader, och Eser, Husas fader. Dessa voro
s”ner till Hur, Efratas f”rstf”dde, Bet-Lehems fader.

004:005 Och Ashur, Tekoas fader, hade tv† hustrur, Helea och Naara.
004:006 Naara f”dde †t honom Ahussam, Hefer, Timeni och ahastariterna.
Dessa voro Naaras s”ner.
004:007 Och Heleas s”ner voro Seret, Jishar och Etnan.
004:008 Och Kos f”dde Anub och Hassobeba, s† ock Aharhels, Harums sons,
sl„kter.

004:009 Men Jaebes var mer ansedd „n sina br”der; hans moder hade givit
honom namnet Jaebes, i det hon sade: ˝Jag har f”tt honom
med sm„rta.˝
004:010 Och Jaebes †kallade Israels Gud och sade: ˝O att du ville
v„lsigna mig och utvidga mitt omr†de och l†ta din hand vara med
mig! O att du ville avv„nda vad ont „r, s† att jag sluppe att
k„nna n†gon sm„rta!˝ Och Gud l„t det ske, som han beg„rde.

004:011 Och Kelub, Suhas broder, f”dde Mehir; han var Estons fader.
004:012 Och Eston f”dde Bet-Rafa, Pasea och Tehinna, Ir-Nahas'
fader. Dessa voro m„nnen fr†n Reka.

004:013 Och Kenas s”ner voro Otniel och Seraja. Otniels s”ner voro
Hatat.
004:014 Och Meonotai f”dde Ofra. Och Seraja f”dde Joab, fader till
Timmermansdalens sl„kt, ty dessa voro timmerm„n.
004:015 Och Kalebs, Jefunnes sons, s”ner voro Iru, Ela och Naam, s† ock
Elas s”ner och Kenas.

004:016 Och Jehallelels s”ner voro Sif och Sifa, Tirja och Asarel.

004:017 Och Esras son var Jeter, vidare Mered, Efer och Jalon. Och
kvinnan blev havande och f”dde Mirjam, Sammai och Jisba,
Estemoas fader.
004:018 Och hans judiska hustru f”dde Jered, Gedors fader, och Heber,
Sokos fader, och Jekutiel, Sanoas fader. Men de andra voro
s”ner till Bitja, Faraos dotter, som Mered hade tagit till
hustru.

004:019 Och s”ner till Hodias hustru, Nahams syster, voro Kegilas fader,
garmiten, och maakatiten Estemoa.

004:020 Och Simons s”ner voro Amnon och Rinna, Ben-Hanan och Tilon.

Och Jiseis s”ner voro Sohet och Sohets son.

004:021 S”ner till Sela, Judas son, voro Er, Lekas fader, och Laeda,
Maresas fader, och de sl„kter som tillh”rde linnearbetarnas hus,
av Asbeas hus,
004:022 vidare Jokim och m„nnen i Koseba samt Joas och Saraf, som blevo
herrar ”ver Moab, s† ock Jasubi-Lehem. Men detta tillh”r en
avl„gsen tid.
004:023 Dessa voro krukmakarna och inv†narna i Netaim och Gedera; de
bodde d„r hos konungen och voro i hans arbete.

004:024 Simeons s”ner voro Nemuel och Jamin, Jarib, Sera och Saul.
004:025 Hans son var Sallum; hans son var Mibsam; hans son var Misma.
004:026 Mismas s”ner voro hans son Hammuel, dennes son Sackur och
dennes son Simei.
004:027 Och Simei hade sexton s”ner och sex d”ttrar; men hans br”der
hade icke m†nga barn. Och deras sl„kt i sin helhet f”r”kade sig
icke s† mycket som Juda barn.
004:028 Och de bodde i Beer-Seba, Molada och Hasar-Sual,
004:029 i Bilha, i Esem och i Tolad,
004:030 i Betuel, i Horma och i Siklag,
004:031 i Bet-Markabot, i Hasar-Susim, i Bet-Birei och i Saaraim. Dessa
voro deras st„der, till dess att David blev konung.
004:032 Och deras byar voro Etam och Ain, Rimmon, Token och Asan -- fem
st„der;
004:033 d„rtill alla deras byar, som l†go runt omkring dessa st„der,
„nda till Baal. Dessa voro deras boningsorter; och de hade sitt
s„rskilda sl„ktregister.

004:034 Vidare: Mesobab, Jamlek och Josa, Amasjas son,
004:035 och Joel och Jehu, son till Josibja, son till Seraja, son till
Asiel,
004:036 och Eljoenai, Jaakoba, Jesohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel och
Benaja,
004:037 s† ock Sisa, son till Sifei, son till Allon, son till Jedaja, son
till Simri son till Semaja.
004:038 Dessa nu n„mnda voro h”vdingar i sina sl„kter, och deras
familjer utbredde sig och blevo talrika.
004:039 Och de drogo fram mot Gedor, „nda till ”stra sidan av dalen, f”r
att s”ka bete f”r sin boskap.
004:040 Och de funno fett och gott bete, och landet hade utrymme nog,
och d„r var stilla och lugnt, ty de som f”rut bodde d„r voro
hamiter.
004:041 Men dessa som h„r hava blivit upptecknade vid namn kommo i
Hiskias, Juda konungs, tid och f”rst”rde deras t„lt och slogo de
meiniter som funnos d„r och g†vo dem till spillo, s† att de nu
icke mer „ro till, och bosatte sig i deras land; ty d„r fanns
bete f”r deras boskap.
004:042 Och av dem, av Simeons barn, drogo fem hundra man till Seirs
bergsbygd; och Pelatja, Nearja, Refaja och Ussiel, Jiseis s”ner,
stodo i spetsen f”r dem.
004:043 Och de slogo den sista kvarlevan av amalekiterna; sedan bosatte
de sig d„r och bo d„r „nnu i dag.

005:001 Och Rubens s”ner, Israels f”rstf”ddes -- han var n„mligen den
f”rstf”dde, men d„rf”r att han osk„rade sin faders b„dd, blev
hans f”rstf”dslor„tt given †t Josefs, Israels sons, s”ner, dock
icke s†, att denne skulle upptagas i sl„ktregistret s†som den
f”rstf”dde;
005:002 ty v„l var Juda den m„ktigaste bland sina br”der, och furste
blev en av hans avkomlingar, men f”rstf”dslor„tten blev dock
Josefs --
005:003 Rubens, Israels f”rstf”ddes, s”ner voro Hanok och Pallu, Hesron
och Karmi.
005:004 Joels s”ner voro hans son Semaja, dennes son Gog, dennes son
Simei,
005:005 dennes son Mika, dennes son Reaja, dennes son Baal,
005:006 s† ock dennes son Beera, som Tillegat-Pilneeser, konungen i
Assyrien, f”rde bort i f†ngenskap; han var h”vding f”r
rubeniterna.
005:007 Och hans br”der voro, efter sina sl„kter, n„r de upptecknades i
sl„ktregistret efter sin „ttf”ljd: Jegiel, huvudmannen, Sakarja
005:008 och Bela, son till Asas, son till Sema, son till Joel; han bodde
i Aroer, och hans boningsplatser n†dde „nda till Nebo och
Baal-Meon.
005:009 Och ”sterut n†dde hans boningsplatser „nda fram till ”knen som
str„cker sig ifr†n floden Frat; ty de hade stora boskapshjordar
i Gileads land.
005:010 Men i Sauls tid f”rde de krig mot hagariterna, och dessa f”llo
f”r deras hand; d† bosatte de sig i deras hyddor utefter hela
”stra sidan av Gilead.

005:011 Och Gads barn hade sina boningsplatser gent emot dem i landet
Basan „nda till Salka:
005:012 Joel, huvudmannen, och Safam d„rn„st, och vidare Jaanai och
Safat i Basan.
005:013 Och deras br”der voro, efter sina familjer, Mikael, Mesullam,
Seba, Jorai, Jaekan, Sia och Eber, tillsammans sju.
005:014 Dessa voro s”ner till Abihail, son till Huri, son till Jaroa,
son till Gilead, son till Mikael, son till Jesisai, son till
Jado, son till Bus.
005:015 Men Ahi, son till Abdiel, son till Guni, var huvudman f”r deras
familjer.
005:016 Och de bodde i Gilead i Basan och underlydande orter, s† ock p†
alla Sarons utmarker, s† l†ngt de str„ckte sig.
005:017 Alla dessa blevo upptecknade i sl„ktregistret i Jotams, Juda
konungs, och i Jerobeams, Israels konungs, tid.

005:018 Rubens barn och gaditerna och ena h„lften av Manasse stam, de av
dem, som voro krigsdugliga och buro sk”ld och sv„rd och sp„nde
b†ge och voro stridskunniga, utgjorde fyrtiofyra tusen sju
hundra sextio stridbara m„n.
005:019 Och de f”rde krig mot hagariterna och mot Jetur, Nafis och
Nodab.
005:020 Och seger besk„rdes dem i striden mot dessa, s† att hagariterna
och alla som voro med dem blevo givna i deras hand; ty de ropade
till Gud under striden, och han b”nh”rde dem, d„rf”r att de
f”rtr”stade p† honom.
005:021 Och s†som byte f”rde de bort deras boskapshjordar, femtio tusen
kameler, tv† hundra femtio tusen f†r och tv† tusen †snor, s† ock
ett hundra tusen m„nniskor.
005:022 Ty m†nga hade fallit slagna, eftersom striden var av Gud. Sedan
bosatte de sig i deras land och bodde d„r „nda till
f†ngenskapen.

005:023 Halva Manasse stams barn bodde ock d„r i landet, fr†n Basan „nda
till Baal-Hermon och Senir och Hermons berg, och de voro
talrika.
005:024 Och dessa voro huvudm„n f”r sina familjer: Efer, Jisei, Eliel,
Asriel, Jeremia, Hodauja och Jadiel, tappra stridsm„n,
namnkunniga m„n, huvudm„n f”r sina familjer.

005:025 Men de blevo otrogna mot sina f„ders Gud, i det att de i trol”s
avf„llighet lupo efter de gudar som dyrkades av de folk d„r i
landet, som Gud hade f”rgjort f”r dem.
005:026 D† uppv„ckte Israels Gud den assyriske konungen Puls ande och
den assyriske konungen Tillegat-Pilnesers ande och l„t folket
f”ras bort i f†ngenskap, s†v„l rubeniterna och gaditerna som ena
h„lften av Manasse stam, och l„t dem komma till Hala, Habor,
Hara och Gosans str”m, d„r de „ro „nnu i dag.
006:001 Levis s”ner voro Gerson, Kehat och Merari.
006:002 Kehats s”ner voro Amram, Jishar, Hebron och Ussiel.
006:003 Amrams barn voro Aron, Mose och Mirjam. Arons s”ner voro Nadab
och Abihu, Eleasar och Itamar.
006:004 Eleasar f”dde Pinehas, Pinehas f”dde Abisua.
006:005 Abisua f”dde Bucki, och Bucki f”dde Ussi.
006:006 Ussi f”dde Seraja, och Seraja f”dde Merajot.
006:007 Merajot f”dde Amarja, och Amarja f”dde Ahitub.
006:008 Ahitub f”dde Sadok, och Sadok f”dde Ahimaas.
006:009 Ahimaas f”dde Asarja, och Asarja f”dde Johanan.
006:010 Johanan f”dde Asarja; det var han som var pr„st i det tempel som
Salomo byggde i Jerusalem.
006:011 Asarja f”dde Amarja, och Amarja f”dde Ahitub.
006:012 Ahitub f”dde Sadok, och Sadok f”dde Sallum.
006:013 Sallum f”dde Hilkia, och Hilkia f”dde Asarja.
006:014 Asarja f”dde Seraja, och Seraja f”dde Josadak.
006:015 Men Josadak m†ste g† med i f†ngenskap, n„r HERREN l„t Juda och
Jerusalem f”ras bort genom Nebukadnessar.

006:016 Levis s”ner voro Gersom, Kehat och Merari.
006:017 Och dessa voro namnen p† Gersoms s”ner: Libni och Simei.
006:018 Och Kehats s”ner voro Amram, Jishar, Hebron och Ussiel.
006:019 Meraris s”ner voro Maheli och Musi. Dessa voro leviternas
sl„kter, efter deras f„der.
006:020 Fr†n Gersom h„rstammade hans son Libni, dennes son Jahat, dennes
son Simma,
006:021 dennes son Joa, dennes son Iddo, dennes son Sera, dennes son
Jeaterai.
006:022 Kehats s”ner voro hans son Amminadab, dennes son Kora, dennes
son Assir,
006:023 dennes son Elkana, dennes son Ebjasaf, dennes son Assir,
006:024 dennes son Tahat, dennes son Uriel, dennes son Ussia och dennes
son Saul.
006:025 Elkanas s”ner voro Amasai och Ahimot.
006:026 Hans son var Elkana; hans son var Elkana-Sofai; hans son var
Nahat.
006:027 Hans son var Eliab; hans son var Jeroham; hans son var Elkana.
006:028 Och Samuels s”ner voro Vasni, den f”rstf”dde, och Abia.
006:029 Meraris s”ner voro Maheli, dennes son Libni, dennes son Simei,
dennes son Ussa,
006:030 dennes son Simea, dennes son Haggia, dennes son Asaja.

006:031 Och dessa voro de som David anst„llde f”r att ombes”rja s†ngen i
HERRENS hus, sedan arken hade f†tt en vilostad.
006:032 De gjorde tj„nst inf”r uppenbarelset„ltets tabernakel s†som
s†ngare, till dess att Salomo byggde HERRENS hus i Jerusalem; de
stodo d„r och f”rr„ttade sin tj„nst, s†som det var f”reskrivet
f”r dem.
006:033 Dessa voro de som s† tj„nstgjorde, och dessa voro deras s”ner:

Av kehatiternas barn: Heman, s†ngaren, son till Joel, son till
Samuel,
006:034 son till Elkana, son till Jeroham, son till Eliel, son till Toa,
006:035 son till Sif, son till Elkana, son till Mahat, son till Amasai,
006:036 son till Elkana, son till Joel, son till Asarja, son till
Sefanja,
006:037 son till Tahat, son till Assir, son till Ebjasaf, son till Kora,
006:038 son till Jishar, son till Kehat, son till Levi, son till Israel;
006:039 vidare hans broder Asaf, som hade sin plats p† hans h”gra sida,
Asaf, son till Berekja, son till Simea,
006:040 son till Mikael, son till Baaseja, son till Malkia,
006:041 son till Etni, son till Sera, son till Adaja,
006:042 son till Etan, son till Simma, son till Simei,
006:043 son till Jahat, son till Gersom, son till Levi.
006:044 Och deras br”der, Meraris barn stodo p† den v„nstra sidan: Etan
son till Kisi, son till Abdi, son till Malluk,
006:045 son till Hasabja, son till Amasja, son till Hilkia,
006:046 son till Amsi, son till Bani, son till Semer,
006:047 son till Maheli, son till Musi, son till Merari, son till Levi.

006:048 Och deras br”der, de ”vriga leviterna, hade blivit givna till
allt slags tj„nstg”ring vid tabernaklet, Guds hus.
006:049 Men Aron och hans s”ner ombes”rjde offren p† br„nnoffersaltaret
och p† r”kelsealtaret, och skulle utf”ra all f”rr„ttning i det
allraheligaste och bringa f”rsoning f”r Israel, alldeles s†som
Mose, Guds tj„nare, hade bjudit.
006:050 Och dessa voro Arons s”ner: hans son Eleasar, dennes son
Pinehas, dennes son Abisua,
006:051 dennes son Bucki, dennes son Ussi, dennes son Seraja,
006:052 dennes son Merajot, dennes son Amarja, dennes son Ahitub,
006:053 dennes son Sadok, dennes son Ahimaas.

006:054 Och dessa voro deras boningsorter, efter deras t„ltl„ger inom
deras omr†de: Źt Arons s”ner av kehatiternas sl„kt -- ty dem
tr„ffade nu lotten --
006:055 †t dem gav man Hebron i Juda land med dess utmarker runt
omkring.
006:056 Men †kerjorden och byarna som h”rde till staden gav man †t
Kaleb, Jefunnes son.
006:057 Źt Arons s”ner gav man allts† frist„derna Hebron och Libna med
dess utmarker, vidare Jattir och Estemoa med dess utmarker.
006:058 Hilen med dess utmarker, Debir med dess utmarker,
006:059 Asan med dess utmarker och Bet-Semes med dess utmarker;
006:060 och ur Benjamins stam Geba med dess utmarker, Alemet med dess
utmarker och Anatot med dess utmarker, s† att deras st„der
tillsammans utgjorde tretton st„der, efter deras sl„kter.

006:061 Och Kehats ”vriga barn fingo ur en stamsl„kt, n„mligen den
stamhalva som utgjorde ena h„lften av Manasse stam, genom
lottkastning tio st„der.
006:062 Gersoms barn †ter fingo, efter sina sl„kter, ur Isaskars stam,
ur Asers stam, ur Naftali stam och ur Manasse stam i Basan
tretton st„der.
006:063 Meraris barn fingo, efter sina sl„kter, ur Rubens stam, ur Gads
stam och ur Sebulons stam genom lottkastning tolv st„der.

006:064 S† g†vo Israels barn †t leviterna dessa st„der med deras
utmarker.
006:065 Genom lottkastning g†vo de †t dem ur Juda barns stam, ur Simeons
barns stam och ur Benjamins barns stam dessa st„der, som de
namng†vo.

006:066 Och bland Kehats barns sl„kter fingo n†gra f”ljande st„der ur
Efraims stam s†som sitt omr†de:
006:067 Man gav dem frist„derna Sikem med dess utmarker i Efraims
bergsbygd, Geser med dess utmarker,
006:068 Jokmeam med dess utmarker, Bet-Horon med dess utmarker;
006:069 vidare Ajalon med dess utmarker och Gat-Rimmon med dess
utmarker;
006:070 och ur ena h„lften av Manasse stam Aner med dess utmarker och
Bileam med dess utmarker. Detta tillf”ll Kehats ”vriga barns
sl„kt.

006:071 Gersoms barn fingo ur den sl„kt som utgjorde ena h„lften av
Manasse stam Golan i Basan med dess utmarker och Astarot med
dess utmarker;
006:072 och ur Isaskars stam Kedes med dess utmarker, Dobrat med dess
utmarker,
006:073 Ramot med dess utmarker och Anem med dess utmarker;
006:074 och ur Asers stam Masal med dess utmarker, Abdon med dess
utmarker,
006:075 Hukok med dess utmarker och Rehob med dess utmarker;
006:076 och ur Naftali stam Kedes i Galileen med dess utmarker, Hammon
med dess utmarker och Kirjataim med dess utmarker.

006:077 Meraris ”vriga barn fingo ur Sebulons stam Rimmono med dess
utmarker och Tabor med dess utmarker,
006:078 och p† andra sidan Jordan mitt emot Jeriko, ”ster om Jordan, ur
Rubens stam Beser i ”knen med dess utmarker, Jahas med dess
utmarker,
006:079 Kedemot med dess utmarker och Mefaat med dess utmarker;
006:080 och ur Gads stam Ramot i Gilead med dess utmarker, Mahanaim med
dess utmarker,
006:081 Hesbon med dess utmarker och Jaeser med dess utmarker.
007:001 Och Isaskars s”ner voro Tola och Pua, Jasib och Simron,
tillsammans fyra.
007:002 Tolas s”ner voro Ussi, Refaja, Jeriel, Jamai, Jibsam och Samuel,
huvudm„n f”r sina familjer, „ttlingar av Tola, tappra stridsm„n,
upptecknade efter sin „ttf”ljd. I Davids tid var deras antal
tjugutv† tusen sex hundra.
007:003 Ussis s”ner voro Jisraja, och Jisrajas s”ner voro Mikael, Obadja
och Joel samt Jissia, tillhopa fem, allasammans huvudm„n.
007:004 Och med dem f”ljde stridbara h„rskaror, trettiosex tusen man,
efter sin „ttf”ljd och sina familjer; ty de hade m†nga hustrur
och barn.
007:005 Och deras br”der i alla Isaskars sl„kter voro tappra stridsm„n;
†ttiosju tusen utgjorde tillsammans de som voro upptecknade i
deras sl„ktregister.

007:006 Benjamins s”ner voro Bela, Beker och Jediael, tillsammans tre.
007:007 Belas s”ner voro Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot och Iri,
tillsammans fem, huvudm„n f”r sina familjer, tappra stridsm„n;
de som voro upptecknade i deras sl„ktregister utgjorde tjugutv†
tusen trettiofyra.
007:008 Bekers s”ner voro Semira, Joas, Elieser, Eljoenai, Omri,
Jeremot, Abia, Anatot och Alemet. Alla dessa voro Bekers s”ner.
007:009 De som voro upptecknade i deras sl„ktregister, efter sin
„ttf”ljd, efter huvudmannen f”r sina familjer, tappra stridsm„n,
utgjorde tjugu tusen tv† hundra.
007:010 Jediaels s”ner voro Bilhan; Bilhans s”ner voro Jeus, Benjamin,
Ehud, Kenaana, Setan, Tarsis och Ahisahar.
007:011 Alla dessa voro Jediaels s”ner, upptecknade efter huvudm„nnen
f”r sina familjer, tappra stridsm„n, sjutton tusen tv† hundra
stridbara krigsm„n.
007:012 Och Suppim och Huppim voro Irs s”ner. -- Men Husim voro Ahers
s”ner.

007:013 Naftalis s”ner voro Jahasiel, Guni, Jeser och Sallum, Bilhas
s”ner.
007:014 Manasses s”ner voro Asriel, som kvinnan f”dde; hans arameiska
bihustru f”dde Makir, Gileads fader.
007:015 Och Makir tog hustru †t Huppim och Suppim. Hans syster hette
Maaka. Och den andre hette Selofhad. Och Selofhad hade d”ttrar.
007:016 Och Maaka, Makirs hustru, f”dde en son och gav honom namnet
Peres, men hans broder hette Seres. Hans s”ner voro Ulam och
Rekem.
007:017 Ulams s”ner voro Bedan. Dessa voro s”ner till Gilead, son till
Makir, son till Manasse.
007:018 Och hans syster var Hammoleket; hon f”dde Is-Hod, Abieser och
Mahela.
007:019 Och Semidas s”ner voro Ajan, Sekem, Likhi och Aniam.

007:020 Och Efraims s”ner voro Sutela, dennes son Bered, dennes son
Tahat, dennes son Eleada, dennes son Tahat,
007:021 dennes son Sabad och dennes son Sutela, s† ock Eser och
Elead. Och m„n fr†n Gat, som voro f”dda d„r i landet, dr„pte dem,
d„rf”r att de hade dragit ned f”r att taga deras boskapshjordar.
007:022 D† s”rjde Efraim, deras fader, i l†ng tid, och hans br”der kommo
f”r att tr”sta honom.
007:023 Och han gick in till sin hustru, och hon blev havande och f”dde
en son; och han gav honom namnet Beria, d„rf”r
att det hade skett under en olyckstid f”r hans
hus.
007:024 Hans dotter var Seera; hon byggde Nedre och ™vre Bet-Horon, s†
ock Ussen-Seera.
007:025 Och hans son var Refa; hans son var Resef, „vensom Tela; hans
son var Tahan.
007:026 Hans son var Laedan; hans son var Ammihud; hans son var Elisama.
007:027 Hans son var Non; hans son var Josua.
007:028 Och deras besittning och deras boningsorter voro Betel med
underlydande orter, ”sterut Naaran och v„sterut Geser med
underlydande orter, vidare Sikem med underlydande orter, „nda
till Aja med underlydande orter.
007:029 Men i Manasse barns „go voro Bet-Sean med underlydande orter,
Taanak med underlydande orter, Megiddo med underlydande orter,
Dor med underlydande orter. H„r bodde nu Josefs, Israels sons,
barn.

007:030 Asers s”ner voro Jimna, Jisva, Jisvi och Beria; och deras syster
var Sera.
007:031 Berias s”ner voro Heber och Malkiel; han var Birsaits fader.
007:032 Och Heber f”dde Jaflet, Somer och Hotam, s† ock Sua, deras
syster.
007:033 Och Jaflets s”ner voro Pasak, Bimhal och Asvat. Dessa voro
Jaflets s”ner.
007:034 Semers s”ner voro Ahi och Rohaga, Jaba och Aram.
007:035 Hans broder Helems s”ner voro Sofa, Jimna, Seles och Amal.
007:036 Sofas s”ner voro Sua, Harnefer, Sual, Beri och Jimra,
007:037 Beser, Hod, Samma, Silsa, Jitran och Beera.
007:038 Jeters s”ner voro Jefunne, Pispa och Ara.
007:039 Och Ullas s”ner voro Ara, Hanniel och Risja.
007:040 Alla dessa voro Asers s”ner, huvudm„n f”r sina familjer, utvalda
tappra stridsm„n, huvudm„n bland h”vdingarna; och de som voro
upptecknade i deras sl„ktregister s†som dugliga till krigstj„nst
utgjorde ett antal av tjugusex tusen man.

008:001 Och Benjamin f”dde Bela, sin f”rstf”dde, Asbel, den andre, och
Ahara, den tredje,
008:002 Noha, den fj„rde, och Rafa, den femte.
008:003 Bela hade f”ljande s”ner: Addar, Gera, Abihud,
008:004 Abisua, Naaman, Ahoa,
008:005 Gera, Sefufan och Huram.

008:006 Och dessa voro Ehuds s”ner, och de voro familjehuvudm„n f”r dem
som bodde i Geba, och som blevo bortf”rda till Manahat,
008:007 dit Gera j„mte Naaman och Ahia f”rde bort dem: han f”dde Ussa
och Ahihud.

008:008 Och Saharaim f”dde barn i Moabs land, sedan han hade skilt sig
fr†n sina hustrur, Husim och Baara;
008:009 med sin hustru Hodes f”dde han d„r Jobab, Sibja, Mesa, Malkam,
008:010 Jeus, Sakeja och Mirma. Dessa voro hans s”ner, huvudm„n f”r
familjer.
008:011 Med Husim hade han f”tt Abitub och Elpaal.
008:012 Och Elpaals s”ner voro Eber, Miseam och Semed. Han var den som
byggde Ono och Lod med underlydande orter.

008:013 Beria och Sema -- vilka voro familjehuvudm„n f”r Ajalons
inv†nare och f”rjagade Gats inv†nare --
008:014 s† ock Ajo, Sasak och Jeremot.
008:015 Och Sebadja, Arad, Eder,
008:016 Mikael, Jispa och Joha voro Berias s”ner.
008:017 Och Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber,
008:018 Jismerai, Jislia och Jobab voro Elpaals s”ner.
008:019 Och Jakim, Sikri, Sabdi,
008:020 Elienai, Silletai, Eliel,
008:021 Adaja, Beraja och Simrat voro Simeis s”ner.
008:022 Och Jispan, Eber, Eliel,
008:023 Abdon, Sikri, Hanan,
008:024 Hananja, Elam, Antotja,
008:025 Jifdeja och Peniel voro Sasaks s”ner.
008:026 Och Samserai, Seharja, Atalja,
008:027 Jaaresja, Elia och Sikri voro Jerohams s”ner.
008:028 Dessa vore huvudman f”r familjer, huvudm„n efter sin „ttf”ljd;
de bodde i Jerusalem.

008:029 I Gibeon bodde Gibeons fader, vilkens hustru hette Maaka.
008:030 Och hans f”rstf”dde son var Abdon; vidare Sur, Kis, Baal, Nadab,
008:031 Gedor, Ajo och Seker.
008:032 Men Miklot f”dde Simea. Ocks† dessa bodde j„mte sina br”der i
Jerusalem, gent emot sina br”der.

008:033 Och Ner f”dde Kis, Kis f”dde Saul, och Saul f”dde Jonatan,
Malki-Sua, Abinadab och Esbaal.
008:034 Jonatans son var Merib-Baal, och Merib-Baal f”dde Mika.
008:035 Mikas s”ner voro Piton, Melek, Taarea och Ahas.
008:036 Ahas f”dde Joadda, Joadda f”dde Alemet, Asmavet och Simri, och
Simri f”dde Mosa.
008:037 Mosa f”dde Binea. Hans son var Rafa; hans son var Eleasa; hans
son var Asel.
008:038 Och Asel hade sex s”ner, och dessa hette Asrikam, Bokeru,
Ismael, Searja, Obadja och Hanan. Alla dessa voro Asels s”ner.
008:039 Och hans broder Eseks s”ner voro Ulam, hans f”rstf”dde, Jeus,
den andre, och Elifelet, den tredje.
008:040 Och Ulams s”ner voro tappra stridsm„n, som voro skickliga i att
sp„nna b†ge; och de hade m†nga s”ner och sons”ner: ett hundra
femtio.

Alla dessa voro av Benjamins barn
009:001 Och hela Israel blev upptecknat i sl„ktregister, och de finnas
uppskrivna i boken om Israels konungar. Och Juda f”rdes i
f†ngenskap bort till Babel f”r sin otrohets skull.
009:002 Men de f”rra inv†narna som bodde d„r de hade sin arvsbesittning,
i sina st„der, utgjordes av vanliga israeliter, pr„ster, leviter
och tempeltr„lar.

009:003 I Jerusalem bodde en del av Juda barn, av Benjamins barn och av
Efraims och Manasse barn, n„mligen:
009:004 Utai, son till Ammihud, son till Omri, son till Imri, son till
Bani, av Peres', Judas sons, barn;
009:005 av siloniterna Asaja, den f”rstf”dde, och hans s”ner;
009:006 av Seras barn Jeguel och deras broder, sex hundra nittio;
009:007 av Benjamins barn Sallu, son till Mesullam, son till Hodauja,
son till Hassenua,
009:008 vidare Jibneja, Jerohams son, och Ela, son till Ussi, son till
Mikri, och Mesullam, son till Sefatja, son till Reguel, son till
Jibneja,
009:009 s† ock deras br”der, efter deras „ttf”ljd, nio hundra
femtiosex. Alla dessa m„n voro huvudm„n f”r familjer, var och en
f”r sin familj.
009:010 Och av pr„sterna: Jedaja, Jojarib och Jakin,
009:011 vidare Asarja, son till Hilkia, son till Mesullam, son till
Sadok, son till Merajot, son till Ahitub, fursten i Guds hus,
009:012 vidare Adaja, son till Jeroham, son till Pashur, son till
Malkia, vidare Maasai, son till Adiel, son till Jasera, son till
Mesullam, son till Mesillemit, son till Immer,
009:013 s† ock deras br”der, huvudm„n f”r sina familjer, ett tusen sju
hundra sextio, dugande m„n i de sysslor som h”rde till
tj„nstg”ringen i Guds hus.

009:014 Och av leviterna: Semaja, som till Hassub, son till Asrikam, son
till Hasabja, av Meraris barn,
009:015 vidare Bakbackar, Heres och Galal, s† ock Mattanja, son till
Mika, son till Sikri, son till Asaf,
009:016 vidare Obadja, son till Semaja, son till Galal, son till
Jedutun, s† ock Berekja, son till Asa, son till Elkana, som
bodde i netofatiternas byar.
009:017 Och d”rrvaktarna: Sallum, Ackub, Talmon och Ahiman med sina
br”der; men Sallum var huvudmannen.
009:018 Och „nda till nu g”ra de tj„nst vid Konungsporten, p† ”stra
sidan. Dessa voro d”rrvaktarna i Levi barns l„ger.
009:019 Men Sallum, son till Kore, son till Ebjasaf, son till Kora, hade
j„mte sina br”der, dem som voro av hans familj, koraiterna, till
tj„nstg”ringssyssla att h†lla vakt vid t„ltets tr”sklar; deras
f„der hade n„mligen i HERRENS l„ger h†llit vakt vid ing†ngen.
009:020 Och Pinehas, Eleasars son, hade f”rut varit furste ”ver dem --
med honom vare HERREN!
009:021 Sakarja, Meselemjas son, var d”rrvaktare vid ing†ngen till
uppenbarelset„ltet.
009:022 Alla dessa voro utvalda till d”rrvaktare vid tr”sklarna: tv†
hundra tolv. De blevo i sina byar upptecknade i
sl„ktregistret. David och siaren Samuel hade tillsatt dem att
tj„na p† heder och tro.
009:023 De och deras s”ner stodo d„rf”r vid portarna till HERRENS hus,
t„lthuset, och h”llo vakt.
009:024 Efter de fyra v„derstrecken hade d”rrvaktarna sina platser: i
”ster, v„ster, norr och s”der.
009:025 Och deras br”der, de som fingo bo i sina byar, skulle var sjunde
dag, alltid p† samma timme, infinna sig hos dem.
009:026 Ty p† heder och tro voro dessa fyra anst„llda s†som f”rm„n f”r
d”rrvaktarna. Detta var nu leviterna. De hade ock uppsikten
”ver kamrarna och f”rvaringsrummen i Guds hus.
009:027 Och de vistades om natten runt omkring Guds hus, ty dem †l†g att
h†lla vakt, och de skulle ”ppna d”rrarna var morgon.
009:028 Somliga av dem hade uppsikten ”ver de k„rl som anv„ndes vid
tj„nstg”ringen. De buro n„mligen in dem, efter att hava r„knat
dem, och buro sedan ut dem, efter att †ter hava r„knat dem.
009:029 Och somliga av dem voro f”rordnade till att hava uppsikten ”ver
de andra k„rlen, ”ver alla andra helgedomens k„rl, s† ock ”ver
det fina mj”let och vinet och oljan och r”kelsen och de
v„lluktande kryddorna.
009:030 Men somliga av pr„sternas s”ner beredde salvan av de v„lluktande
kryddorna.
009:031 Och Mattitja, en av leviterna, koraiten Sallums f”rstf”dde, hade
p† heder och tro uppsikten ”ver bakverket.
009:032 Och somliga av deras br”der, kehatiternas s”ner, hade uppsikten
”ver sk†debr”den och skulle tillreda dem f”r var sabbat.
009:033 Men de andra, n„mligen s†ngarna, huvudm„n f”r levitiska
familjer, vistades i kamrarna, fria ifr†n annan tj„nstg”ring, ty
dag och natt voro de upptagna av sina egna sysslor.

009:034 Dessa voro huvudm„nnen f”r de levitiska familjerna, huvudman
efter sin „ttf”ljd; de bodde i Jerusalem.

009:035 I Gibeon bodde Gibeons fader Jeguel, vilkens hustru hette Maaka.
009:036 Och hans f”rstf”dde son var Abdon; vidare Sur, Kis, Baal, Ner,
Nadab
009:037 Gedor, Ajo, Sakarja och Miklot.
009:038 Men Miklot f”dde Simeam. Ocks† de bodde j„mte sina br”der i
Jerusalem, gent emot sina br”der.
009:039 Och Ner f”dde Kis, Kis f”dde Saul, och Saul f”dde Jonatan,
Malki-Sua, Abinadab och Esbaal.
009:040 Jonatans son var Merib-Baal, och Merib-Baal f”dde Mika.
009:041 Mikas s”ner voro Piton, Melek och Taharea.
009:042 Ahas f”dde Jaera, Jaera f”dde Alemet, Asmavet och Simri, och
Simri f”dde Mosa.
009:043 Mosa f”dde Binea. Hans son var Refaja; hans son var Eleasa; hans
son var Asel.
009:044 Och Asel hade sex s”ner, och dessa hette Asrikam, Bokeru,
Ismael, Searja, Obadja och Hanan. Dessa voro Asels s”ner
010:001 Och filist‚erna stridde mot Israel; och Israels m„n flydde f”r
filist‚erna och f”llo slagna p† berget Gilboa.
010:002 Och filist‚erna ansatte ivrigt Saul och hans s”ner. Och
filist‚erna d”dade Jonatan, Abinadab och Malki-Sua, Sauls s”ner.
010:003 N„r d† Saul sj„lv blev h„ftigt anfallen och b†gskyttarna kommo
”ver honom, greps han av f”rskr„ckelse f”r skyttarna.
010:004 Och Saul sade till sin vapendragare: ˝Drag ut ditt sv„rd och
genomborra mig d„rmed, s† att icke dessa oomskurna komma och
hantera mig sk„ndligt.˝ Men hans vapendragare ville det icke, ty
han fruktade storligen. D† tog Saul sj„lv sv„rdet och st”rtade
sig d„rp†.
010:005 Men n„r vapendragaren s†g att Saul var d”d, st”rtade han sig ock
p† sitt sv„rd och dog.

010:006 S† dogo d† Saul och hans tre s”ner; och alla som h”rde till hans
hus dogo p† samma g†ng.
010:007 Och n„r alla israeliterna i dalen f”rnummo att deras h„r hade
flytt, och att Saul och hans s”ner voro d”da, ”verg†vo de sina
st„der och flydde; sedan kommo filist‚erna och bosatte sig i
dem.

010:008 Dagen d„refter kommo filist‚erna f”r att plundra de slagna och
funno d† Saul och hans s”ner, d„r de l†go fallna p† berget
Gilboa.
010:009 Och de plundrade honom och togo med sig hans huvud och hans
vapen och s„nde dem omkring i filist‚ernas land och l„to
f”rkunna det glada budskapet f”r sina avgudar och f”r folket.
010:010 Och de lade hans vapen i sitt gudahus, men hans huvudsk†l h„ngde
de upp i Dagons tempel.

010:011 Men n„r allt folket i Jabes i Gilead h”rde allt vad filist‚erna
hade gjort med Saul,
010:012 stodo de upp, alla stridbara m„n, och togo Sauls och hans s”ners
lik och f”rde dem till Jabes; och de begrovo deras ben under
terebinten i Jabes och fastade s† i sju dagar.

010:013 Detta blev Sauls d”d, d„rf”r att han hade beg†tt otrohet mot
HERREN, i det att han icke hade h†llit HERRENS ord, s† ock
d„rf”r att han hade fr†gat en ande och s”kt svar hos en s†dan.
010:014 Han hade icke s”kt svar hos HERREN; d„rf”r d”dade HERREN
honom. Och sedan ”verflyttade han konungad”met p† David, Isais
son.
011:001 D† f”rsamlade sig hela Israel till David i Hebron och sade: ˝Vi
„ro ju ditt k”tt och ben.
011:002 Redan f”r l„nge sedan, redan d† Saul „nnu var konung, var det du
som var ledare och anf”rare f”r Israel. Och till dig har HERREN,
din Gud, sagt: Du skall vara en herde f”r mitt folk Israel, ja,
du skall vara en furste ”ver mitt folk Israel.˝
011:003 N„r s† alla de „ldste i Israel kommo till konungen i Hebron,
sl”t David ett f”rbund med dem d„r i Hebron, inf”r HERREN; och
sedan smorde de David till konung ”ver Israel, i enlighet med
HERRENS ord genom Samuel.

011:004 Och David drog med hela Israel till Jerusalem, det „r Jebus; d„r
befunno sig jebus‚erna, som „nnu bodde kvar i landet.
011:005 Och inv†narna i Jebus sade till David: ˝Hitin kommer du icke.˝
Men David intog likv„l Sions borg, det „r Davids stad
011:006 Och David sade: ˝Vemhelst som f”rst sl†r ihj„l en jebus‚, han
skall bliva h”vding och anf”rare.˝ Och Joab, Serujas son, kom
f”rst ditupp och blev s† h”vding.
011:007 Sedan tog David sin boning i bergf„stet; d„rf”r kallade man det
Davids stad.
011:008 Och han uppf”rde bef„stningsverk runt omkring staden, fr†n Millo
och allt omkring; och Joab †terst„llde det ”vriga av staden.
011:009 Och David blev allt m„ktigare och m„ktigare, och HERREN Sebaot
var med honom

011:010 Och dessa „ro de f”rn„msta bland Davids hj„ltar, vilka g†vo
honom kraftig hj„lp att bliva konung, de j„mte hela Israel, och
s† skaffade honom konungav„ldet, enligt HERRENS ord ang†ende
Israel.
011:011 Detta „r f”rteckningen p† Davids hj„ltar: Jasobeam, son till en
hakmonit, den f”rn„mste bland k„mparna, han som sv„ngde sitt
spjut ”ver tre hundra som hade blivit slagna p† en g†ng.
011:012 Och efter honom kom ahoaiten Eleasar, son till Dodo; han var en
av de tre hj„ltarna.
011:013 Han var med David vid Pas-Dammim, n„r filist‚erna d„r hade
f”rsamlat sig till strid. Och d„r var ett †kerstycke, fullt med
korn. Och folket flydde f”r filist‚erna.
011:014 D† st„llde de sig mitt p† †kerstycket och f”rsvarade det och
slogo filist‚erna; och HERREN l„t dem s† vinna en stor seger.

011:015 En g†ng drogo tre av de trettio f”rn„msta m„nnen ned ”ver
klippan till David vid Adullams grotta, medan en avdelning
filist‚er var l„grad i Refaimsdalen.
011:016 Men David var d† p† borgen, under det att en filisteisk utpost
fanns i Bet-Lehem.
011:017 Och David greps av lystnad och sade: ˝Ack att n†gon ville giva
mig vatten att dricka fr†n brunnen vid Bet-Lehems stadsport!˝
011:018 D† br”to de tre sig igenom filist‚ernas l„ger och h„mtade vatten
ur brunnen vid Bet-Lehems stadsport och togo det och buro det
till David. Men David ville icke dricka det, utan g”t ut det
s†som ett drickoffer †t HERREN.
011:019 Han sade n„mligen: ˝Gud l†te det vara fj„rran ifr†n mig att jag
skulle g”ra detta! Skulle jag dricka dessa m„ns blod, som hava
v†gat sina liv? Ty med fara f”r sina liv hava de burit det
hit.˝ Och han ville icke dricka det. S†dana ting hade de tre
hj„ltarna gjort.

011:020 Absai, Joabs broder, var den f”rn„mste av tre andra; han sv„ngde
en g†ng sitt spjut ”ver tre hundra som hade blivit slagna. Och
han hade ett stort namn bland de tre.
011:021 Han var dubbelt mer ansedd „n n†gon annan i detta tretal, och
han var deras h”vitsman, men upp till de tre f”rsta kom han dock
icke.
011:022 Vidare Benaja, son till Jojada, som var son till en tapper,
segerrik man fr†n Kabseel; han slog ned de tv† Arielerna i Moab,
och det var han som en sn”v„dersdag steg ned och slog ihj„l
lejonet i brunnen.
011:023 Han slog ock ned den egyptiske mannen som var s† reslig: fem
alnar l†ng. Fast„n egyptiern i handen hade ett spjut som liknade
en v„vbom, gick han ned mot honom, v„pnad allenast med sin
stav. Och han ryckte spjutet ur egyptiern hand och dr„pte honom
med hans eget spjut.
011:024 S†dana ting hade Benaja, Jojadas son, gjort. Och han hade ett
stort namn bland de tre hj„ltarna.
011:025 Ja, han var mer ansedd „n n†gon av de trettio, men upp till de
tre f”rsta kom han icke. Och David satte honom till anf”rare f”r
sin livvakt.

011:026 De tappra hj„ltarna voro: Asael, Joabs broder, Elhanan, Dodos
son, fr†n Bet-Lehem;
011:027 haroriten Sammot; peloniten Heles;
011:028 tekoaiten Ira, Ickes' son; anatotiten Abieser;
011:029 husatiten Sibbekai; ahoaiten Ilai;
011:030 netofatiten Maherai; netofatiten Heled, Baanas son;
011:031 Itai, Ribais son, fr†n Gibea i Benjamins barns stam;
pirgatoniten Benaja;
011:032 Hurai fr†n Gaas' dalar; arabatiten Abiel;
011:033 baharumiten Asmavet; saalboniten Eljaba;
011:034 gisoniten Bene-Hasem; harariten Jonatan, Sages son;
011:035 harariten Ahiam, Sakars son; Elifal, Urs son;
011:036 mekeratiten Hefer; peloniten Ahia;
011:037 Hesro fr†n Karmel; Naarai, Esbais son;
011:038 Joel, broder till Natan; Mibhar, Hagris son;
011:039 ammoniten Selek; berotiten Naherai, vapendragare †t Joab,
Serujas son;
011:040 jeteriten Ira; jeteriten Gareb;
011:041 hetiten Uria; Sabad, Alais son;
011:042 rubeniten Adina, Sisas son, en huvudman bland rubeniterna, och
j„mte honom trettio andra;
011:043 Hanan, Maakas son, och mitniten Josafat;
011:044 astarotiten Ussia; Sama och Jeguel, aroeriten Hotams s”ner;
011:045 Jediael, Simris son, och hans broder Joha, tisiten;
011:046 Eliel-Hammahavim samt Jeribai och Josauja, Elnaams s”ner, och
moabiten Jitma;
011:047 slutligen Eliel, Obed och Jaasiel-Hammesobaja.
012:001 Och dessa voro de som kommo till David i Siklag, medan han „nnu
h”ll sig undan f”r Saul, Kis' son; de h”rde till de hj„ltar som
bistodo honom under kriget.
012:002 De voro v„pnade med b†ge och skickliga i att, b†de med h”ger och
med v„nster hand, slunga stenar och avskjuta pilar fr†n
b†gen. Av Sauls stamfr„nder, benjaminiterna, kommo:
012:003 Ahieser, den f”rn„mste, och Joas, gibeatiten Hassemaas s”ner;
Jesuel och Pelet, Asmavets s”ner; Beraka; anatotiten Jehu;
012:004 gibeoniten Jismaja, en av de trettio hj„ltarna, anf”rare f”r de
trettio; Jeremia; Jahasiel; Johanan; gederatiten Josabad;
012:005 Eleusai; Jerimot; Bealja; Semarja; harufiten Sefatja;
012:006 koraiterna Elkana, Jissia, Asarel, Joeser och Jasobeam;
012:007 Joela och Sebadja, s”ner till Jeroham, av str”vskaran.

012:008 Och av gaditerna avf”llo n†gra och gingo till David i bergf„stet
i ”knen, tappra m„n, krigsm„n skickliga att strida, rustade med
sk”ld och spjut; de hade en uppsyn s†som lejon och voro snabba
s†som gaseller p† bergen:
012:009 Eser, den f”rn„mste, Obadja, den andre, Eliab, den tredje,
012:010 Masmanna, den fj„rde, Jeremia, den femte,
012:011 Attai, den sj„tte, Eliel, den sjunde,
012:012 Johanan, den †ttonde, Elsabad, den nionde,
012:013 Jeremia, den tionde, Makbannai, den elfte.
012:014 Dessa h”rde till Gads barn och till de f”rn„msta i h„ren; den
ringaste av dem var ensam s† god som hundra, men den ypperste s†
god som tusen.
012:015 Dessa voro de som i f”rsta m†naden gingo ”ver Jordan, n„r den
var full ”ver alla sina br„ddar, och som f”rjagade alla dem som
bodde i dalarna, †t ”ster och †t v„ster.

012:016 Av Benjamins och Juda barn kommo n†gra m„n till David „nda till
bergf„stet.
012:017 D† gick David ut emot dem och tog till orda och sade till dem:
˝Om I kommen till mig i fredlig avsikt och viljen bist† mig, s†
„r mitt hj„rta redo till f”rening med eder; men om I kommen f”r
att f”rr†da mig †t mina ov„nner, fast„n ingen or„tt „r i mina
h„nder, d† m† v†ra f„ders Gud se d„rtill och straffa det.˝
012:018 Men Amasai, den f”rn„mste bland de trettio, hade blivit bekl„dd
med andekraft, och han sade:

˝Dina „ro vi, David,
och med dig st† vi, du Isais son.
Frid vare med dig, frid,
och frid vare med dem som bist† dig
ty din Gud har bist†tt dig!˝

Och David tog emot dem och gav dem plats bland de f”rn„msta i
sin skara.

012:019 Fr†n Manasse gingo n†gra ”ver till David, n„r han med
filist‚erna drog ut i strid mot Saul, dock fingo de icke bist†
dessa; ty n„r filist‚ernas h”vdingar hade r†dpl„gat, skickade de
bort honom, i det de sade: ˝Det g„ller huvudet f”r oss, om han
g†r ”ver till sin herre Saul.
012:020 N„r han d† drog till Siklag, gingo dessa fr†n Manasse ”ver till
honom: Adna, Josabad, Jediael, Mikael, Josabad, Elihu och
Silletai, huvudm„n f”r de „tter som tillh”rde Manasse.
012:021 Dessa bistodo David mot str”vskaran, ty de voro allasammans
tappra stridsm„n och blevo h”vitsm„n i h„ren.
012:022 Dag efter dag kommo n„mligen allt flera till David f”r att bist†
honom, s† att hans l„ger blev ”verm†ttan stort.

012:023 Detta „r de tal som angiva summorna av det v„pnade krigsfolk som
kom till David i Hebron, f”r att efter HERRENS befallning flytta
Sauls konungamakt ”ver p† honom:
012:024 Juda barn, som buro sk”ld och spjut, sex tusen †tta hundra,
v„pnade till strid;
012:025 av Simeons barn tappra krigsm„n, sju tusen ett hundra;
012:026 av Levi barn fyra tusen sex hundra;
012:027 d„rtill Jojada, fursten inom Arons sl„kt, och med honom tre
tusen sju hundra;
012:028 s† ock Sadok, en tapper yngling, med sin familj, tjugutv†
h”vitsm„n;
012:029 av Benjamins barn, Sauls stamfr„nder, tre tusen (ty „nnu vid den
tiden h”llo de flesta av dem troget med Sauls hus);
012:030 av Efraims barn tjugu tusen †tta hundra, tappra stridsm„n,
namnkunniga m„n i sina familjer;
012:031 av ena h„lften av Manasse stam aderton tusen namngivna m„n, som
kommo f”r att g”ra David till konung;
012:032 av Isaskars barn kommo m„n som v„l f”rstodo tidstecknen och
ins†go vad Israel borde g”ra, tv† hundra huvudm„n, d„rtill alla
deras stamfr„nder under deras bef„l;
012:033 av Sebulon stridbara m„n, rustade till krig med alla slags
vapen, femtio tusen, som samlades endr„ktigt;
012:034 av Naftali ett tusen h”vitsm„n, och med dem trettiosju tusen,
v„pnade med sk”ld och spjut;
012:035 av daniterna krigsrustade m„n, tjugu†tta tusen sex hundra;
012:036 av Aser stridbara m„n, rustade till krig, fyrtio tusen;
012:037 och fr†n andra sidan Jordan, av rubeniterna, gaditerna och andra
h„lften av Manasse stam, ett hundra tjugu tusen, v„pnade med
alla slags vapen som brukas vid krigf”ring.
012:038 Alla dessa krigsm„n, ordnade till strid, kommo i sina hj„rtans
h„ngivenhet till Hebron f”r att g”ra David till konung ”ver hela
Israel. Ocks† hela det ”vriga Israel var enigt i att g”ra David
till konung.
012:039 Och de voro d„r hos David i tre dagar och †to och drucko, ty
deras br”der hade f”rsett dem med livsmedel.
012:040 De som bodde n„rmast dem, „nda upp till Isaskar, Sebulon och
Naftali, tillf”rde dem ock p† †snor, kameler, mul†snor och oxar
livsmedel i myckenhet till f”da: mj”l, fikonkakor och
russinkakor, vin och olja, f„kreatur och sm†boskap; ty gl„dje
r†dde i Israel.
013:001 Och David r†df”rde sig med ”ver- och underh”vitsm„nnen, med alla
furstarna.
013:002 Sedan sade David till Israels hela f”rsamling: ˝Om I s† finnen
f”r gott, och om detta „r fr†n HERREN, v†r Gud, s† l†t oss s„nda
bud †t alla h†ll till v†ra ”vriga br”der i alla Israels
lands„ndar, och d„rj„mte till pr„sterna och leviterna i de
st„der kring vilka de hava sina utmarker, att de m† f”rsamla sig
till oss;
013:003 och l†t oss flytta v†r Guds ark till oss, ty i Sauls tid fr†gade
vi icke efter den.˝
013:004 Och hela f”rsamlingen svarade att man skulle g”ra s†, ty
f”rslaget behagade hela folket.
013:005 S† f”rsamlade d† David hela Israel, fr†n Sihor i Egypten „nda
dit d„r v„gen g†r till Hamat, f”r att h„mta Guds ark fr†n
Kirjat-Jearim.
013:006 Och David drog med hela Israel upp till Baala, det „r
Kirjat-Jearim, som h”r till Juda, f”r att d„rifr†n f”ra upp
Guds, HERRENS, ark, hans som tronar p† keruberna, och efter
vilken den hade f†tt sitt namn.
013:007 Och de satte Guds ark p† en ny vagn och f”rde den bort ifr†n
Abinadabs hus; och Ussa och Ajo k”rde vagnen.
013:008 Och David och hela Israel fr”jdade sig inf”r Gud av all makt,
med s†nger och med harpor, psaltare, pukor, cymbaler och
trumpeter.
013:009 Men n„r de kommo till Kidonslogen, r„ckte Ussa ut sin hand f”r
att fatta I arken, ty oxarna snavade.
013:010 D† uppt„ndes HERRENS vrede mot Ussa, och d„rf”r att han hade
r„ckt ut sin hand mot arken, slog han honom, s† att han f”ll ned
d”d d„r inf”r Gud.
013:011 Men det gick David h†rt till sinnes att HERREN s† hade
brutit ned Ussa
; och han kallade det st„llet
Peres-Ussa, s†som det heter „nnu i dag.
013:012 Och David betogs av s†dan fruktan f”r Gud p† den dagen, att han
sade: ˝Huru skulle jag t”ras l†ta f”ra Guds ark till mig?˝
013:013 D„rf”r l„t David icke flytta in arken till sig i Davids stad,
utan l„t s„tta in den i gatiten Obed-Edoms hus.
013:014 Sedan blev Guds ark kvar vid Obed-Edoms hus, d„r den stod i sitt
eget hus, i tre m†nader; men HERREN v„lsignade Obed-Edoms hus
och allt vad som h”rde honom till.

014:001 Och Hiram, konungen i Tyrus, skickade s„ndebud till David med
cedertr„, d„rj„mte ock murare och timmerm„n, f”r att de skulle
bygga honom ett hus.
014:002 Och David m„rkte att HERREN hade bef„st honom s†som konung ”ver
Israel; ty han hade l†tit hans rike bliva ”verm†ttan upph”jt,
f”r sitt folk Israels skull.
014:003 Och David tog sig „nnu flera hustrur i Jerusalem, och David
f”dde „nnu flera s”ner och d”ttrar.
014:004 Dessa „ro namnen p† de s”ner som han fick i Jerusalem: Sammua,
Sobab, Natan, Salomo,
014:005 Jibhar, Elisua, Elpelet,
014:006 Noga, Nefeg, Jafia,
014:007 Elisama, Beeljada och Elifelet.

014:008 Men n„r filist‚erna h”rde att David hade blivit smord till
konung ”ver hela Israel, drogo de allasammans upp f”r att f†nga
David. N„r David h”rde detta, drog han ut mot dem.
014:009 D† nu filist‚erna hade fallit in i Refaimsdalen och d„r f”retogo
plundringst†g,
014:010 fr†gade David Gud: ˝Skall jag draga upp mot filist‚erna? Vill du
d† giva dem i min hand?˝ HERREN svarade honom: ˝Drag upp; jag
vill giva dem i din hand.˝
014:011 Och de drogo upp till Baal-Perasim, och d„r slog David dem. D†
sade David: ˝Gud har brutit ned mina fiender
genom min hand, likasom en vattenflod bryter ned.˝ D„rav fick
det st„llet namnet Baal-Perasim.
014:012 De l„mnade d„r efter sig sina gudar; och David befallde att
dessa skulle br„nnas upp i eld.
014:013 Men filist‚erna f”retogo „nnu en g†ng plundringst†g i dalen.
014:014 N„r David d† †ter fr†gade Gud, svarade Gud honom: ˝Du skall icke
draga upp efter dem; du m† kringg† dem p† en omv„g, s† att du
kommer ”ver dem fr†n det h†ll d„r bakatr„den st†.
014:015 S† snart du sedan h”r ljudet av steg i bakatr„dens toppar, drag
d† ut till strid, ty d† har Gud dragit ut framf”r dig till att
sl† filist‚ernas h„r.˝
014:016 David gjorde s†som Gud hade bjudit honom; och de slogo
filist‚ernas h„r och f”rf”ljde dem fr†n Gibeon „nda till Geser.
014:017 Och ryktet om David gick ut i alla l„nder, och HERREN l„t
fruktan f”r honom komma ”ver alla folk.

015:001 Och han uppf”rde †t sig hus i Davids stad; sedan beredde han en
plats †t Guds ark och slog upp ett t„lt †t den.
015:002 D„rvid befallde David: ˝Inga andra „n leviterna m† b„ra Guds
ark; ty dem har HERREN utvalt till att b„ra Guds ark och till
att g”ra tj„nst inf”r honom f”r ev„rdlig tid.˝
015:003 Och David f”rsamlade hela Israel till Jerusalem f”r att h„mta
HERRENS ark upp till den plats som han hade berett †t den.
015:004 Och David samlade tillhopa Arons barn och leviterna;
015:005 av Kehats barn: Uriel, deras ”verste, och hans br”der, ett
hundra tjugu;
015:006 av Meraris barn: Asaja, deras ”verste, och hans br”der, tv†
hundra tjugu;
015:007 av Gersoms barn: Joel, deras ”verste, och hans br”der, ett
hundra trettio;
015:008 av Elisafans barn: Semaja, deras ”verste, och hans br”der, tv†
hundra;
015:009 av Hebrons barn: Eliel, deras ”verste, och hans br”der, †ttio;
015:010 av Ussiels barn: Amminadab, deras ”verste, och hans br”der, ett
hundra tolv.

015:011 Och David kallade till sig pr„sterna Sadok och Ebjatar j„mte
leviterna Uriel, Asaja, Joel, Semaja, Eliel och Amminadab.
015:012 Och han sade till dem: ˝I „ren huvudm„n f”r leviternas familjer.
Helgen eder tillika med edra br”der, och h„mten s† HERRENS,
Israels Guds, ark upp till den plats som jag har berett †t
den.
015:013 Ty d„rf”r att I f”rra g†ngen icke voren tillst„des var det som
HERREN, v†r Gud, br”t ned en av oss, till straff f”r att vi icke
s”kte honom s†, som tillb”rligt var.˝
015:014 D† helgade pr„sterna och leviterna sig till att h„mta upp
HERRENS, Israels Guds, ark.
015:015 Och s†som Mose hade bjudit i enlighet med HERRENS ord, buro nu
Levi barn Guds ark med st„nger, som vilade p† deras axlar.

015:016 Och David sade till de ”versta bland leviterna att de skulle
f”rordna sina br”der s†ngarna till tj„nstg”ring med
musikinstrumenter, psaltare, harpor och cymbaler, som de skulle
l†ta ljuda, under det att de h”jde gl„djes†ngen.
015:017 Leviterna f”rordnade d† Heman, Joels son, och av hans br”der
Asaf, Berekjas son, och av dessas br”der, Meraris barn, Etan,
Kusajas son,
015:018 och j„mte dem deras br”der av andra ordningen Sakarja, Ben,
Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Benaja, Maaseja,
Mattitja, Elifalehu, Mikneja, Obed-Edom och Jegiel,
d”rrvaktarna.
015:019 Och s†ngarna, Heman, Asaf och Etan, skulle sl† kopparcymbaler.
015:020 Sakarja, Asiel, Semiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Maaseja och
Benaja skulle spela p† psaltare, till Alam˘t.
015:021 Mattitja, Elifalehu, Mikneja, Obed-Edom, Jegiel och Asasja
skulle leda s†ngen med harpor, till Seminit.
015:022 Kenanja, leviternas anf”rare, n„r de buro, skulle undervisa i
att b„ra, ty han var kunnig i s†dant.
015:023 Berekja och Elkana skulle vara d”rrvaktare vid arken.
015:024 Sebanja, Josafat, Netanel, Amasai, Sakarja, Benaja och Elieser,
pr„sterna, skulle bl†sa i trumpeter framf”r Guds ark. Slutligen
skulle Obed-Edom och Jehia vara d”rrvaktare vid arken.
015:025 S† gingo d† David och de „ldste i Israel och ”verh”vitsm„nnen
†stad f”r att h„mta HERRENS f”rbundsark upp ur Obed-Edoms hus,
under jubel.
015:026 Och d† Gud skyddade leviterna som buro HERRENS f”rbundsark,
offrade man sju tjurar och sju v„durar.
015:027 D„rvid var David kl„dd i en k†pa av fint linne; s† voro ock alla
leviterna som buro arken, s† ock s†ngarna och Kenanja, som
anf”rde s†ngarna, n„r de buro. Och d„rj„mte bar David en
linne-efod.
015:028 Och hela Israel h„mtade upp HERRENS f”rbundsark under jubel och
basuners ljud; och man bl†ste i trumpeter och slog cymbaler och
l„t psaltare och harpor ljuda.

015:029 N„r d† HERRENS f”rbundsark kom till Davids stad, blickade Mikal,
Sauls dotter, ut genom f”nstret, och d† hon s†g konung David
dansa och g”ra sig glad, fick hon f”rakt f”r honom i sitt
hj„rta.
016:001 Sedan de hade f”rt Guds ark ditin, st„llde de den i t„ltet som
David hade slagit upp †t den, och framburo d„refter br„nnoffer
och tackoffer inf”r Guds ansikte.
016:002 N„r David hade offrat br„nnoffret och tackoffret, v„lsignade han
folket i HERRENS namn.
016:003 Och †t var och en av alla israeliterna, b†de man och kvinna, gav
han en kaka br”d, ett stycke k”tt och en druvkaka.

016:004 Och han f”rordnade vissa leviter till att g”ra tj„nst inf”r
HERRENS ark, f”r att de skulle prisa, tacka och lova HERREN,
Israels Gud:
016:005 Asaf s†som anf”rare, n„st efter honom Sakarja, och vidare
Jegiel, Semiramot, Jehiel, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom
och Jegiel med psaltare och harpor; och Asaf skulle sl†
cymbaler.
016:006 Men pr„sterna Benaja och Jahasiel skulle best„ndigt st† med sina
trumpeter framf”r Guds f”rbundsark.
016:007 P† den dagen var det som David f”rst fastst„llde den ordningen
att man genom Asaf och hans br”der skulle tacka HERREN p† detta
s„tt:

016:008 ˝Tacken HERREN,
†kallen hans namn,
g”ren hans g„rningar kunniga bland folken.
016:009 Sjungen till hans „ra,
lovs„gen honom,
talen om alla hans under.
016:010 Ber”mmen eder av hans heliga namn;
gl„dje sig av hj„rtat
de som s”ka HERREN.

016:011 Fr†gen efter HERREN och hans makt,
s”ken hans ansikte best„ndigt.
016:012 T„nken p† de underbara verk som han har gjort,
p† hans under och hans muns domar,
016:013 I Israels, hans tj„nares, s„d,
I Jakobs barn, hans utvalda.

016:014 Han „r HERREN, v†r Gud;
”ver hela jorden g† hans domar.
016:015 T„nken evinnerligen p† hans f”rbund,
intill tusen sl„kten p† vad han har stadgat,
016:016 p† det f”rbund han sl”t med Abraham
och p† hans ed till Isak.

016:017 Han fastst„llde det f”r Jakob till en stadga,
f”r Israel till ett evigt f”rbund;
016:018 han sade: 'Źt dig vill jag giva Kanaans land,
det skall bliva eder arvedels lott.'
016:019 D† voren I „nnu en liten hop,
I voren ringa och fr„mlingar d„rinne.

016:020 Och de vandrade †stad ifr†n folk till folk
ifr†n ett rike bort till ett annat.
016:021 Han tillstadde ingen att g”ra dem skada,
han straffade konungar f”r deras skull:
016:022 'Kommen icke vid mina smorda,
och g”ren ej mina profeter n†got ont.'

016:023 Sjungen till HERRENS „ra,
alla l„nder,
b†den gl„dje var dag,
f”rkunnen hans fr„lsning.
016:024 F”rt„ljen bland hedningarna hans „ra,
bland alla folk hans under.

016:025 Ty stor „r HERREN
och h”gt lovad,
och fruktansv„rd „r han
mer „n alla gudar.
016:026 Ty folkens alla gudar „ro avgudar,
men HERREN „r den som har gjort himmelen.
016:027 Majest„t och h„rlighet „ro inf”r hans ansikte,
makt och fr”jd i hans boning.

016:028 Given †t HERREN,
I folkens sl„kter,
given †t HERREN
„ra och makt;
016:029 given †t HERREN
hans namns „ra,
b„ren fram sk„nker
och kommen inf”r hans ansikte,
tillbedjen HERREN
i helig skrud.
016:030 B„ven f”r hans ansikte,
alla l„nder;
se, jordkretsen st†r fast
och vacklar icke.

016:031 Himmelen vare glad,
och jorden fr”jde sig,
och bland hedningarna s„ge man:
'HERREN „r nu konung!'
016:032 Havet bruse
och allt vad d„ri „r,
marken gl„dje sig
och allt som „r d„rp†;
016:033 ja, d† juble
skogens tr„d
inf”r HERREN, ty han kommer
f”r att d”ma jorden.

016:034 Tacken HERREN, ty han „r god,
ty hans n†d varar evinnerligen,
016:035 och s„gen: 'Fr„ls oss, du v†r fr„lsnings Gud,
f”rsamla oss och r„dda oss fr†n hedningarna,
s† att vi f† prisa ditt heliga namn
och ber”mma oss av ditt lov.'

016:036 Lovad vare HERREN, Israels Gud,
fr†n evighet till evighet!˝

Och allt folket sade: ˝Amen˝, och lovade HERREN.

016:037 Och han gav d„r, inf”r HERRENS f”rbundsark, †t Asaf och hans
br”der uppdraget att best„ndigt g”ra tj„nst inf”r arken, var dag
med de f”r den dagen best„mda sysslorna.
016:038 Men Obed-Edom och deras br”der voro sextio†tta; och Obed-Edom,
Jedituns son, och Hosa gjorde han till d”rrvaktare.
016:039 Och pr„sten Sadok och hans br”der, pr„sterna, anst„llde han
inf”r HERRENS tabernakel, p† offerh”jden i Gibeon,
016:040 f”r att de best„ndigt skulle offra †t HERREN br„nnoffer p†
br„nnoffersaltaret, morgon och afton, och g”ra allt vad som var
f”reskrivet i HERRENS lag, den som han hade givit †t Israel;
016:041 och j„mte dem Heman och Jedutun och de ”vriga namngivna utvalda,
p† det att de skulle tacka HERREN, d„rf”r att hans n†d varar
evinnerligen.
016:042 Och hos dessa, n„mligen Heman och Jedutun, f”rvarades trumpeter
och cymbaler †t dem som skulle spela, s† ock andra instrumenter
som h”rde till gudstj„nsten. Och Jedutuns s”ner gjorde han till
d”rrvaktare.
016:043 Sedan gick allt folket hem, var och en till sitt; men David
v„nde om f”r att h„lsa sitt husfolk.
017:001 D† nu David satt i sitt hus, sade han till profeten Natan: ˝Se,
jag bor i ett hus av cedertr„, under det att HERRENS f”rbundsark
st†r under ett t„lt.˝
017:002 Natan sade till David: ˝G”r allt vad du har i sinnet; ty Gud „r
med dig.˝
017:003 Men om natten kom Guds ord till Natan; han sade:
017:004 ˝G† och s„g till min tj„nare David: S† s„ger HERREN: Icke du
skall bygga mig det hus som jag skall bo i.
017:005 Jag har ju icke bott i n†got hus, fr†n den dag d† jag f”rde
Israel hitupp „nda till denna dag, utan jag har flyttat ifr†n
t„lt till t„lt, ifr†n tabernakel till tabernakel.
017:006 Har jag d† n†gonsin, varhelst jag flyttade omkring med hela
Israel, talat och sagt s† till n†gon enda av Israels domare, som
jag har f”rordnat till herde f”r mitt folk: 'Varf”r haven I icke
byggt mig ett hus av cedertr„?'
017:007 Och nu skall du s„ga s† till min tj„nare David: S† s„ger HERREN
Sebaot: Fr†n betesmarken, d„r du f”ljde f†ren, har jag h„mtat
dig, f”r att du skulle bliva en furste ”ver mitt folk Israel.
017:008 Och jag har varit med dig p† alla dina v„gar och utrotat alla
dina fiender f”r dig. Och jag vill g”ra dig ett namn, s†dant som
de st”rstes namn p† jorden.
017:009 Jag skall bereda en plats †t mitt folk Israel och plantera det,
s† att det f†r bo kvar d„r, utan att vidare bliva oroat.
Or„ttf„rdiga m„nniskor skola icke mer f”r”da det, s†som fordom
skedde,
017:010 och s†som det har varit allt ifr†n den tid d† jag f”rordnade
domare ”ver mitt folk Israel; och jag skall kuva alla dina
fiender. S† f”rkunnar jag nu f”r dig att HERREN skall bygga ett
hus †t dig.
017:011 Ty det skall ske, att n„r din tid „r ute och du g†r till dina
f„der skall jag efter dig upph”ja din son, en av dina
avkomlingar; och jag skall bef„sta hans konungamakt.
017:012 Han skall bygga ett hus †t mig, och jag skall bef„sta hans tron
f”r evig tid.
017:013 Jag skall vara hans fader, och han skall vara min son; och min
n†d skall jag icke l†ta vika ifr†n honom, s†som jag l„t den vika
ifr†n din f”retr„dare.
017:014 Jag skall h†lla honom vid makt i mitt hus och i mitt rike f”r
evig tid, och hans tron skall vara bef„st f”r evig tid.˝

017:015 Alldeles i ”verensst„mmelse med dessa ord och med denna syn
talade nu Natan till David.
017:016 D† gick konung David in och satte sig ned inf”r HERRENS ansikte
och sade: ˝Vem „r jag, HERRE Gud, och vad „r mitt hus, eftersom
du har l†tit mig komma h„rtill?
017:017 Och detta har likv„l synts dig vara f”r litet, o Gud; du har
talat ang†ende din tj„nares hus om det som ligger l†ngt fram i
tiden. Ja, du har sett till mig p† m„nniskos„tt, for att upph”ja
mig, HERRE Gud.
017:018 Vad skall nu David vidare s„ga till dig om den „ra du har
bevisat din tj„nare? Du k„nner ju din tj„nare.
017:019 HERRE, f”r din tj„nares skull och efter ditt hj„rta har du gjort
allt detta stora och f”rkunnat alla dessa stora ting.
017:020 HERRE, ingen „r dig lik, och ingen Gud finnes utom dig, efter
allt vad vi hava h”rt med v†ra ”ron.
017:021 Och var finnes p† jorden n†got enda folk som „r likt ditt folk
Israel, vilket Gud sj„lv har g†tt †stad att f”rlossa †t sig till
ett folk -- f”r att s† g”ra dig ett stort och fruktansv„rt namn,
i det att du f”rjagade hedningarna f”r ditt folk, det som du
hade f”rlossat ifr†n Egypten?
017:022 Och du har gjort ditt folk Israel till ett folk †t dig f”r evig
tid, och du, HERRE, har blivit deras Gud
017:023 S† m† nu, HERRE, vad du har talat om din tj„nare och om hans hus
bliva fast f”r evig tid; g”r s†som du har talat.
017:024 D† skall ditt namn anses fast och bliva stort till evig tid, s†
att man skall s„ga: 'HERREN Sebaot, Israels Gud, „r Gud ”ver
Israel.' Och s† skall din tj„nare Davids hus best† inf”r dig.
017:025 Ty du, min Gud, har uppenbarat f”r din tj„nare att du skall
bygga honom ett hus; d„rf”r har din tj„nare dristat att bedja
inf”r dig.
017:026 Och nu, HERRE, du „r Gud; och d† du har lovat din tj„nare detta
goda,
017:027 s† m† du nu ock v„rdigas v„lsigna din tj„nares hus, s† att det
f”rbliver evinnerligen inf”r dig. Ty vad du, HERRE, v„lsignar,
det „r v„lsignat evinnerligen.˝
018:001 En tid h„refter slog David filist‚erna och kuvade dem. D„rvid
tog han Gat med underlydande orter ur filist‚ernas hand.
018:002 Han slog ock moabiterna; s† blevo moabiterna David underd†niga
och f”rde till honom sk„nker.
018:003 Likaledes slog David Hadareser, konungen i Soba, vid Hamat, n„r
denne hade dragit †stad f”r att bef„sta sitt v„lde vid floden
Frat.
018:004 Och David tog ifr†n honom ett tusen vagnar och tog till f†nga
sju tusen ryttare och tjugu tusen man fotfolk; och David l„t
avsk„ra fotsenorna p† alla vagnsh„starna, utom p† ett hundra
h„star, som han skonade.

018:005 N„r sedan aram‚erna fr†n Damaskus kommo f”r att hj„lpa
Hadareser, konungen i Soba, nedgjorde David tjugutv† tusen man
av dem.
018:006 Och David insatte fogdar bland aram‚erna i Damaskus; och
aram‚erna blevo David underd†niga och f”rde till honom
sk„nker. S† gav HERREN seger †t David, varhelst han drog fram.
018:007 Och David tog de gyllene sk”ldar som Hadaresers tj„nare hade
burit och f”rde dem till Jerusalem.
018:008 Och fr†n Hadaresers st„der Tibhat och Kun tog David koppar i
stor myckenhet; d„rav gjorde sedan Salomo kopparhavet, pelarna
och koppark„rlen.

018:009 D† nu Tou, konungen i Hamat, h”rde att David hade slagit
Hadaresers, konungens i Soba, hela h„r,
018:010 s„nde han sin son Hadoram till konung David f”r att h„lsa honom
och lyck”nska honom, d„rf”r att han hade givit sig i strid med
Hadareser och slagit honom; ty Hadareser hade varit Tous
fiende. Han s„nde ock alla slags k„rl av guld, silver och
koppar.
018:011 Ocks† dessa helgade konung David †t HERREN, likasom han hade
gjort med det silver och guld han hade hemf”rt fr†n alla andra
folk: fr†n edom‚erna, moabiterna, Ammons barn, filist‚erna och
amalekiterna.

018:012 Och sedan Absai, Serujas son, hade slagit edom‚erna i Saltdalen,
aderton tusen man,
018:013 insatte han fogdar i Edom; och alla edom‚er blevo David
underd†niga. S† gav HERREN seger †t David, varhelst han drog
fram.

018:014 David regerade nu ”ver hela Israel; och han skipade lag och r„tt
†t allt sitt folk.
018:015 Joab, Serujas son, hade bef„let ”ver krigsh„ren, och Josafat,
Ahiluds son, var kansler.
018:016 Sadok, Ahitubs son, och Abimelek, Ebjatars son, voro pr„ster,
och Sausa var sekreterare.
018:017 Benaja, Jojadas son, hade bef„let ”ver keret‚erna och
pelet‚erna; men Davids s”ner voro de f”rn„mste vid konungens
sida.
019:001 En tid h„refter dog Nahas, Ammons barns konung, och hans son
blev konung efter honom.
019:002 D† sade David: ˝Jag vill bevisa Hanun, Nahas' son, v„nskap,
eftersom hans fader bevisade mig v„nskap.˝ Och David skickade
s„ndebud f”r att tr”sta honom i hans sorg efter fadern. N„r s†
Davids tj„nare kommo till Ammons barns land, till Hanun, f”r att
tr”sta honom,
019:003 sade Ammons barns furstar till Hanun: ˝Menar du att David d„rmed
att han s„nder tr”stare till dig vill visa dig att han „rar din
fader? Nej, f”r att unders”ka och f”rd„rva och bespeja landet
hava hans tj„nare kommit till dig.˝
019:004 D† tog Hanun Davids tj„nare och l„t raka dem och sk„ra av deras
kl„der mitt p†, „nda uppe vid s„tet, och l„t dem s† g†.
019:005 Och man kom och ber„ttade f”r David vad som hade h„nt m„nnen; d†
s„nde han bud emot dem, ty m„nnen voro ju mycket van„rade. Och
konungen l„t s„ga: ˝Stannen i Jeriko, till dess edert sk„gg
hinner v„xa ut, och kommen s† tillbaka.˝

019:006 D† nu Ammons barn ins†go att de hade gjort sig f”rhatliga f”r
David, s„nde Hanun och Ammons barn ett tusen talenter silver f”r
att leja sig vagnar och ryttare fr†n Aram-Naharaim, fr†n
Aram-Maaka och fr†n Soba.
019:007 De lejde sig trettiotv† tusen vagnar, „vensom hj„lp av konungen
i Maaka med hans folk; dessa kommo och l„grade sig framf”r
Medeba. Ammons barn f”rsamlade sig ock fr†n sina st„der och
kommo f”r att strida.
019:008 N„r David h”rde detta, s„nde han †stad Joab med hela h„ren, de
tappraste krigarna.
019:009 Och Ammons barn drogo ut och st„llde upp sig till strid vid
ing†ngen till staden; men de konungar som hade kommit dit
st„llde upp sig f”r sig sj„lva p† f„ltet.
019:010 D† Joab nu s†g att han hade fiender b†de framf”r sig och bakom
sig, gjorde han ett urval bland allt Israels utvalda manskap och
st„llde sedan upp sig mot aram‚erna.
019:011 Men det ”vriga folket ”verl„mnade han †t sin broder Absai, och
dessa fingo st„lla upp sig mot Ammons barn.
019:012 Och han sade: ˝Om aram‚erna bliva mig ”verm„ktiga, s† skall du
komma mig till hj„lp; och om Ammons barn bliva dig ”verm„ktiga,
s† vill jag hj„lpa dig.
019:013 Var nu vid gott mod; ja, l†t oss visa mod i striden f”r v†rt
folk och f”r v†r Guds st„der. Sedan m† HERREN g”ra vad honom
t„ckes.
019:014 D„refter ryckte Joab fram med sitt folk till strid mot
aram‚erna, och de flydde f”r honom.
019:015 Men n„r Ammons barn s†go att aram‚erna flydde, flydde ocks† de
f”r hans broder Absai och beg†vo sig in i staden. D† begav sig
Joab till Jerusalem.

019:016 D† allts† aram‚erna s†go att de hade blivit slagna av Israel,
s„nde de bud att de aram‚er som bodde p† andra sidan floden
skulle rycka ut, anf”rda av Sofak, Hadaresers h„rh”vitsman.
019:017 N„r detta blev ber„ttat f”r David, f”rsamlade han hela Israel
och gick ”ver Jordan, och d† han kom fram till dem, st„llde han
upp sig i slagordning mot dem; och n„r David hade st„llt upp sig
till strid mot aram‚erna, g†vo dessa sig i strid med honom.
019:018 Men aram‚erna flydde undan f”r Israel, och David dr„pte av
aram‚erna manskapet p† sju tusen vagnar, s† ock fyrtio tusen man
fotfolk; h„rh”vitsmannen Sofak d”dade han ock.
019:019 D†, allts† Hadaresers tj„nare s†go att de hade blivit slagna av
israeliterna, ingingo de fred med David och blevo honom
underd†niga. Efter detta ville aram‚erna icke vidare hj„lpa
Ammons barn.
020:001 F”ljande †r, vid den tid d† konungarna pl„gade draga i f„lt,
t†gade Joab ut med krigsh„ren och h„rjade Ammons barns land, och
kom s† och bel„grade Rabba, medan David stannade kvar i
Jerusalem. Och Joab intog Rabba och f”rst”rde det.
020:002 Och David tog deras konungs krona fr†n hans huvud, den befanns
v„ga en talent guld och var prydd med en dyrbar sten. Den sattes
nu p† Davids huvud. Och han f”rde ut byte fr†n staden i stor
myckenhet.
020:003 Och folket d„rinne f”rde han ut och s”ndersargade dem med s†gar
och tr”skvagnar av j„rn och med bilor. S† gjorde David mot
Ammons barns alla st„der. Sedan v„nde David med allt folket
tillbaka till Jerusalem.

020:004 D„refter uppstod en strid med filist‚erna vid Geser; husatiten
Sibbekai slog d† ned Sippai, en av rafa‚ernas avkomlingar; s†
blevo de kuvade.

020:005 Źter stod en strid med filist‚erna; Elhanan, Jaurs son, slog d†
ned Lami, gatiten Goljats broder, som hade ett spjut vars skaft
liknade en v„vbom.

020:006 Źter stod en strid vid Gat. D„r var en reslig man som hade sex
fingrar och sex t†r, tillsammans tjugufyra; han var ock en
avkomling av rafa‚erna.
020:007 Denne sm„dade Israel; d† blev han nedgjord av Jonatan, son till
Simea, Davids broder.

020:008 Dessa voro avkomlingar av rafa‚erna i Gat; och de f”llo f”r
Davids och hans tj„nares hand.
021:001 Men Satan tr„dde upp mot Israel och uppeggade David till att
r„kna Israel.
021:002 D† sade David till Joab och till folkets andra h”vitsman: ˝G†n
†stad och r„knen Israel, fr†n Beer-Seba „nda till Dan, och given
mig besked d„rom, s† att jag f†r veta huru m†nga de „ro.˝
021:003 Joab svarade: ˝M† HERREN „n vidare f”r”ka sitt folk hundrafalt.
Žro de d† icke, min herre konung, allasammans min herres
tj„nare? Varf”r beg„r d† min herre s†dant? Varf”r skulle man
d„rmed draga skuld ”ver Israel?
021:004 Likv„l blev konungens befallning g„llande, trots Joab. Allts†
drog Joab ut och for omkring i hela Israel, och kom s† hem igen
till Jerusalem.

021:005 Och Joab uppgav f”r David vilken slutsumma folkr„kningen
utvisade: i Israel funnos tillsammans elva hundra tusen
sv„rdbev„pnade m„n, och i Juda funnos fyra hundra sjuttio tusen
sv„rdbev„pnade man.
021:006 Men Levi och Benjamin hade han icke r„knat j„mte de andra, ty
konungens befallning var en styggelse f”r Joab.

021:007 Vad som hade skett misshagade Gud, och han hems”kte Israel.
021:008 D† sade David till Gud: ˝Jag har syndat storligen d„ri att jag
har gjort detta; men tillgiv nu din tj„nares missg„rning, ty jag
har handlat mycket d†raktigt.˝
021:009 Men HERREN talade till Gad, Davids siare, och sade:
021:010 ˝G† och tala till David och s„g: S† s„ger HERREN: Tre ting
l„gger jag fram f”r dig; v„lj bland dem ut †t dig ett som du
vill att jag skall g”ra dig.˝
021:011 D† gick Gad in till David och sade till honom: ˝S† s„ger HERREN:
021:012 Tag vilketdera du vill: antingen hungersn”d i tre †r, eller
f”r”delse i tre m†nader genom dina ov„nners anfall, utan att du
kan undkomma dina fienders sv„rd, eller HERRENS sv„rd och pest i
landet under tre dagar, i det att HERRENS „ngel sprider f”rd„rv
inom hela Israels omr†de. Eftersinna nu vilket svar jag skall
giva honom som har s„nt mig.˝
021:013 David svarade Gad: ˝Jag „r i stor v†nda. Men l†t mig d† falla i
HERRENS hand, ty hans barmh„rtighet „r mycket stor; i
m„nniskohand vill jag icke falla.˝
021:014 S† l„t d† HERREN pest komma i Israel, s† att sjuttio tusen m„n
av Israel f”llo.
021:015 Och Gud s„nde en „ngel mot Jerusalem till att f”rd„rva det. Men
n„r denne h”ll p† att f”rd„rva, s†g HERREN d„rtill och †ngrade
det onda, s† att han sade till „ngeln, F”rd„rvaren: ˝Det „r
nog; drag nu din hand tillbaka.˝ Och HERRENS „ngel stod d† vid
jebus‚en Ornans tr”skplats.
021:016 N„r nu David lyfte upp sina ”gon och fick se HERRENS „ngel
st†ende mellan jorden och himmelen med ett blottat sv„rd i sin
hand, utr„ckt ”ver Jerusalem, d† f”llo han och de „ldste, h”ljda
i sorgdr„kt, ned p† sina ansikten.
021:017 Och David sade till Gud: ˝Det var ju jag som befallde att folket
skulle r„knas. Det „r d† jag som har syndat och gjort vad ont
„r; men dessa, min hjord, vad hava de gjort? HERRE, min Gud, m†
din hand v„nda sig mot mig och min faders hus, men icke mot ditt
folk, s† att det bliver hems”kt.˝

021:018 Men HERRENS „ngel befallde Gad att s„ga till David att David
skulle g† †stad och resa ett altare †t HERREN p† jebus‚en Ornans
tr”skplats.
021:019 Och David gick †stad p† grund av det ord som Gad hade talat i
HERRENS namn.
021:020 D† Ornan nu v„nde sig om, fick han se „ngeln; och hans fyra
s”ner som voro med honom, g”mde sig. Men Ornan h”ll p† att
tr”ska vete.
021:021 Och David kom till Ornan; n„r d† Ornan s†g upp och fick se
David, gick han fram ifr†n tr”skplatsen och f”ll ned till jorden
p† sitt ansikte f”r David.
021:022 Och David sade till Ornan: ˝Giv mig den plats d„r du tr”skar din
s„d, s† att jag d„r kan bygga ett altare †t HERREN; giv mig den
f”r full betalning; och m† s† hems”kelsen upph”ra bland folket.˝
021:023 D† sade Ornan till David: ˝Tag den, och m† sedan min herre
konungen g”ra vad honom t„ckes. Se, h„r giver jag dig
f„kreaturen till br„nnoffer och tr”skvagnarna till ved och vetet
till spisoffer; alltsammans giver jag.˝
021:024 Men konung David svarade Ornan: ˝Nej, jag vill k”pa det f”r full
betalning; ty jag vill icke taga †t HERREN det som „r ditt, och
offra br„nnoffer som jag har f†tt f”r intet.˝
021:025 Och David gav †t Ornan f”r platsen sex hundra siklar guld, i
full vikt.
021:026 Och David byggde d„r ett altare †t HERREN och offrade br„nnoffer
och tackoffer. Han ropade till HERREN, och han svarade honom med
eld fr†n himmelen p† br„nnoffersaltaret.
021:027 Och p† HERRENS befallning stack „ngeln sitt sv„rd tillbaka i
skidan.

021:028 D†, n„r David f”rnam att HERREN hade b”nh”rt honom p† jebus‚en
Ornans tr”skplats, offrade han d„r.
021:029 Men HERRENS tabernakel, som Mose hade l†tit g”ra i ”knen, stod
j„mte br„nnoffersaltaret, vid den tiden p† offerh”jden i Gibeon.
021:030 Dock v†gade David icke komma inf”r Guds ansikte f”r att s”ka
honom; s† f”rskr„ckt var han f”r HERRENS „ngels sv„rd.

022:001 Och David sade: ˝H„r skall HERREN Guds hus st†, och h„r altaret
f”r Israels br„nnoffer.˝

022:002 Och David befallde att man skulle samla tillhopa de fr„mlingar
som funnos i Israels land; och han anst„llde hantverkare, som
skulle hugga ut stenar f”r att d„rmed bygga Guds hus.
022:003 Och David anskaffade j„rn i myckenhet till spikar p† d”rrarna i
portarna och till krampor, s† ock koppar i s†dan myckenhet att
den icke kunde v„gas,
022:004 och cederbj„lkar i otalig m„ngd; ty sidonierna och tyrierna
f”rde cedertr„ i myckenhet till David.
022:005 David t„nkte n„mligen: ˝Min son Salomo „r ung och sp„d, men
huset som skall byggas †t HERREN m†ste g”ras ”verm†ttan stort,
s† att det bliver namnkunnigt och prisat i alla l„nder; jag vill
d„rf”r skaffa f”rr†d †t honom.˝ S† skaffade David f”rr†d i
myckenhet f”re sin d”d.

022:006 Och han kallade till sig sin son Salomo och bj”d honom att bygga
ett hus †t HERREN, Israels Gud.
022:007 Och David sade till sin son Salomo: ˝Jag hade sj„lv i sinnet att
bygga ett hus †t HERRENS, min Guds, namn.
022:008 Men HERRENS ord kom till mig; han sade: Du har utgjutit blod i
myckenhet och f”rt stora krig; du skall icke bygga ett hus †t
mitt namn, eftersom du har utgjutit s† mycket blod p† jorden, i
min †syn.
022:009 Men se, †t dig skall f”das en son; han skall bliva en frids„ll
man, och jag skall l†ta honom f† fred med alla sina fiender runt
omkring; ty Salomo skall han heta, och
frid och ro skall jag l†ta vila ”ver Israel i
hans dagar.
022:010 Han skall bygga ett hus †t mitt namn; han skall vara min son,
och jag skall vara hans fader. Och jag skall bef„sta hans
konungatron ”ver Israel f”r evig tid.
022:011 S† vare nu HERREN med dig, min son; m† du bliva lyckosam och f†
bygga HERRENS, din Guds, hus, s†som han har lovat om dig.
022:012 M† HERREN allenast giva dig klokhet och f”rst†nd, n„r han s„tter
dig till h„rskare ”ver Israel, och f”rhj„lpa dig till att h†lla
HERRENS, din Guds, lag.
022:013 D† skall du bliva lyckosam, om du h†ller och g”r efter de
stadgar och r„tter som HERREN har bjudit Mose att †l„gga
Israel. Var frimodig och of”rf„rad; frukta icke och var icke
f”rsagd.
022:014 Och se, trots mitt betryck har jag nu anskaffat till HERRENS hus
ett hundra tusen talenter guld och tusen g†nger tusen talenter
silver, d„rtill av koppar och j„rn mer „n som kan v„gas, ty s†
mycket „r det; tr„virke och sten har jag ock anskaffat, och mer
m† du sj„lv anskaffa.
022:015 Arbetare har du ock i myckenhet hantverkare, stenhuggare och
timmerm„n, och d„rtill allahanda folk som „r kunnigt i allt
slags annat arbete.
022:016 P† guldet, silvret, kopparen och j„rnet kan ingen r„kning
h†llas. Upp d† och g† till verket; och vare HERREN med dig!˝

022:017 D„refter bj”d David alla Israels furstar att de skulle
underst”dja hans son Salomo; han sade:
022:018 ˝HERREN, eder Gud, „r ju med eder och har l†tit eder f† ro p†
alla sidor; ty han har givit landets f”rra inbyggare i min hand,
och landet har blivit HERREN och hans folk underd†nigt.
022:019 S† v„nden nu edert hj„rta och eder sj„l till att s”ka HERREN,
eder Gud; och st†n upp och byggen HERREN Guds helgedom, s† att
man kan f”ra HERRENS f”rbundsark och vad annat som h”r till Guds
helgedom in i det hus som skall byggas †t HERRENS namn.˝

023:001 Och n„r David blev gammal och levnadsm„tt, gjorde han sin son
Salomo till konung ”ver Israel.

023:002 Och han f”rsamlade alla Israels furstar, s† ock pr„sterna och
leviterna.
023:003 Och leviterna blevo r„knade, de n„mligen som voro trettio †r
gamla eller d„rut”ver; och deras antal, antalet av alla personer
av mank”n, utgjorde trettio†tta tusen.
023:004 ˝Av dessa˝, sade han, ˝skola tjugufyra tusen f”rest† sysslorna
vid HERRENS hus, och sex tusen vara tillsyningsm„n och domare;
023:005 fyra tusen skola vara d”rrvaktare och fyra tusen skola lovsjunga
HERREN till de instrumenter som jag har l†tit g”ra f”r
lovs†ngen.˝
023:006 Och David delade dem i avdelningar efter Levis s”ner, Gerson
Kehat och Merari.

023:007 Till gersoniterna h”rde Laedan och Simei.
023:008 Laedans s”ner voro Jehiel, huvudmannen, Setam och Joel,
tillsammans tre.
023:009 Simeis s”ner voro Selomot, Hasiel och Haran, tillsammans
tre. Dessa voro huvudm„n f”r Laedans familjer.
023:010 Och Simeis s”ner voro Jahat, Sina, Jeus och Beria. Dessa voro
Simeis s”ner, tillsammans fyra.
023:011 Jahat var huvudmannen, och Sisa var den andre. Men Jeus och
Beria hade icke m†nga barn; d„rf”r fingo de utg”ra allenast en
familj, en ordning.

023:012 Kehats s”ner voro Amram, Jishar, Hebron och Ussiel, tillsammans
fyra.
023:013 Amrams s”ner voro Aron och Mose. Och Aron blev j„mte sina s”ner
f”r ev„rdlig tid avskild till att helgas s†som h”ghelig, till
att f”r ev„rdlig tid ant„nda r”kelse inf”r HERREN och g”ra tj„nst
inf”r honom och v„lsigna i hans namn.
023:014 Men gudsmannen Moses s”ner r„knades till Levi stam.
023:015 Moses s”ner voro Gersom och Elieser.
023:016 Gersoms s”ner voro Sebuel, huvudmannen.
023:017 Och Eliesers s”ner voro Rehabja, huvudmannen. Elieser hade inga
andra s”ner; men Rehabjas s”ner voro ”verm†ttan talrika.
023:018 Jishars s”ner voro Selomit, huvudmannen.
023:019 Hebrons s”ner voro Jeria, huvudmannen, Amarja, den andre,
Jahasiel, den tredje, och Jekameam, den fj„rde.
023:020 Ussiels s”ner voro Mika, huvudmannen, och Jissia, den andre.

023:021 Meraris s”ner voro Maheli och Musi. Mahelis s”ner voro Eleasar
och Kis.
023:022 N„r Eleasar dog, l„mnade han inga s”ner efter sig, utan allenast
d”ttrar; men Kis' s”ner, deras fr„nder, togo dessa till hustrur.
023:023 Musis s”ner voro Maheli, Eder och Jeremot, tillsammans tre.

023:024 Dessa voro Levi barn, efter deras familjer, huvudm„nnen f”r
familjerna, s† m†nga av dem som inm”nstrades, vart namn r„knat
s„rskilt, var person f”r sig, de som kunde f”rr„tta sysslor vid
tj„nstg”ringen i HERRENS hus, n„mligen de som voro tjugu †r
gamla eller d„rut”ver.
023:025 Ty David sade: ˝HERREN, Israels Gud, har l†tit sitt folk komma
till ro, och han har nu sin boning i Jerusalem till evig tid;
023:026 d„rf”r beh”va icke heller leviterna mer b„ra tabernaklet och
alla redskap till tj„nstg”ringen d„rvid.˝
023:027 (Enligt ber„ttelsen om Davids sista tid r„knades n„mligen av
Levi barn de som voro tjugu †r gamla eller d„rut”ver.)
023:028 De fingo i st„llet sin plats vid Arons s”ners sida f”r
tj„nstg”ringen i HERRENS hus, i vad som r”rde f”rg†rdarna och
kamrarna och reningen av allt heligt och sysslorna vid
tj„nstg”ringen i Guds hus,
023:029 vare sig det g„llde sk†debr”den eller det fina mj”let till
spisoffret eller de osyrade tunnkakorna eller pl†tarna eller det
hopkn†dade mj”let, eller n†got m†tt och m†l,
023:030 eller att var morgon g”ra tj„nst genom att tacka och lova
HERREN, och likaledes var afton,
023:031 eller att offra alla br„nnoffer †t HERREN p† sabbaterna, vid
nym†naderna och vid h”gtiderna, till best„mt antal och s†som det
var f”reskrivet f”r dem, best„ndigt, inf”r HERRENS ansikte.
023:032 De skulle iakttaga vad som var att iakttaga vid
uppenbarelset„ltet och vid det heliga, vad Arons s”ner, deras
br”der, hade att iakttaga vid tj„nstg”ringen i HERRENS hus.
024:001 Och Arons s”ner hade f”ljande avdelningar: Arons s”ner voro
Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.
024:002 Men Nadab och Abihu dogo f”re sin fader; och de hade inga
s”ner. S† blevo allenast Eleasar och Itamar pr„ster.
024:003 Och David j„mte Sadok, av Eleasars s”ner, och Ahimelek, av
Itamars s”ner, indelade dem och best„mde den ordning i vilken de
skulle g”ra tj„nst.
024:004 D† nu Eleasars s”ner befunnos hava flera huvudm„n „n Itamars
s”ner, indelade man dem s†, att Eleasars s”ner fingo sexton
huvudm„n f”r sina familjer och Itamars s”ner †tta huvudm„n f”r
sina familjer.
024:005 Man indelade dem genom lottkastning, de f”rra s†v„l som de
senare, ty helgedomens furstar och Guds furstar togos b†de av
Eleasars s”ner och av Itamars s”ner.
024:006 Och Semaja, Netanels son, sekreteraren, av Levi stam, tecknade
upp dem i n„rvaro av konungen, furstarna och pr„sten Sadok och
Ahimelek, Ebjatars son, och i n„rvaro av huvudm„nnen f”r
pr„sternas och leviternas familjer. Lotterna drogos skiftevis
f”r Eleasars och f”r Itamars familjer.
024:007 Den f”rsta lotten f”ll ut f”r Jojarib, den andra f”r Jedaja,
024:008 den tredje f”r Harim, den fj„rde f”r Seorim,
024:009 den femte f”r Malkia, den sj„tte f”r Mijamin,
024:010 den sjunde f”r Hackos, den †ttonde f”r Abia,
024:011 den nionde f”r Jesua, den tionde f”r Sekanja,
024:012 den elfte f”r Eljasib, den tolfte f”r Jakim,
024:013 den trettonde f”r Huppa, den fjortonde f”r Jesebab,
024:014 den femtonde f”r Bilga, den sextonde f”r Immer,
024:015 den sjuttonde f”r Hesir, den adertonde f”r Happisses,
024:016 den nittonde f”r Petaja, den tjugonde f”r Hesekiel,
024:017 den tjuguf”rsta f”r Jakin, den tjuguandra f”r Gamul,
024:018 den tjugutredje for Delaja, den tjugufj„rde f”r Maasja.
024:019 Detta blev den ordning i vilken de skulle g”ra tj„nst, n„r de
gingo in i HERRENS hus, s†som det var f”reskrivet f”r dem genom
deras fader Aron, i enlighet med vad HERREN, Israels Gud, hade
bjudit honom.

024:020 Vad ang†r de ”vriga Levi barn, s† h”rde till Amrams barn Subael,
till Subaels barn Jedeja,
024:021 till Rehabja, det „r till Rehabjas barn, huvudmannen Jissia,
024:022 till jishariterna Selomot, till Selomots barn Jahat.
024:023 Och benajiter voro Jeria, Amarja, den andre, Jahasiel, den
tredje, och Jekameam, den fj„rde.
024:024 Ussiels barn voro Mika; till Mikas barn h”rde Samur.
024:025 Mikas broder var Jissia; till Jissias barn h”rde Sakarja.
024:026 Meraris barn voro Maheli och Musi, Jaasia-Benos s”ner.
024:027 Meraris barn voro dessa av Jaasia-Beno, och vidare Soham, Sackur
och Ibri.
024:028 Mahelis son var Eleasar, men denne hade inga s”ner.
024:029 Till Kis, det „r Kis' barn, h”rde Jerameel.
024:030 Men Musis barn voro Maheli, Eder och Jerimot. Dessa voro
leviternas barn, efter deras familjer.
024:031 Ocks† dessa kastade lott likas†v„l som deras br”der, Arons
s”ner, i n„rvaro av konung David, Sadok, Ahimelek och
huvudm„nnen f”r pr„sternas och leviternas familjer, huvudm„nnen
f”r familjerna likas†v„l som deras yngsta br”der.
025:001 Och David j„mte h„rh”vitsm„nnen avskilde till tj„nstg”ring
Asafs, Hemans och Jedutuns s”ner, som hade profetisk anda till
att spela p† harpor, psaltare och cymbaler. Och detta „r
f”rteckningen p† dem, p† de m„n som fingo denna tj„nstg”ring
till †liggande.
025:002 Av Asafs s”ner: Sackur, Josef, Netanja och Asarela, Asafs s”ner,
under ledning av Asaf, som hade profetisk anda till att spela,
under konungens ledning.
025:003 Av Jedutun: Jedutuns s”ner Gedalja, Seri, Jesaja, Hasabja och
Mattitja, tillsammans sex, med harpor, under ledning av sin
fader Jedutun, som hade profetisk anda till att spela tack- och
lovs†nger till HERREN.
025:004 Av Heman: Hemans s”ner Buckia, Mattanja, Ussiel, Sebuel och
Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti och Romamti-Eser,
Josbekasa, Malloti, Hotir, Mahasiot.
025:005 Alla dessa voro s”ner till Heman, som var konungens siare,
enligt det l”fte Gud hade givit, att han ville upph”ja hans
horn; d„rf”r gav Gud Heman fjorton s”ner och tre d”ttrar.

025:006 Alla dessa stodo var och en under sin faders ledning, n„r de
utf”rde s†ngen i HERRENS hus till cymbaler, psaltare och harpor
och s† gjorde tj„nst i Guds hus; de stodo under konungens,
Asafs, Jedutuns och Hemans ledning.

025:007 Och antalet av dem j„mte deras br”der, av dem som hade blivit
undervisade i s†ngen till HERREN „ra, alla de d„ri kunniga,
utgjorde tv† hundra †ttio†tta.

025:008 Och de kastade lott om tj„nstg”ringen, alla, den minste
likas†v„l som den st”rste, den kunnige j„mte l„rjungen.
025:009 Den f”rsta lotten kom ut f”r Asaf och f”ll p† Josef; den andre
blev Gedalja, han sj„lv med sina br”der och s”ner, tillsammans
tolv;
025:010 den tredje blev Sackur, med sin s”ner och br”der, tillsammans
tolv
025:011 den fj„rde lotten kom ut f”r Jisri, med hans s”ner och br”der,
tillsammans tolv;
025:012 den femte blev Netanja, med sina s”ner och br”der, tillsammans
tolv;
025:013 den sj„tte blev Buckia, med sina s”ner och br”der, tillsammans
tolv;
025:014 den sjunde blev Jesarela, med sina s”ner och br”der, tillsammans
tolv;
025:015 den †ttonde blev Jesaja, med sin s”ner och br”der, tillsammans
tolv
025:016 den nionde blev Mattanja, med sina s”ner och br”der, tillsammans
tolv;
025:017 den tionde blev Simei, med sina s”ner och br”der, tillsammans
tolv
025:018 den elfte blev Asarel, med sin s”ner och br”der, tillsammans
tolv
025:019 den tolfte lotten kom ut f”r Hasabja, med hans s”ner och br”der
tillsammans tolv;
025:020 den trettonde blev Subael, med sina s”ner och br”der,
tillsammans tolv;
025:021 den fjortonde blev Mattitja, med sina s”ner och br”der,
tillsammans tolv;
025:022 den femtonde lotten kom ut f”r Jeremot, med hans s”ner och
br”der, tillsammans tolv;
025:023 den sextonde f”r Hananja, med hans s”ner och br”der, tillsammans
tolv;
025:024 den sjuttonde f”r Josbekasa, med hans s”ner och br”der,
tillsammans tolv;
025:025 den adertonde f”r Hanani, med hans s”ner och br”der, tillsammans
tolv;
025:026 den nittonde f”r Malloti, med hans s”ner och br”der, tillsammans
tolv;
025:027 den tjugonde f”r Elijata, med hans s”ner och br”der, tillsammans
tolv;
025:028 den tjuguf”rsta f”r Hotir, med hans s”ner och br”der,
tillsammans tolv;
025:029 den tjuguandra f”r Giddalti, med hans s”ner och br”der,
tillsammans tolv;
025:030 den tjugutredje f”r Mahasiot, med hans s”ner och br”der,
tillsammans tolv;
025:031 den tjugufj„rde f”r Romamti-Eser, med hans s”ner och br”der,
tillsammans tolv.
026:001 Vad ang†r d”rrvaktarnas avdelningar, s† h”rde till koraiterna
Meselemja, Kores son, av Asafs barn.
026:002 Och Meselemja hade s”ner: Sakarja var den f”rstf”dde, Jediael
den andre, Sebadja den tredje, Jatniel den fj„rde,
026:003 Elam den femte, Johanan den sj„tte, Eljoenai den sjunde.
026:004 Och Obed-Edom hade s”ner: Semaja var den f”rstf”dde, Josabad den
andre, Joa den tredje, Sakar den fj„rde, Netanel den femte,
026:005 Ammiel den sj„tte, Isaskar den sjunde, Peulletai den †ttonde; ty
Gud hade v„lsignat honom.
026:006 Źt hans son Semaja f”ddes ock s”ner, som blevo furstar inom sin
familj, ty de voro dugande m„n.
026:007 Semajas s”ner voro Otni, Refael och Obed, Elsabad och hans
br”der, dugliga m„n, Elihu och Semakja.
026:008 Alla dessa h”rde till Obed-Edoms avkomlingar, de sj„lva och
deras s”ner och br”der, dugliga och kraftfulla m„n i tj„nsten,
tillsammans sextiotv† avkomlingar av Obed-Edom.
026:009 Meselemja hade ock s”ner och br”der, dugliga m„n, tillsammans
aderton.
026:010 Och Hosa, av Meraris barn, hade s”ner: Simri var huvudmannen, ty
visserligen var han icke f”rstf”dd, men hans fader insatte honom
till huvudman;
026:011 Hilkia var den andre, Tebalja den tredje, Sakarja den
fj„rde. Hosas s”ner och br”der voro tillsammans tretton.

026:012 Dessa avdelningar av d”rrvaktarna, n„mligen dessa deras
huvudm„n, fingo nu, likas†v„l som deras br”der, sina †ligganden
f”r att g”ra tj„nst i HERRENS hus.
026:013 Och om var port kastade de lott, den minste s†v„l som den
st”rste, efter sina familjer.
026:014 Den lott som angav ”ster f”ll d† p† Selemja; och f”r hans son
Sakarja, en r†dklok man, kastade man lott, och f”r honom kom ut
den lott som angav norr;
026:015 f”r Obed-Edom den lott som angav s”der, under det att hans s”ner
fingo p† sin del f”rr†dshuset;
026:016 f”r Suppim och f”r Hosa den lott som angav platsen v„sterut, vid
Salleketporten, d„r v„gen h”jer sig upp†t, det ena vaktst„llet
invid det andra.
026:017 ™sterut voro sex leviter, norrut fyra f”r var dag, s”derut fyra
f”r var dag, och vid f”rr†dshuset tv† i s„nder;
026:018 vid Parbar v„sterut voro fyra vid v„gen och tv† vid sj„lva
Parbar.
026:019 Dessa voro d”rrvaktarnas avdelningar, av koraiternas barn och
av Meraris barn.

026:020 Och av leviterna hade Ahia uppsikten ”ver Guds hus skatter och
v†rden om de f”rr†d som utgjordes av vad som hade blivit helgat
†t HERREN.

Book of the day:
Facebook Google Reddit StumbleUpon Twitter Pinterest