Full Text Archive logoFull Text Archive — Free Classic E-books

The Bible, in Swedish, both Testaments

Part 4 out of 47

Adobe PDF icon
Download this document as a .pdf
File size: 1.7 MB
What's this? light bulb idea Many people prefer to read off-line or to print out text and read from the real printed page. Others want to carry documents around with them on their mobile phones and read while they are on the move. We have created .pdf files of all out documents to accommodate all these groups of people. We recommend that you download .pdfs onto your mobile phone when it is connected to a WiFi connection for reading off-line.

023:011 men under det sjunde †ret skall du l†ta den vila och ligga
or”rd, f”r att de fattiga bland ditt folk m† „ta d„rav; vad de
l„mna kvar, det m† „tas av markens djur. S† skall du ock g”ra
med din ving†rd och med din olivplantering.
023:012 Sex dagar skall du g”ra ditt arbete, men p† sjunde dagen skall
du h†lla vilodag, f”r att din oxe och din †sna m† hava ro, och
din tj„nstekvinnas son och fr„mlingen m† njuta vila.

023:013 I alla de stycken om vilka jag har talat till eder skolen I taga
eder till vara. Och andra gudars namn skolen I icke n„mna; de
skola icke h”ras i din mun.

023:014 Tre g†nger om †ret skall du h†lla h”gtid †t mig.
023:015 Det osyrade br”dets h”gtid skall du h†lla: i sju dagar skall du
„ta osyrat br”d, s†som jag har bjudit dig, p† den best„mda tiden
i m†naden Abib, eftersom du d† drog ut ur Egypten; men med tomma
h„nder skall ingen tr„da fram inf”r mitt ansikte.
023:016 Du skall ock h†lla sk”rdeh”gtiden, n„r du sk”rdar f”rstlingen av
ditt arbete, av det du har s†tt p† marken. B„rgningsh”gtiden
skall du ock h†lla, vid †rets utg†ng, n„r du inb„rgar frukten av
ditt arbete fr†n marken.
023:017 Tre g†nger om †ret skall allt ditt mank”n tr„da fram inf”r
HERRENS, din Herres, ansikte.

023:018 Du skall icke offra blodet av mitt slaktoffer j„mte n†got som „r
syrat. Och det feta av mitt h”gtidsoffer skall icke l„mnas kvar
”ver natten till morgonen.

023:019 Det f”rsta av din marks f”rstlingsfrukter skall du f”ra till
HERRENS, din Guds, hus.

Du skall icke koka en killing i dess moders mj”lk.
023:020 Se, jag skall s„nda en „ngel framf”r dig, som skall bevara dig
p† v„gen och f”ra dig till den plats som jag har utsett.
023:021 Tag dig till vara inf”r honom och h”r hans r”st, var icke
genstr„vig mot honom, han skall icke hava f”rdrag med edra
”vertr„delser, ty mitt namn „r i honom.
023:022 Men om du h”r hans r”st och g”r allt vad jag s„ger, s† skall jag
bliva en fiende till dina fiender och en ov„n till dina ov„nner.
023:023 Ty min „ngel skall g† framf”r dig och skall f”ra dig till
amor‚ernas, hetiternas, periss‚ernas, kanan‚ernas, hiv‚ernas och
jebus‚ernas land, och jag skall utrota dem.
023:024 Du m† icke tillbedja deras gudar eller tj„na dem eller g”ra
s†som man d„r g”r, utan du skall sl† dem ned i grund och bryta
s”nder deras stoder.
023:025 Men HERREN, eder Gud, skolen I tj„na, s† skall han f”r dig
v„lsigna b†de mat och dryck; sjukdom skall jag d† ock avv„nda
fr†n dig.
023:026 I ditt land skall d† icke finnas n†gon kvinna som f”der i otid
eller „r ofruktsam. Dina dagars m†tt skall jag g”ra fullt.
023:027 F”rskr„ckelse f”r mig skall jag s„nda framf”r dig och v†lla
f”rvirring bland alla de folk som du kommer till, och jag skall
driva alla dina fiender p† flykten f”r dig.
023:028 Jag skall s„nda getingar framf”r dig, och de skola f”rjaga
hiv‚erna, kanan‚erna och hetiterna undan f”r dig.
023:029 Dock skall jag icke p† ett och samma †r f”rjaga dem f”r dig, p†
det att icke landet s† m† bliva en ”demark och vilddjuren f”r”ka
sig till din skada;
023:030 utan sm†ningom skall jag f”rjaga dem f”r dig, till dess du har
f”r”kat dig, s† att du kan taga landet till din arvedel.
023:031 Och jag skall l†ta ditt lands gr„nser g† fr†n R”da havet till
filist‚ernas hav, och fr†n ”knen till floden; ty jag skall giva
landets inbyggare i eder hand, och du skall f”rjaga dem, s† att
de fly f”r dig.
023:032 Du m† icke sluta f”rbund med dem eller deras gudar.
023:033 De skola icke f† bo kvar i ditt land, p† det att de icke m†
f”rleda dig till synd mot mig; ty du kunde ju komma att tj„na
deras gudar, och detta skulle bliva dig till en snara.
024:001 Och han sade till Mose: ½Stig upp till HERREN, du sj„lv j„mte
Aron, Nadab och Abihu och sjuttio av de „ldste i Israel; och I
skolen tillbedja p† avst†nd.
024:002 Mose allena m† tr„da fram till HERREN, de andra m† icke tr„da
fram; ej heller m† folket stiga ditupp med honom.½
024:003 Och Mose kom till folket och f”rkunnade f”r det alla HERRENS ord
och alla hans r„tter. D† svarade allt folket med en mun och
sade: ½Efter alla de ord HERREN har talat vilja vi g”ra.½
024:004 D„refter upptecknade Mose alla HERRENS ord. Och f”ljande morgon
stod han bittida upp och byggde ett altare nedanf”r berget. Och
han reste d„r tolv stoder, efter Israels tolv stammar.
024:005 Och han s„nde israeliternas unga m„n †stad till att offra
br„nnoffer, s† ock slaktoffer av tjurar till tackoffer †t
HERREN.
024:006 Och Mose tog h„lften av blodet och slog det i sk†larna, och den
andra h„lften av blodet st„nkte han p† altaret.
024:007 Och han tog f”rbundsboken och, f”rel„ste den f”r folket. Och de
sade: ½Allt vad HERREN har sagt vilja vi g”ra och lyda.
024:008 D† tog Mose blodet och st„nkte d„rav p† folket och sade: ½Se,
detta „r f”rbundets blod, det f”rbunds som HERREN har slutit med
eder, i enlighet med alla dessa ord.½

024:009 Och Mose och Aron, Nadab och Abihu och sjuttio av de „ldste i
Israel stego ditupp.
024:010 Och de fingo se Israels Gud; och under hans f”tter var likasom
ett inlagt golv av safirer, likt sj„lva himmelen i klarhet.
024:011 Men han l„t icke sin hand drabba Israels barns ypperste, utan
sedan de hade sk†dat Gud, †to de och drucko.

024:012 Och HERREN sade till Mose: ½Stig upp till mig p† berget och bliv
kvar d„r, s† skall jag giva dig stentavlorna och lagen och
budorden som jag har skrivit, till undervisning f”r dessa.½
024:013 D† begav sig Mose †stad med sin tj„nare Josua; och Mose steg upp
p† Guds berg.
024:014 Men till de „ldste sade han: ½V„nten h„r p† oss, till dess att
vi komma tillbaka till eder. Se, Aron och Hur „ro hos eder; den
som har n†got att andraga, han m† v„nda sig till dem.½
024:015 S† steg Mose upp p† berget, och molnskyn ”vert„ckte berget.
024:016 Och HERRENS h„rlighet vilade p† Sinai berg, och molnskyn
”vert„ckte det i sex dagar; men den sjunde dagen kallade han p†
Mose ur skyn.
024:017 Och HERRENS h„rlighet tedde sig inf”r Israels barns ”gon s†som
en f”rt„rande eld, p† toppen av berget.
024:018 Och Mose gick mitt in i skyn och steg upp p† berget. Sedan blev
Mose kvar p† berget i fyrtio dagar och fyrtio n„tter.
025:001 Och HERREN talade till Mose och sade:
025:002 S„g till Israels barn att de upptaga en g„rd †t mig; av var och
en som har ett d„rtill villigt hj„rta skolen I upptaga denna
g„rd †t mig.
025:003 Och detta „r vad I skolen upptaga av dem s†som g„rd: guld,
silver och koppar
025:004 m”rkbl†tt, purpurr”tt, rosenr”tt och vitt garn och geth†r,
025:005 r”df„rgade v„durskinn, tahasskinn, akacietr„,
025:006 olja till ljusstaken, kryddor till sm”rjelseoljan och till den
v„lluktande r”kelsen,
025:007 „ntligen onyxstenar och infattningsstenar, till att anv„ndas f”r
efoden och f”r br”stsk”lden.

025:008 Och de skola g”ra †t mig en helgedom, f”r att jag m† bo mitt
ibland dem.
025:009 Tabernaklet och alla dess tillbeh”r skolen I g”ra alldeles efter
de m”nsterbilder som jag visar dig.

025:010 De skola g”ra en ark av akacietr„, tv† och en halv aln l†ng, en
och en halv aln bred och en och en halv aln h”g.
025:011 Och du skall ”verdraga den med rent guld, innan och utan skall
du ”verdraga den; och du skall p† den g”ra en rand av guld runt
omkring.
025:012 Och du skall till den gjuta fyra ringar av guld och s„tta dem
”ver de fyra f”tterna, tv† ringar p† ena sidan och tv† ringar p†
andra sidan.
025:013 Och du skall g”ra st„nger av akacietr„ och ”verdraga dem med
guld.
025:014 Och st„ngerna skall du skjuta in i ringarna, p† sidorna av
arken, s† att man med dem kan b„ra arken.
025:015 St„ngerna skola sitta kvar i ringarna p† arken; de f† icke
dragas ut ur dem.
025:016 Och i arken skall du l„gga vittnesb”rdet, som jag skall giva
dig.
025:017 Och du skall g”ra en n†dastol av rent guld, tv† och en halv
aln l†ng och en och en halv aln bred.
025:018 Och du skall g”ra tv† keruber av guld; i drivet arbete skall du
g”ra dem och s„tta dem vid de b†da „ndarna av n†dastolen.
025:019 Du skall g”ra en kerub till att s„tta vid ena „ndan, och en
kerub till att s„tta vid andra „ndan. I ett stycke med
n†dastolen skolen I g”ra keruberna vid dess b†da „ndar.
025:020 Och keruberna skola breda ut sina vingar och h†lla dem upp†t, s†
att de ”vert„cka n†dastolen med sina vingar, under det att de
hava sina ansikten v„nda mot varandra; ned mot n†dastolen skola
keruberna v„nda sina ansikten.
025:021 Och du skall s„tta n†dastolen ovanp† arken, och i arken skall du
l„gga vittnesb”rdet, som jag skall giva dig.
025:022 Och d„r skall jag uppenbara mig f”r dig; fr†n n†dastolen, fr†n
platsen mellan de tv† keruberna, som st† p† vittnesb”rdets ark,
skall jag tala med dig om alla bud som jag genom dig vill giva
Israels barn.

025:023 Du skall ock g”ra ett bord av akacietr„, tv† alnar l†ngt, en aln
brett och en och en halv aln h”gt.
025:024 Och du skall ”verdraga det med rent guld; och du skall g”ra en
rand av guld d„rp† runt omkring
025:025 Och runt omkring det skall du g”ra en list av en hands bredd,
och runt omkring listen skall du g”ra en rand av guld.
025:026 Och du skall till bordet g”ra fyra ringar av guld och s„tta
ringarna i de fyra h”rnen vid de fyra f”tterna.
025:027 Invid listen skola ringarna sitta, f”r att st„nger m† skjutas in
i dem, s† att man kan b„ra bordet.
025:028 Och du skall g”ra st„ngerna av akacietr„ och ”verdraga dem med
guld, och med dem skall bordet b„ras.
025:029 Du skall ock g”ra d„rtill fat och sk†lar, kannor och b„gare, med
vilka man skall utgjuta drickoffer; av rent guld skall du g”ra
dem.
025:030 Och du skall best„ndigt hava sk†debr”d liggande p† bordet inf”r
mitt ansikte.

025:031 Du skall ock g”ra en ljusstake av rent guld. I drivet arbete
skall ljusstaken g”ras, med sin fotst„llning och sitt mittelr”r;
kalkarna d„rp†, kulor och blommor skola vara i ett stycke med
den.
025:032 Och sex armar skola utg† fr†n ljusstakens sidor, tre armar fr†n
ena sidan och tre armar fr†n andra sidan.
025:033 P† den ena armen skola vara tre kalkar, liknande mandelblommor,
vardera best†ende av en kula och en blomma, och p† den andra
armen sammalunda tre kalkar, liknande mandelblommor, vardera
best†ende av en kula och en blomma s† skall det vara p† de sex
arma som utg† fr†n ljusstaken.
025:034 Men p† sj„lva ljusstaken skola vara fyra kalkar, liknande
mandelblommor, med sina kulor och blommor.
025:035 En kula skall s„ttas under del f”rsta armparet som utg†r fr†n
ljusstaken, i ett stycke med den, och en kula under det andra
armparet som utg†r fr†n ljusstaken, i ett stycke med den, och en
kula under det tredje armparet som utg†r fr†n ljusstaken, i ett
stycke med den: allts† under de sex armar som utg† fr†n
ljusstaken.
025:036 Deras kulor och armar skola vara: i ett stycke med den,
alltsammans ett enda stycke i drivet arbete av rent guld.
025:037 Och du skall till den g”ra sju lampor, och lamporna skall man
s„tta upp s†, att den kastar sitt sken ”ver platsen d„rframf”r.
025:038 Och lampt„nger och brickor till den skall du g”ra av rent guld.
025:039 Av en talent rent guld skall man g”ra den med alla dessa
tillbeh”r.

025:040 Och se till, att du g”r detta efter de m”nsterbilder som hava
blivit dig visade p† berget.

026:001 Tabernaklet skall du g”ra av tio tygv†der; av tvinnat vitt garn
och av m”rkbl†tt, purpurr”tt och rosenr”tt garn skall du g”ra
dem, med keruber p†, i konstv„vnad.
026:002 Var v†d skall vara tjugu†tta alnar l†ng och fyra alnar bred;
alla v†derna skola hava samma m†tt.
026:003 Fem av v†derna skola fogas tillhopa med varandra; likas† skola
de fem ”vriga v†derna fogas tillhopa med varandra.
026:004 Och du skall s„tta ”glor av m”rkbl†tt garn i kanten p† den ena
v†den, ytterst p† det hopfogade stycket; s† skall du ock g”ra i
kanten p† den v†d som sitter ytterst i det andra hopfogade
stycket.
026:005 Femtio ”glor skall du s„tta p† den ena v†den, och femtio ”glor
skall du s„tta ytterst p† motsvarande v†d i det andra hopfogade
stycket, s† att ”glorna svara emot varandra.
026:006 Och du skall g”ra femtio h„ktor av guld och foga tillhopa
v†derna med varandra medelst h„ktorna, s† att tabernaklet utg”r
ett helt.

026:007 Du skall ock g”ra tygv†der av geth†r till ett t„ckelse ”ver
tabernaklet; elva s†dana v†der skall du g”ra.
026:008 Var vad skall vara trettio alnar l†ng och fyra alnar bred; de
elva v†derna skola hava samma m†tt.
026:009 Fem av v†derna skall du foga tillhopa till ett s„rskilt stycke,
och likaledes de sex ”vriga v†derna till ett s„rskilt stycke,
och den sj„tte v†den skall du l„gga dubbel p† framsidan av
t„ltet.
026:010 Och du skall satta femtio ”glor i kanten p† den ena v†den, den
som sitter ytterst i det ena hopfogade stycket, och femtio ”glor
i kanten p† motsvarande v†d i det andra hopfogade stycket.
026:011 Och du skall g”ra femtio h„ktor av koppar och haka in h„ktorna i
”glorna och foga t„ckelset tillhopa, s† att det utg”r ett helt.
026:012 Men vad ”verskottet av t„ckelsets v†der ang†r, det som r„cker
”ver, s† skall den halva v†d som r„cker ”ver h„nga ned p†
baksidan av tabernaklet.
026:013 Och den aln p† vardera sidan, som p† l„ngden av t„ckelsets v†der
r„cker ”ver, skall h„nga ned p† b†da sidorna av tabernaklet f”r
att ”vert„cka det.
026:014 Vidare skall du g”ra ett ”verdrag av r”df„rgade v„durskinn till
t„ckelset, och ytterligare ett ”verdrag av tahasskinn att l„gga
ovanp† detta.

026:015 Br„derna till tabernaklet skall du g”ra av akacietr„, och de
skola st„llas uppr„tt.
026:016 Tio alnar l†ngt och en och en halv aln brett skall vart br„de
vara.
026:017 Vart br„de skall hava tv† tappar, f”rbundna sinsemellan med en
list; s† skall du g”ra p† alla br„derna till tabernaklet.
026:018 Och av tabernaklets br„der skall du s„tta tjugu p† s”dra sidan,
s”derut.
026:019 Och du skall g”ra fyrtio fotstycken av silver att s„tta under de
tjugu br„derna, tv† fotstycken under vart br„de f”r dess tv†
tappar.
026:020 Likaledes skall du p† tabernaklets andra sida, den norra sidan,
s„tta tjugu br„der,
026:021 med deras fyrtio fotstycken av silver, tv† fotstycken under vart
br„de.
026:022 Men p† baksidan av tabernaklet, v„sterut, skall du s„tta sex
br„der.
026:023 Och tv† br„der skall du s„tta p† tabernaklets h”rn, p† baksidan;
026:024 och vartdera av dessa skall vara sammanfogat av tv† nedtill, och
likaledes sammanh„ngande upptill, till den f”rsta ringen. S†
skall det vara med dem b†da. Dessa skola s„ttas i de b†da
h”rnen.
026:025 S†ledes bliver det †tta br„der med tillh”rande fotstycken av
silver, sexton fotstycken, n„mligen tv† fotstycken under vart
br„de.
026:026 Och du skall g”ra tv„rst„nger av akacietr„, fem till de br„der
som „ro p† tabernaklets ena sida
026:027 och fem tv„rst„nger till de br„der som „ro p† tabernaklets andra
sida, och fem tv„rst„nger till de br„der som „ro p† tabernaklets
baksida, v„sterut.
026:028 Och den mellersta tv„rst†ngen, den som sitter mitt p† br„derna,
skall g† tv„rs ”ver, fr†n den ena „ndan till den andra.
026:029 Och br„derna skall du ”verdraga med guld, och ringarna p† dem, i
vilka tv„rst„ngerna skola skjutas in, skall du g”ra av guld, och
tv„rst„ngerna skall du ”verdraga med guld.
026:030 Och du skall s„tta upp tabernaklet, s†dant det skall vara, s†som
det har blivit dig visat p† berget.

026:031 Du skall ock g”ra en f”rl†t av m”rkbl†tt, purpurr”tt, rosenr”tt
och tvinnat vitt garn; den skall g”ras i konstv„vnad, med keruber
p†.
026:032 Och du skall h„nga upp den p† fyra stolpar av akacietr„, som
skola vara ”verdragna med guld och hava bakar av guld och st† p†
fyra fotstycken av silver.
026:033 Och du skall h„nga upp f”rl†ten under h„ktorna, och f”ra dit
vittnesb”rdets ark och st„lla den innanf”r f”rl†ten; och s†
skall f”rl†ten f”r eder vara en skiljev„gg mellan det heliga och
det allraheligaste.
026:034 Och du skall s„tta n†dastolen p† vittnesb”rdets ark inne i det
allraheligaste.
026:035 Men bordet skall du st„lla utanf”r f”rl†ten, och ljusstaken mitt
emot bordet, p† tabernaklets s”dra sida; bordet skall du allts†
st„lla p† norra sidan.
026:036 Och du skall g”ra ett f”rh„nge f”r ing†ngen till t„ltet, i
brokig v„vnad av m”rkbl†tt, purpurr”tt, rosenr”tt och tvinnat
vitt garn.
026:037 Och du skall till f”rh„nget g”ra fem stolpar av akacietr„ och
”verdraga dem med guld, och hakarna p† dem skola vara av guld,
och du skall till dem gjuta fem fotstycken av koppar.
027:001 Du skall ock g”ra ett altare av akacietr„, fem alnar l†ngt och
fem alnar brett -- s† att altaret bildar en liksidig fyrkant --
och tre alnar h”gt.
027:002 Och du skall g”ra h”rn d„rtill, Som skola sitta i dess fyra
h”rn; i ett stycke d„rmed skola h”rnen vara. Och du skall
”verdraga det med koppar.
027:003 Och k„rl till att f”ra bort askan skall du g”ra d„rtill, s† ock
skovlar, sk†lar, gafflar och fyrfat. Alla dess tillbeh”r skall
du g”ra av koppar.
027:004 Och du skall g”ra ett galler d„rtill, ett n„tverk av koppar, och
p† n„tet skall du s„tta fyra ringar av koppar i dess fyra h”rn.
027:005 Och du skall s„tta det under avsatsen p† altaret, nedtill, s†
att n„tet r„cker upp till mitten av altaret.
027:006 Och du skall g”ra st„nger till altaret, st„nger av akacietr„,
och ”verdraga dem med koppar.
027:007 Och st„ngerna skola skjutas in i ringarna, s† att st„ngerna
sitta p† altarets b†da sidor, n„r man b„r det.
027:008 Ih†ligt skall du g”ra det, av plankor. S†som det har blivit dig
visat p† berget, s† skall det g”ras.

027:009 Du skall ock g”ra en f”rg†rd till tabernaklet. F”r den s”dra
sidan, s”derut, skola omh„ngen till f”rg†rden g”ras av tvinnat
vitt garn, hundra alnar l†nga -- detta f”r den ena sidan;
027:010 Och stolparna till dem skola vara tjugu och dessas fotstycken
tjugu, av koppar, men stolparnas hakar och kransar skola vara av
silver.
027:011 Likaledes skola f”r norra l†ngsidan omh„ngen g”ras, hundra alnar
l†nga; och stolparna till dem skola vara tjugu och dessas
fotstycken tjugu, av koppar, men stolparnas hakar och kransar
skola vara av silver.
027:012 Och f”rg†rdens v„stra kortsida skall hava omh„ngen som „ro
femtio alnar l†nga; stolparna till dem skola vara tio och dessas
fotstycken tio.
027:013 Och f”rg†rdens bredd p† fram sidan, ”sterut, skall vara femtio
alnar
027:014 Och omh„ngena skola vara femton alnar l†nga p† ena sidan d„rav,
med tre stolpar p† tre fotstycken;
027:015 likaledes skola omh„ngena p† andra sidan vara femton alnar l†nga
med tre stolpar p† tre fotstycken.
027:016 Och till f”rg†rdens port skall g”ras ett f”rh„nge, tjugu alnar
l†ngt i brokig v„vnad av m”rkbl†tt, purpurr”tt, rosenr”tt och
tvinnat vitt garn, med fyra stolpar p† fyra fotstycken.
027:017 Alla stolparna runt omkring f”r g†rden skola vara f”rsedda med
kransar av silver och hava hakar av silver; men deras fotstycken
skola vara av koppar.
027:018 F”rg†rden skall vara hundra alnar l†ng och femtio alnar bred
utefter hela l„ngden; omh„gnaden skall vara fem alnar h”g, av
tvinnat vitt garn; och fotstyckena skola vara av koppar.
027:019 Alla tabernaklets tillbeh”r f”r allt arbete d„rvid, s† ock alla
dess pluggar och alla f”rg†rdens pluggar skola vara av koppar.

027:020 Och du skall bjuda Israels barn att b„ra till dig ren olja, av
st”tta oliver, till ljusstaken, s† att lamporna dagligen kunna
s„ttas upp.
027:021 I uppenbarelset„ltet, utanf”r den f”rl†t som h„nger framf”r
vittnesb”rdet, skola Aron och hans s”ner sk”ta den, fr†n aftonen
till morgonen, inf”r HERRENS ansikte. Detta skall vara en
ev„rdlig stadga fr†n sl„kte till sl„kte, en g„rd av Israels
barn.
028:001 Och du skall l†ta din broder Aron och hans s”ner med honom, tr„d
fram till dig ur Israels barns krets f”r att de m† bliva pl†ster
†t mig Aron sj„lv och hans s”ner: Nadab och Abihu, Eleasar och
Itamar.
028:002 Och du skall g”ra †t din broder Aron heliga kl„der, till „ra och
prydnad.
028:003 Och du skall tills„ga alla edra konstf”rfarna m„n, som jag har
uppfyllt med vishetens ande, att de skola g”ra kl„der †t Aron,
f”r att har m† helgas till att bliva pr„st †t mig.
028:004 Och dessa „ro de kl„der som de skola g”ra: br”stsk”ld, efod,
k†pa, rutig livkl„dnad, huvudbindel och b„lte. De skola g”ra
heliga kl„der †t din broder Aron och hans s”ner, f”r att han m†
bliva pr„st †t mig.
028:005 Och h„rtill skola de taga av guldet och av det m”rkbl†a, det
purpurr”da, det rosenr”da och det vita garnet.

028:006 Efoden skola de g”ra av guld och av m”rkbl†tt purpurr”tt,
rosenr”tt och tvinnat vitt garn, i konstv„vnad.
028:007 Den skall vid sina b†da „ndar hava tv† axelstycken, som skola
f„stas ihop, s† att den h†llen hopf„st.
028:008 Och sk„rpet, som skall sitta p† efoden och sammanh†lla den,
skall vara av samma slags v„vnad och i ett stycke med den: av
guld och av m”rkbl†tt, purpurr”tt, rosenr”tt och tvinnat vitt
garn.
028:009 Och du skall taga tv† onyxstenar och p† dem inrista Israels
s”ners namn,
028:010 sex av namnen p† den ena stenen och de sex ”vrigas namn p† den
andra stenen, efter „ttf”ljd.
028:011 Med stensnidarkonst, s†som man graverar signetringar, skall du
inrista Israels s”ners namn p† de tv† stenarna. Med n„tverk av
guld skall du omgiva dessa.
028:012 Och du skall satta de b†da stenarna p† efodens axelstycken, f”r
att stenarna m† bringa Israels barn i †minnelse; Aron skall b„ra
deras namn inf”r HERRENS ansikte p† sina b†da axlar, f”r att
bringa dem i †minnelse.
028:013 Och du skall g”ra fl„tverk av guld,
028:014 s† ock tv† kedjor av rent guld; i virat arbete skall du g”ra
dessa, s†som man g”r snodder. Och du skall f„sta de snodda
kedjorna vid fl„tverken.

028:015 En domssk”ld skall du g”ra i konstv„vnad; du skall g”ra den i
samma slags v„vnad som efoden: av guld och av m”rkbl†tt,
purpurr”tt, rosenr”tt och tvinnat vitt garn skall du g”ra den.

028:016 Den skall vara liksidigt fyrkantig och hava form av en v„ska,
ett kvarter l†ng och ett kvarter bred.
028:017 Och du skall bes„tta den med infattade stenar, ordnade p† fyra
rader: i f”rsta raden en karneol, en topas och en smaragd;
028:018 i andra raden en karbunkel, en safir och en kalcedon;
028:019 i tredje raden en hyacint, en agat och en ametist;
028:020 i fj„rde raden en krysolit, en onyx och en jaspis. Omgivna med
fl„tverk av guld skola de sitta i sin infattning.
028:021 Stenarna skola vara tolv, efter Israels s”ners namn, en f”r vart
namn; var sten skall b„ra namnet p† en av de tolv stammarna,
inristat p† samma s„tt som man graverar signetringar.
028:022 Och du skall till br”stsk”lden g”ra kedjor i virat arbete, s†som
man g”r snodder, av rent guld.
028:023 Vidare skall du till br”stsk”lden g”ra tv† ringar av guld och
s„tta dessa b†da ringar i tv† av br”stsk”ldens h”rn.
028:024 Och du skall f„sta de b†da guldsnodderna vid de b†da ringarna, i
br”stsk”ldens h”rn.
028:025 Och de tv† snoddernas b†da andra „ndar skall du f„sta vid de tv†
fl„tverken och s† f„sta dem vid efodens axelstycken p† dess
framsida.
028:026 Och du skall g”ra tv† andra ringar av guld och s„tta dem i
br”stsk”ldens b†da andra h”rn, vid den kant d„rp†, som „r v„nd
in†t mot efoden.
028:027 Och ytterligare skall du g”ra tv† ringar av guld och f„sta dem
vid efodens b†da axelstycken, nedtill p† dess framsida, d„r den
f„stes ihop, ovanf”r efodens sk„rp.
028:028 Och man skall knyta fast br”stsk”lden med ett m”rkbl†tt sn”re,
Som g†r fr†n dess ringar in i efodens ringar, s† att den sitter
ovanf”r efodens sk„rp, p† det att br”stsk”lden icke m† lossna
fr†n efoden.
028:029 Aron skall s† b„ra Israels s”ners namn i domssk”lden p† sitt
hj„rta, n„r han g†r in helgedomen, f”r att bringa dem i
†minnelse inf”r HERRENS ansikte best„ndigt.
028:030 Och du skall l„gga urim och tummim in i domssk”lden, s†
att de ligga p† Arons hj„rta, n„r han ing†r inf”r HERRENS
ansikte; och Aron skall s† b„ra Israels barns dom p† sitt hj„rta
inf”r HERRENS ansikte best„ndigt.

028:031 Efodk†pan skall du g”ra helt och h†llet av m”rkbl†tt tyg;
028:032 och mitt p† den skall vara en ”ppning f”r huvudet, och denna
”ppning skall omgivas med en v„vd kant, likasom ”ppningen p† en
pansarskjorta, f”r att den icke slitas s”nder.
028:033 Och p† dess nedre f†ll skall du s„tta granat„pplen, gjorda av
m”rkbl†tt, purpurr”tt och rosenr”tt garn, runt omkring f†llen,
och bj„llror av guld mellan dessa runt omkring:
028:034 en bj„llra av guld och s† ett granat„pple, sedan en bj„llra av
guld och s† †ter ett granat„pple, runt omkring f†llen p† k†pan.
028:035 Och denna skall Aron hava p† sig, n„r han g”r tj„nst, s† att det
h”res, n„r han g†r in i helgedomen inf”r HERRENS ansikte, och
n„r han g†r ut -- detta p† det att han icke m† d”.

028:036 Du skall ock g”ra en pl†t av rent guld, och p† den skall du
rista, s†som man graverar signetringar: ½Helgad †t HERREN.½
028:037 Och du skall f„sta den vid ett m”rkbl†tt sn”re, och den skall
sitta p† huvudbindeln; p† framsidan av huvudbindeln skall den
sitta.
028:038 Den skall sitta p† Arons panna, och Aron skall b„ra den
missg„rning som vidl†der de heliga g†vor Israels barn b„ra fram,
n„r de giva n†gra heliga g†vor; den skall sitta p† hans panna
best„ndigt, f”r att de m† bliva v„lbehagliga inf”r HERRENS
ansikte.

028:039 Du skall ock v„va en rutig livkl„dnad av vitt garn, och du skall
g”ra en huvudbindel av vitt garn; och ett b„lte skall du g”ra i
brokig v„vnad.
028:040 Ocks† †t Arons s”ner skall du g”ra livkl„dnader, och du skall
g”ra b„lten †t dem; och huvor skall du g”ra †t dem, till „ra och
prydnad. Och detta skall du kl„da p† din broder Aron och hans
s”ner j„mte honom;
028:041 och du skall sm”rja dem och f”retaga handfyllning med dem och
helga dem till att bliva pr„ster †t mig.
028:042 Och du skall g”ra †t dem benkl„der av linne, som skyla deras
blygd; dessa skola r„cka fr†n l„nderna ned p† l†ren.
028:043 Och Aron och hans s”ner skola hava dem p† sig, n„r de g† in i
uppenbarelset„ltet eller tr„da fram till altaret f”r att g”ra
tj„nst i helgedomen -- detta p† det att de icke m† komma att
b„ra p† missg„rning och s† tr„ffas av d”den. Detta skall vara en
ev„rdlig stadga f”r honom och hans avkomlingar efter honom.

029:001 Och detta „r vad du skall g”ra med dem f”r att helga dem till
att bliva pr„ster †t mig:
Tag en ungtjur och tv† v„durar, felfria djur,
029:002 och osyrat br”d och osyrade kakor, begjutna med olja, och
osyrade tunnkakor, smorda med olja; av fint vetemj”l skall du
baka dem.
029:003 Och du skall l„gga dem i en och samma korg och b„ra fram dem i
korgen s†som offerg†va, n„r du f”r fram tjuren och de tv†
v„durarna.
029:004 D„refter skall du f”ra Aron och hans s”ner fram till
uppenbarelset„ltets ing†ng och tv† dem med vatten.
029:005 Och du skall taga kl„derna och s„tta p† Aron livkl„dnaden och
efodk†pan och sj„lva efoden och br”stsk”lden; och du skall f„sta
ihop alltsammans p† honom med efodens sk„rp.
029:006 Och du skall s„tta huvudbindeln p† hans huvud och f„sta det
heliga diademet p† huvudbindeln.
029:007 Och du skall taga sm”rjelseoljan och gjuta p† hans huvud och
sm”rja honom.
029:008 Och du skall f”ra fram hans s”ner och s„tta livkl„dnader p† dem.

029:009 Och du skall omgjorda dem, Aron och hans s”ner, med b„lten och
binda huvor p† dem. Och de skola hava pr„stad”met s†som en
ev„rdlig r„tt. S† skall du f”retaga handfyllning med Aron och
hans s”ner.
029:010 Och du skall f”ra tjuren fram inf”r uppenbarelset„ltet, och Aron
och hans s”ner skola l„gga sina h„nder p† tjurens huvud.
029:011 Sedan skall du slakta tjuren inf”r HERRENS ansikte, vid ing†ngen
till uppenbarelset„ltet.
029:012 Och du skall taga av tjurens blod och stryka med ditt finger p†
altarets h”rn; men allt det ”vriga skall du gjuta ut vid foten
av altaret.
029:013 Och du skall taga allt det fett som omsluter in„lvorna, s† ock
leverfettet och b†da njurarna med det fett som sitter p† dem,
och f”rbr„nna det p† altaret.
029:014 Men k”ttet av tjuren och hans hud och hans orenlighet skall du
br„nna upp i eld utanf”r l„gret. Det „r ett syndoffer.

029:015 Och du skall taga den ena v„duren, och Aron och hans s”ner skola
l„gga sina h„nder p† v„durens huvud.
029:016 Sedan skall du slakta v„duren och taga hans blod och st„nka p†
altaret runt omkring;
029:017 men sj„lva v„duren skall du dela i dess stycken, och du skall
tv† in„lvorna och f”tterna och l„gga dem p† styckena och
huvudet.
029:018 Och du skall f”rbr„nna hela v„duren p† altaret; det „r ett
br„nnoffer †t HERREN. En v„lbehaglig lukt, ett eldsoffer †t
HERREN „r det.

029:019 D„refter skall du taga den andra v„duren, och Aron och hans
s”ner skola l„gga sina h„nder p† v„durens huvud.
029:020 Sedan skall du slakta v„duren och taga av hans blod och bestryka
Arons h”gra ”rsnibb och hans s”ners h”gra ”rsnibb och tummen p†
deras h”gra hand och stort†n p† deras h”gra fot; men det ”vriga
blodet skall det st„nka p† altaret runt omkring.
029:021 Och du skall taga av blodet p† altaret och av sm”rjelseoljan och
st„nka p† Aron och hans kl„der, och likaledes p† hans s”ner och
hans s”ners kl„der; s† bliver han helig, han sj„lv s†v„l som
hans kl„der, och likaledes hans s”ner s†v„l som hans s”ners
kl„der.
029:022 Och du skall taga fettet av v„duren, svansen och det fett som
omsluter in„lvorna, s† ock leverfettet och b†da njurarna med
fettet p† dem, d„rtill det h”gra l†rstycket ty detta „r
handfyllningsv„duren.
029:023 Och du skall taga en rundkaka, en oljebr”dskaka och en tunnkaka
ur korgen med de osyrade br”den, som st†r inf”r HERRENS ansikte.
029:024 Och du skall l„gga alltsammans p† Arons och hans s”ners h„nder
och vifta det s†som ett viftoffer inf”r HERRENS ansikte.
029:025 Sedan skall du taga det ur deras: h„nder och f”rbr„nna det p†
altaret ovanp† br„nnoffret, till en v„lbehaglig lukt inf”r
HERREN; det „r ett eldsoffer †t HERREN.
029:026 Och du skall taga bringan av Arons handfyllningsv„dur och vifta
den s†som ett viftoffer inf”r HERRENS ansikte, och detta skall
vara din del.
029:027 S† skall du helga viftoffersbringan och offerg„rdsl†ret, det som
viftas och det som gives s†som offerg„rd, de delar av
handfyllningsv„duren, som skola tillh”ra Aron och hans s”ner.
029:028 Och detta skall tillh”ra Aron och; hans s”ner s†som en ev„rdlig
r„tt av Israels barn, ty det „r en offerg„rd. Det skall vara en
g„rd av Israels barn, av deras tackoffer, en g„rd av dem †t
HERREN.
029:029 Och Arons heliga kl„der skola hans s”ner hava efter honom, f”r
att de i dem m† bliva smorda och mottaga handfyllning.
029:030 I sju dagar skall den av hans s”ner, som bliver pr„st i hans
st„lle, ikl„da sig dem, den som skall g† in i uppenbarelset„ltet
f”r att g”ra tj„nst i helgedomen.
029:031 Och du skall taga handfyllningsv„duren och koka hans k”tt p† en
helig plats.
029:032 Och v„durens k”tt j„mte br”det: som „r i korgen skola Aron och
hans s”ner „ta vid ing†ngen till uppenbarelset„ltet; de skola
„ta detta,
029:033 det som har anv„nts till att bringa f”rsoning vid deras
handfyllning och helgande, men ingen fr„mmande f†r ta d„rav, ty
det „r heligt.
029:034 Och om n†got av handfyllningsk”ttet eller av br”det bliver ”ver
till f”ljande morgon, s† skall du i eld br„nna upp detta som har
blivit ”ver; det f†r icke „tas, ty det „r heligt.

029:035 S† skall du g”ra med Aron och hans s”ner, i alla stycken s†som
jag har bjudit dig. Sju dagar skall deras handfyllning vara.
029:036 Och var dag skall du offra en tjur s†som syndoffer till
f”rsoning och rena altaret, i det du bringar f”rsoning f”r det;
och du skall sm”rja det f”r att helga det.
029:037 I sju dagar skall du bringa f”rsoning f”r altaret och helga det.
S† bliver altaret h”gheligt; var och en som kommer vid altaret
bliver helig.

029:038 Och detta „r vad du skall offra p† altaret: tv† †rsgamla lamm
f”r var dag best„ndigt.
029:039 Det ena lammet skall du offra om morgonen, och det andra lammet
skall du offra vid aftontiden,
029:040 och till det f”rsta lammet en tiondedels efa fint mj”l, begjutet
med en fj„rdedels hin olja av st”tta oliver, och s†som
drickoffer en fj„rdedels hin vin.
029:041 Det andra lammet skall du offra vid aftontiden; med likadant
spisoffer och drickoffer som om morgonen skall du offra det,
till en v„lbehaglig lukt, ett eldsoffer †t HERREN.
029:042 Detta skall vara edert dagliga br„nnoffer fr†n sl„kte till
sl„kte, vid ing†ngen till uppenbarelset„ltet, inf”r HERRENS
ansikte, d„r jag skall uppenbara mig f”r eder, f”r att d„r tala
med dig.
029:043 D„r skall jag uppenbara mig f”r Israels barn, och det rummet
skall bliva helgat av min h„rlighet.
029:044 Och jag skall helga uppenbarelset„ltet och altaret, och Aron och
hans s”ner skall jag helga till att bliva pr„ster †t mig.
029:045 Och jag skall bo mitt ibland Israels barn och vara deras Gud.
029:046 Och de skola f”rnimma att jag „r HERREN, deras Gud, som f”rde
dem ut ur Egyptens land, f”r att jag skulle bo mitt ibland
dem. Jag „r HERREN, deras Gud.
030:001 Och du skall g”ra ett altare f”r att ant„nda r”kelse d„rp†, av
akacietr„ skall du g”ra det.
030:002 Det skall vara en aln l†ngt och en aln brett -- en liksidig
fyrkant -- och tv† alnar h”gt; dess horn skola vara i ett stycke
d„rmed.
030:003 Och du skall ”verdraga det med rent guld, dess skiva, dess
v„ggar runt omkring och dess h”rn; och du skall g”ra en rand av
guld d„rp† runt omkring.
030:004 Och du skall till det g”ra tv† ringar av guld och s„tta dem
nedanf”r randen, p† dess b†da sidor; p† de b†da sidostyckena
skall du s„tta dem. De skola vara d„r, f”r att st„nger m†
skjutas in i dem, s† att man med dem kan b„ra altaret.
030:005 Och du skall g”ra st„ngerna av akacietr„ och ”verdraga dem med
guld.
030:006 Och du skall st„lla det framf”r den f”rl†t som h„nger framf”r
vittnesb”rdets ark, s† att det st†r framf”r n†dastolen, som „r
ovanp† vittnesb”rdet, d„r jag skall uppenbara mig f”r dig.
030:007 Och Aron skall ant„nda v„lluktande r”kelse d„rp†; var morgon,
n„r han tillreder lamporna, skall han ant„nda r”kelse;
030:008 och likaledes skall Aron ant„nda r”kelse, n„r han vid aftontiden
s„tter upp lamporna. Detta skall vara det dagliga r”koffret
inf”r HERRENS ansikte, fr†n sl„kte till sl„kte.
030:009 I skolen icke l†ta n†gon fr„mmande r”kelse komma d„rp†, ej
heller br„nnoffer eller spisoffer; och intet drickoffer skolen
utgjuta d„rp†.
030:010 Och Aron skall en g†ng om †ret bringa f”rsoning f”r dess horn;
med blod av f”rsoningssyndoffret skall han en g†ng om †ret
bringa f”rsoning f”r det, sl„kte efter sl„kte. Det „r h”gheligt
f”r HERREN.

030:011 Och HERREN talade till Mose och sade:
030:012 N„r du r„knar antalet av Israels barn, n„mligen av dem som
inm”nstras, skall vid m”nstringen var och en giva †t HERREN en
f”rsoningsg†va f”r sig, p† det att ingen hems”kelse m† drabba
dem vid m”nstringen.
030:013 Detta „r vad var och en som upptages bland de inm”nstrade skall
giva: en halv sikel, efter helgedomssikelns vikt -- sikeln
r„knad till tjugu gera -- en halv sikel s†som offerg„rd †t
HERREN,
030:014 Var och en som upptages bland de inm”nstrade, var och en som „r
tjugu †r gammal eller d„rut”ver, skall giva detta s†som
offerg„rd †t HERREN.
030:015 Den rike skall icke giva mer och den fattige icke mindre „n en
halv sikel, n„r I given offerg„rden †t HERREN, till att bringa
f”rsoning f”r eder.
030:016 Och du skall taga f”rsoningspenningarna av Israels barn och
anv„nda dem till arbetet vid uppenbarelset„ltet. S† skall ske,
f”r att Israels barn m† vara i †minnelse inf”r HERRENS ansikte,
och f”r att f”rsoning m† bringas f”r eder.

030:017 Och HERREN talade till Mose och sade:
030:018 Du skall ock g”ra ett b„cken av koppar med en fotst„llning av
koppar, till tvagning, och st„lla det mellan uppenbarelset„ltet
och altaret och gjuta vatten d„ri.
030:019 Och Aron och hans s”ner skola tv† sina h„nder och f”tter med
vatten d„rur.
030:020 N„r de g† in i uppenbarelset„ltet, skola de tv† sig med vatten,
p† del att de icke m† d”; s† ock n„r de tr„da fram till altaret
f”r att g”ra tj„nst genom att ant„nda eldsoffer †t HERREN.
030:021 De skola tv† sina h„nder och f”tter, p† det att de icke m†
d”. Och detta skall vara en ev„rdlig stadga f”r dem: f”r honom
sj„lv och hans avkomlingar fr†n sl„kte till sl„kte.

030:022 Och HERREN talade till Mose och sade:
030:023 Tag dig ock kryddor av yppersta slag: fem hundra siklar
myrradropp, h„lften s† mycket kanel av finaste slag, allts† tv†
hundra femtio siklar, likaledes tv† hundra femtio siklar kalmus
av finaste slag,
030:024 d„rtill fem hundra siklar kassia, efter helgedomssikelns vikt,
och en hin olivolja.
030:025 Och du skall av detta g”ra en helig sm”rjelseolja, en
konstm„ssigt beredd salva; det skall vara en helig
sm”rjelseolja.
030:026 Och du skall d„rmed sm”rja uppenbarelset„ltet, vittnesb”rdets
ark,
030:027 bordet med alla dess tillbeh”r, ljusstaken med dess tillbeh”r,
r”kelsealtaret,
030:028 br„nnoffersaltaret med alla dess tillbeh”r, „ntligen b„ckenet
med dess fotst„llning.
030:029 Och du skall helga dem, s† att de bliva h”gheliga; var och en
som sedan kommer vid dem bliver helig.
030:030 Och Aron och hans s”ner skall du sm”rja, och du skall helga dem
till att bliva pr„ster †t mig.
030:031 Och till Israels barn skall du tala och s„ga: Detta skall vara
min heliga sm”rjelseolja hos eder, fr†n sl„kte till sl„kte.
030:032 P† ingen annan m„nniskas kropp m† den komma, ej heller m†n I
g”ra n†gon annan s† sammansatt som denna. Helig „r den, helig
skall den vara f”r eder.
030:033 Den som bereder en s†dan salva, och den som anv„nder n†got d„rav
p† n†gon fr„mmande, han skall utrotas ur sin sl„kt.

030:034 Ytterligare sade HERREN till Mose: Tag dig v„lluktande kryddor,
stakte och sj”nagel och galban, och j„mte dessa v„llukter rent
r”kelseharts, lika mycket av vart slag,
030:035 och g”r d„rav r”kelse, en konstm„ssigt beredd blandning, saltad,
ren, helig.
030:036 Och en del av den skall du st”ta till pulver och l„gga framf”r
vittnesb”rdet i uppenbarelset„ltet, d„r jag vill uppenbara mig
f”r dig. H”ghelig skall den vara f”r eder.
030:037 Och ingen annan r”kelse m†n I g”ra †t eder s† sammansatt som
denna skall vara. Helig skall den vara dig f”r HERREN.
030:038 Den som g”r s†dan f”r att njuta av dess lukt, han skall utrotas
ur sin sl„kt.
031:001 Och HERREN talade till Mose och sade:
031:002 Se, jag har kallat och n„mnt Besalel, son till Uri, son till
Hur, av Juda stam;
031:003 och jag har uppfyllt honom med Guds Ande, med vishet och
f”rst†nd och kunskap och med allt slags sl”jdskicklighet,
031:004 till att t„nka ut konstarbeten, till att arbeta i guld, silver
och koppar,
031:005 till att snida stenar f”r infattning och till att snida i tr„,
korteligen, till att utf”ra alla slags arbeten.
031:006 Och se, jag har givit honom till medhj„lpare Oholiab, Ahisamaks
son, av Dans stam, och †t alla edra konstf”rfarna m„n har jag
givit vishet i hj„rtat. Dessa skola kunna g”ra allt vad jag har
bjudit dig:
031:007 uppenbarelset„ltet, vittnesb”rdets ark, n†dastolen d„rp†, alla
uppenbarelset„ltets tillbeh”r,
031:008 bordet med dess tillbeh”r, den gyllene ljusstaken med alla dess
tillbeh”r, r”kelsealtaret,
031:009 br„nnoffersaltaret med alla dess tillbeh”r, b„ckenet med dess
fotst„llning,
031:010 de stickade kl„derna och pr„sten Arons andra heliga kl„der, s†
och hans s”ners pr„stkl„der,
031:011 „ntligen sm”rjelseoljan och den v„lluktande r”kelsen till
helgedomen. De skola utf”ra sitt arbete i alla stycken s†som jag
har bjudit dig.

031:012 Och HERREN talade till Mose och sade:
031:013 Tala du till Israels barn och s„g: Mina sabbater skolen I h†lla,
ty de „ro ett tecken mellan mig och eder, fr†n sl„kte till
sl„kte, f”r att I skolen veta att jag „r HERREN, som helgar
eder.
031:014 S† h†llen nu sabbaten, ty den skall vara eder helig. Den som
ohelgar den skall straffas med d”den; ty var och en som p† den
dagen g”r n†got arbete, han skall utrotas ur sin sl„kt.
031:015 Sex dagar skall arbete g”ras, men p† sjunde dagen „r vilosabbat,
en HERRENS helgdag. Var och en som g”r n†got arbete p†
sabbatsdagen skall straffas med d”den.
031:016 Och Israels barn skola h†lla sabbaten, s† att de fira den sl„kte
efter sl„kte, s†som ett evigt f”rbund.
031:017 Den skall vara ett ev„rdligt tecken mellan mig och Israels barn;
ty p† sex dagar gjorde HERREN himmel och jord, men p† sjunde
dagen vilade han och tog sig ro.

031:018 N„r han nu hade talat ut med; Mose p† Sinai berg, gav han honom
vittnesb”rdets tv† tavlor, tavlor av sten, p† vilka Gud hade
skrivit med sitt finger.
032:001 Men n„r folket s†g att Mose dr”jde att komma ned fr†n berget,
f”rsamlade de sig omkring Aron och sade till honom: ½Upp, g”r
oss en gud som kan g† framf”r oss; ty vi veta icke vad som har
vederfarits denne Mose, honom som f”rde oss upp ur Egyptens
land.½
032:002 D† sade Aron till dem: ½Tagen guldringarna ut ur ”ronen p† edra
hustrur, edra s”ner och edra d”ttrar, och b„ren dem till mig.
032:003 D† tog allt folket av sig guldringarna som de hade i ”ronen, och
de buro dem till Aron;
032:004 och han tog emot guldet av dem och formade det med en mejsel och
gjorde d„rav en gjuten kalv. Och de sade: ½Detta „r din Gud,
Israel, han som har f”rt dig upp ur Egyptens land.½
032:005 N„r Aron s†g detta, byggde han ett altare †t honom. Och Aron l„t
utropa och s„ga: ½I morgon bliver en HERRENS h”gtid.½
032:006 Dagen d„refter stodo de bittida upp och offrade br„nnoffer och
buro fram tackoffer, och folket satte sig ned till att „ta och
dricka, och d„rp† stodo de upp till att leka.

032:007 D† sade HERREN till Mose: ½G† ditned, ty ditt folk, som du har
f”rt upp ur Egyptens land, har tagit sig till, vad f”rd„rvligt
„r.
032:008 De hava redan vikit av ifr†n den v„g som jag bj”d dem g†; de
hava gjort sig en gjuten kalv. Den hava de tillbett, †t den hava
de offrat, och sagt: 'Detta „r din Gud, Israel, han som har f”rt
dig upp ur Egyptens land.½
032:009 Och HERREN sade ytterligare till Mose: ½Jag ser att detta folk
„r ett h†rdnackat folk.
032:010 S† l†t mig nu vara, p† det att min vrede m† brinna mot dem, och
p† det att jag m† f”rg”ra dem; dig vill jag sedan g”ra till ett
stort folk.½
032:011 Men Mose b”nf”ll inf”r HERREN, sin Gud, och sade: ½HERRE, varf”r
skulle din vrede brinna mot ditt folk, som du med stor kraft och
stark hand har f”rt ut ur Egyptens land?
032:012 Varf”r skulle egyptierna f† s„ga: 'Till deras olycka har han
f”rt dem ut, till att dr„pa dem bland bergen och f”rg”ra dem
fr†n jorden'? V„nd dig ifr†n din vredes gl”d, och †ngra det onda
du nu har i sinnet mot ditt folk.
032:013 T„nk p† Abraham, Isak och Israel, dina tj„nare, †t vilka du med
ed vid dig sj„lv har givit det l”ftet: 'Jag skall g”ra eder s„d
talrik s†som stj„rnorna p† himmelen, och hela det land som jag
har talat om skall jag giva †t eder s„d, och de skola f† det
till ev„rdlig arvedel.'½
032:014 D† †ngrade HERREN det onda som han hade hotat att g”ra mot sitt
folk.

032:015 Och Mose v„nde sig om och steg ned fr†n berget, och han hade med
sig vittnesb”rdets tv† tavlor. Och p† tavlornas b†da sidor var
skrivet b†de p† den ena sidan och p† den andra var skrivet.
032:016 Och tavlorna voro gjorda av Gud, och skriften var Guds skrift,
inristad p† tavlorna.
032:017 N„r Josua nu h”rde huru folket skriade, sade han till Mose:
½Krigsrop h”res i l„gret.½
032:018 Men han svarade: ½Det „r varken segerrop som h”res, ej heller „r
det ett ropande s†som efter nederlag; det „r s†ng jag h”r.½
032:019 N„r sedan Mose kom n„rmare l„gret och fick se kalven och dansen,
uppt„ndes hans vrede, och han kastade tavlorna ifr†n sig och
slog s”nder dem nedanf”r berget.
032:020 Sedan tog han kalven som de hade gjort, och br„nde den i eld och
krossade den till stoft; detta str”dde han i vattnet och gav det
†t Israels barn att dricka.
032:021 Och Mose sade till Aron: ½Vad har folket gjort dig, eftersom du
har kommit dem att beg† en s† stor synd?½
032:022 Aron svarade: ½Min herres vrede m† icke uppt„ndas; du vet sj„lv
att detta folk „r ont.
032:023 De sade till mig: 'G”r oss en gud som kan g† framf”r oss; ty vi
veta icke vad som har vederfarits denne Mose, honom som f”rde
oss upp ur Egyptens land.'
032:024 D† sade jag till dem: 'Den som har guld tage det av sig'; och de
g†vo det †t mig. Och jag kastade det i elden, och s† kom kalven
till.½

032:025 D† nu Mose s†g att folket var l”ssl„ppt, eftersom Aron, till
skadegl„dje f”r deras fiender, hade sl„ppt dem l”sa,
032:026 st„llde han sig i porten till l„gret och ropade: ½Var och en som
h”r HERREN till komme hit till mig.½ D† f”rsamlade sig till
honom alla Levi barn.
032:027 Och han sade till dem: ½S† s„ger HERREN, Israels Gud: Var och en
binde sitt sv„rd vid sin l„nd. G†n s† igenom l„gret, fram och
tillbaka, fr†n den ena porten till den andra, Och dr„pen vem I
finnen, vore det ocks† broder eller v„n eller fr„nde.
032:028 Och Levi barn gjorde s†som Mose hade sagt; och p† den dagen
f”llo av folket vid pass tre tusen m„n.
032:029 Och Mose sade: ½Eftersom I nu haven st†tt emot edra egna s”ner
och br”der, m†n I i dag taga handfyllning till HERRENS tj„nst,
f”r att v„lsignelse i dag m† komma ”ver eder.½

032:030 Dagen d„refter sade Mose till folket: ½I haven beg†tt en stor
synd. Jag vill nu stiga upp till HERREN och se till, om jag kan
bringa f”rsoning f”r eder synd.½
032:031 Och Mose gick tillbaka till HERREN och sade: ½Ack, detta folk
har beg†tt en stor synd; de hava gjort sig en gud av guld.
032:032 Men f”rl†t dem nu deras synd; varom icke, s† utpl†na mig ur
boken som du skriver i.½
032:033 Men HERREN svarade Mose: ½Den som har syndat mot mig, honom
skall jag utpl†na ur min bok.
032:034 G† nu och f”r folket dit jag har sagt dig; se, min „ngel skall
g† framf”r dig. Men n„r min hems”kelses dag kommer, skall jag p†
dem hems”ka deras synd.½
032:035 S† straffade HERREN folket, d„rf”r att de hade gjort kalven, den
som Aron gjorde.
033:001 Och HERREN sade till Mose: ½Upp, drag †stad h„rifr†n med folket
som du har f”rt upp ur Egyptens land, och begiv dig till det
land som jag med ed har lovat †t Abraham, Isak och Jakob, i det
jag sade: '¸t din s„d skall jag giva det.'
033:002 Jag skall s„nda en „ngel framf”r dig och f”rjaga kanan‚erna,
amor‚erna, hetiterna, periss‚erna, hiv‚erna och jebus‚erna,
033:003 f”r att du m† komma till ett land som flyter av mj”lk och
honung. Ty eftersom du „r ett h†rdnackat folk, vill jag icke
sj„lv draga upp med dig; jag kunde d† f”rg”ra dig under v„gen.½
033:004 N„r folket h”rde detta str„nga tal, blevo de sorgsna, och ingen
tog sina smycken p† sig.

033:005 Och HERREN sade till Mose: ½S„g till Israels barn: I „ren ett
h†rdnackat folk. Om jag allenast ett ”gonblick droge med dig,
skulle jag f”rg”ra dig. Men l„gg nu av dig dina smycken, s† vill
jag se till, vad jag skall g”ra med dig.½
033:006 S† togo d† Israels barn av sig sina smycken och voro utan dem
allt ifr†n vistelsen vid Horebs berg.

033:007 Men Mose hade f”r sed att taga t„ltet och sl† upp det ett stycke
utanf”r l„gret; och han kallade det ½uppenbarelset„ltet½. Och
var och en som ville r†dfr†ga HERREN m†ste g† ut till
uppenbarelset„ltet utanf”r l„gret.
033:008 Och s† ofta Mose gick ut till t„ltet, stod allt folket upp, och
var och en st„llde sig vid ing†ngen till sitt t„lt och sk†dade
efter Mose, till dess han hade kommit in i t„ltet.
033:009 Och s† ofta Mose kom in i t„ltet, steg molnstoden ned och blev
st†ende vid ing†ngen till t„ltet; och han talade med Mose.
033:010 Och allt folket s†g molnstoden st† vid ing†ngen till t„ltet; d†
f”ll allt folket ned och tillbad, var och en vid ing†ngen till
sitt t„lt.
033:011 Och HERREN talade med Mose ansikte mot ansikte, s†som n„r den
ena m„nniskan talar med den andra. Sedan v„nde Mose tillbaka
till l„gret; men hans tj„nare Josua, Nuns son, en ung man,
l„mnade icke t„ltet.

033:012 Och Mose sade till HERREN: ½V„l s„ger du till mig: 'F”r detta
folk ditupp'; men du har icke l†tit mig veta vem du vill s„nda
med mig Du har dock sagt: 'Jag k„nner dig vid namn, och du har
funnit n†d f”r mina ”gon.'
033:013 Om jag allts† har funnit n†d f”r dina ”gon, s† l†t mig se dina
v„gar och l„ra k„nna dig; jag vill ju finna n†d f”r dina
”gon. Och se d„rtill, att detta folk „r ditt folk.½
033:014 Han sade: ½Skall jag d† sj„lv g† med och f”ra dig till ro?½
033:015 Han svarade honom: ½Om du icke sj„lv vill g† med, s† l†t oss
alls icke draga upp h„rifr†n.
033:016 Ty varigenom skall man kunna veta att jag och ditt folk hava
funnit n†d f”r dina ”gon, om icke d„rigenom att du g†r med oss,
s† att vi, jag och ditt folk, utm„rkas framf”r alla andra folk
p† jorden?½
033:017 HERREN svarade Mose: ½Vad du nu har beg„rt skall jag ock g”ra;
ty du har funnit n†d f”r mina ”gon, och jag k„nner dig vid
namn.½
033:018 D† sade han: ½L†t mig allts† se din h„rlighet.½
033:019 Han svarade: ½Jag skall l†ta all min sk”nhet g† f”rbi dig d„r du
st†r, och jag skall utropa namnet 'HERREN' inf”r dig; jag skall
vara n†dig mot den jag vill vara n†dig emot, och skall f”rbarma
mig ”ver den jag vill f”rbarma mig ”ver.
033:020 Ytterligare sade han: ½Mitt ansikte kan du dock icke f† se, ty
ingen m„nniska kan se mig och leva.½
033:021 D„refter sade HERREN: ½Se, h„r „r en plats n„ra intill mig;
st„ll dig d„r p† klippan.
033:022 N„r nu min h„rlighet g†r f”rbi, skall jag l†ta dig st† d„r i en
klyfta p† berget, och jag skall ”vert„cka dig med min hand, till
dess jag har g†tt f”rbi.
033:023 Sedan skall jag taga bort min hand, och d† skall du f† se mig p†
ryggen; men mitt ansikte kan ingen se.½
034:001 Och HERREN sade till Mose: ½Hugg ut †t dig tv† stentavlor,
likadana som de f”rra voro, s† vill jag skriva p† tavlorna samma
ord som stodo p† de f”rra tavlorna, vilka du slog s”nder.
034:002 Och var redo till i morgon, du skall d† p† morgonen stiga upp p†
Sinai berg och st„lla dig p† toppen av berget, mig till m”tes,
034:003 men ingen m† stiga upp med dig, och p† hela berget f”r ingen
annan visa sig; ej heller m† f†r och f„kreatur g† i bet framemot
detta berg.½

034:004 Och han h”gg ut tv† stentavlor likadana som de f”rra voro. Och
bittida f”ljande morgon begav sig Mose upp p† Sinai berg, s†som
HERREN hade bjudit honom, och tog de tv† stentavlorna med sig.
034:005 D† steg HERREN ned i molnskyn. Och han st„llde sig d„r n„ra
intill honom och †kallade HERRENS namn.
034:006 Och HERREN gick f”rbi honom, d„r han stod, och utropade:
½HERREN! HERREN! -- en Gud, barmh„rtig och n†dig, l†ngmodig och
stor i mildhet och trofasthet,
034:007 som bevarar n†d mot tusenden, som f”rl†ter missg„rning och
”vertr„delse och synd, men som ingalunda l†ter n†gon bliva
ostraffad, utan hems”ker f„dernas missg„rning p† barn och
barnbarn och efterkommande i tredje och fj„rde led.½
034:008 D† b”jde Mose sig med hast ned mot jorden och tillbad
034:009 och sade: ½Om jag har funnit n†d f”r dina ”gon, Herre, s† m†
Herren g† med oss. Ty v„l „r det ett h†rdnackat folk, men du
vill ju f”rl†ta oss v†r missg„rning och synd och taga oss till
din arvedel.½

034:010 Han svarade: ½V„lan, jag vill sluta ett f”rbund. Inf”r hela ditt
folk skall jag g”ra under, s†dana som icke hava blivit gjorda i
n†got land eller bland n†got folk. Och hela det folk som du
tillh”r skall se att HERRENS g„rningar „ro underbara, de som jag
skall g”ra med dig.
034:011 H†ll de bud som jag i dag giver dig. Se, jag skall f”rjaga f”r
dig amor‚erna, kanan‚erna, hetiterna, periss‚erna, hiv‚erna och
jebus‚erna.
034:012 Tag dig till vara f”r att sluta f”rbund med inbyggarna i det
land dit du kommer, och l†t dem icke bliva till en snara bland
eder.
034:013 Fastmer skolen I bryta ned deras altaren och sl† s”nder deras
stoder och hugga ned deras Aseror.
034:014 Ja, du skall icke tillbedja n†gon annan gud, ty HERREN heter
Nit„lskare; en nit„lskande Gud „r han.
034:015 Du m† icke sluta n†got f”rbund med landets inbyggare. Ty i
trol”s avf„llighet l”pa de efter sina gudar och offra †t sina
gudar; och n„r de d† inbjuda dig, kommer du att „ta av deras
offer;
034:016 du tager ock deras d”ttrar till hustrur †t dina s”ner, och n„r
d† deras d”ttrar i avf„llighet l”pa efter sina gudar, skola de
f”rleda dina s”ner till att likaledes l”pa efter deras gudar.

034:017 Gjutna gudar skall du icke g”ra †t dig.

034:018 Det osyrade br”dets h”gtid skall, du h†lla: i sju dagar skall du
„ta osyrat br”d, s†som jag har bjudit dig, p† den best„mda tiden
i m†naden Abib; ty i m†naden Abib drog du ut ur Egypten.

034:019 Allt det som ”ppnar moderlivet skall h”ra mig till, ocks† allt
hank”n bland din boskap, som ”ppnar moderlivet, s†v„l av
f„kreaturen som av sm†boskapen.
034:020 Men vad som bland †snor ”ppnar moderlivet skall du l”sa med ett
f†r, och om du icke vill l”sa det, skall du krossa nacken p†
det. Var f”rstf”dd bland dina s”ner skall du l„sa. Och ingen
skall med tomma h„nder tr„da fram inf”r mitt ansikte.

034:021 Sex dagar skall du arbeta, men p† sjunde dagen skall du h†lla
vilodag; b†de under pl”jningstiden och under sk”rdetiden skall
du h†lla vilodag.

034:022 Och veckoh”gtiden skall du h†lla, f”r f”rstlingen av
vetesk”rden, s† ock b„rgningsh”gtiden, n„r †ret har g†tt till
„nda.
034:023 Tre g†nger om †ret skall allt ditt mank”n tr„da fram inf”r
HERRENS, din herres, Israels Guds, ansikte.
034:024 Ty jag skall f”rdriva folk f”r dig och utvidga ditt omr†de; och
ingen skall st† efter ditt land, n„r du drager upp, tre g†nger
om †ret, f”r att tr„da fram inf”r HERRENS, din Guds, ansikte.

034:025 Du skall icke offra blodet av mitt slaktoffer j„mte n†got som „r
syrat. Och p†skh”gtidens slaktoffer skall icke l„mnas kvar ”ver
natten till morgonen.

034:026 Det f”rsta av din marks f”rstlingsfrukter skall du f”ra till
HERRENS, din Guds, hus.

Du skall icke koka en killing i dess moders mj”lk.½

034:027 Och HERREN sade till Mose: ½Teckna upp †t dig dessa ord; ty i
enlighet med dessa ord har jag slutit ett f”rbund med dig och
med Israel.½
034:028 Och han blev kvar d„r hos HERREN i fyrtio dagar och fyrtio
n„tter, utan att „ta och utan att dricka. Och han skrev p†
tavlorna f”rbundets ord, de tio orden.

034:029 N„r sedan Mose steg ned fr†n Sinai berg, och p† v„gen ned fr†n
berget hade vittnesb”rdets tv† tavlor med sig, visste han icke
att hans ansiktes hy hade blivit str†lande d„rav att han hade
talat med honom.
034:030 Och n„r Aron och alla Israels barn s†go huru Moses ansiktes hy
str†lade, fruktade de f”r att komma honom n„ra.
034:031 Men Mose ropade till dem; d† v„nde Aron och menighetens alla
h”vdingar tillbaka till honom, och Mose talade till dem.
034:032 D„refter kommo alla Israels barn fram till honom, och han gav
dem alla de bud som HERREN hade f”rkunnat f”r honom p† Sinai
berg.
034:033 Och n„r Mose hade slutat sitt tal till dem, h„ngde han ett
t„ckelse f”r sitt ansikte.
034:034 Men s† ofta Mose skulle tr„da inf”r HERRENS ansikte f”r att tala
med honom, lade han av t„ckelset, till dess han †ter gick
ut. Och sedan han hade kommit ut, f”rkunnade han f”r Israels
barn det som hade blivit honom bjudet.
034:035 D† s†go Israels barn var g†ng huru Moses ansiktes by str†lade,
och Mose h„ngde d† †ter t„ckelset ”ver sitt ansikte, till dess
han †nyo skulle g† in f”r att tala med honom.
035:001 Och Mose f”rsamlade Israels barns hela menighet och sade till
dem: ½Detta „r vad HERREN har bjudit eder att g”ra:
035:002 Sex dagar skall arbete g”ras, men p† sjunde dagen skolen I hava
helgdag, en HERRENS vilosabbat. Var och en som p† den dagen g”r
n†got arbete skall d”das.
035:003 I skolen icke t„nda upp eld p†: sabbatsdagen, var I „n „ren
bosatta.

035:004 Och Mose sade till Israels barns hela menighet: ½Detta „r vad
HERREN har bjudit och sagt:
035:005 L†ten bland eder upptaga en g„rd †t HERREN, s† att var och en
som har ett d„rtill villigt hj„rta b„r fram denna g†rd †t
HERREN: guld, silver och koppar,
035:006 m”rkbl†tt, purpurr”tt, rosenr”tt och vitt garn och geth†r,
035:007 r”df„rgade v„durskinn, tahasskinn, akacietr„,
035:008 olja till ljusstaken, kryddor till sm”rjelseoljan och till den
v„lluktande r”kelsen,
035:009 „ntligen onyxstenar och infattningsstenar, till att anv„ndas f”r
efoden och f”r br”stsk”lden.
035:010 Och alla konstf”rfarna m„n bland eder m† komma och f”rf„rdiga
allt vad HERREN har bjudit:
035:011 tabernaklet, dess t„ckelse och ”verdraget till detta, dess
h„ktor, br„der, tv„rst„nger, stolpar och fotstycken,
035:012 arken med dess st„nger, n†dastolen och den f”rl†t som skall
h„nga framf”r den,
035:013 bordet med dess st„nger och alla dess tillbeh”r och sk†debr”den,
035:014 ljusstaken med dess tillbeh”r och dess lampor, oljan till
ljusstaken,
035:015 r”kelsealtaret med dess st„nger, sm”rjelseoljan och den
v„lluktande r”kelsen, f”rh„nget f”r ing†ngen till tabernaklet,
035:016 br„nnoffersaltaret med tillh”rande koppargaller, dess st„nger
och alla dess tillbeh”r, b„ckenet med dess fotst„llning,
035:017 omh„ngena till f”rg†rden, dess stolpar och fotstycken, f”rh„nget
f”r porten till f”rg†rden,
035:018 tabernaklets pluggar och f”rg†rdens pluggar med deras streck,
035:019 „ntligen de stickade kl„derna till tj„nsten i helgedomen och
pr„sten Arons andra heliga kl„der, s† ock hans s”ners
pr„stkl„der.½

035:020 Och Israels barns hela menighet gick sin v„g bort ifr†n Mose.
035:021 Sedan kommo de tillbaka, var och en som av sitt hj„rta manades
d„rtill; och var och en som hade en d„rtill villig ande bar fram
en g„rd †t HERREN till f”rf„rdigande av uppenbarelset„ltet och
till allt arbete d„rvid och till de heliga kl„derna.
035:022 De kommo, b†de m„n och kvinnor, och framburo, var och en efter
sitt hj„rtas villighet, sp„nnen, ”rringar, fingerringar och
halssmycken, alla slags klenoder av guld, var och en som kunde
offra †t HERREN n†gon g†va av guld.
035:023 Och var och en som hade i sin „go m”rkbl†tt, purpurr”tt,
rosenr”tt eller vitt garn eller geth†r eller r”df„rgade
v„durskinn eller tahasskinn bar fram det.
035:024 Och var och en som kunde giva s†som g„rd n†got av silver eller
koppar bar fram sin g„rd †t HERREN. Och var och en som hade i
sin „go akacietr„ till f”rf„rdigande av n†got slags arbete bar
fram det.
035:025 Och alla konstf”rfarna kvinnor spunno med sina h„nder m”rkbl†tt,
purpurr”tt, rosenr”tt och vitt garn och buro fram sin sp†nad;
035:026 och alla kvinnor som av sitt hj„rta manades d„rtill och hade
l„rt konsten spunno geth†r.
035:027 Och h”vdingarna buro fram onyxstenar och infattningsstenar, till
att anv„ndas f”r efoden och f”r br”stsk”lden,
035:028 vidare kryddor och olja, till att anv„ndas f”r ljusstaken och
sm”rjelseoljan och den v„lluktande r”kelsen.
035:029 Var och en av Israels barn, man eller kvinna, vilkens hj„rta var
villigt att b„ra fram n†got till f”rf„rdigande av allt det som
HERREN genom Mose hade bjudit att man skulle g”ra, bar fram sin
frivilliga g†va †t HERREN.
035:030 och Mose sade till Israels barn: ½Sen, HERREN har kallat och
n„mnt Besalel, son till Uri, son till Hur, av Juda stam;
035:031 och han har uppfyllt honom med Guds Ande, med vishet, med
f”rst†nd och kunskap och med allt slags sl”jdskicklighet,
035:032 b†de till att t„nka ut konstarbeten och till att arbeta i guld,
silver och koppar,
035:033 till att smida stenar f”r infattning: och till att snida i tr„,
korteligen, till att utf”ra alla slags konstarbeten.
035:034 ¸t honom och †t Oholiab, Ahisamaks son, av Dans stam, har han
ock givit f”rm†ga att undervisa andra.
035:035 Han har uppfyllt deras hj„rtan med vishet till att utf”ra alla
slags snideriarbeten och konstv„vnader och brokiga v„vnader av
m”rkbl†tt, purpurr”tt, rosenr”tt och vitt garn, s† ock andra
v„vnader, korteligen, alla slags arbeten och s„rskilt
konstv„vnadsarbeten.

035:001 Och Besalel och Oholiab och alla andra konstf”rfarna m„n, †t
vilka HERREN har givit vishet och f”rst†nd till att veta huru de
skola utf”ra allt arbete vid helgedomens f”rf„rdigande, skola
utf”ra det, i alla stycken s†som HERREN har bjudit.½

036:002 D„refter kallade Mose till sig Besalel och Oholiab och alla de
andra konstf”rfarna m„nnen, †t vilka HERREN hade givit vishet i
hj„rtat, alla som av sitt hj„rta manades att tr„da fram f”r att
utf”ra arbetet.
036:003 Och de mottogo fr†n Mose hela den g„rd som Israels barn hade
burit fram till utf”rande av arbetet vid helgedomens
f”rf„rdigande. Men man fortfor att b„ra fram till honom
frivilliga g†vor, morgon efter morgon.
036:004 D† kommo alla de konstf”rfarna m„n som utf”rde allt arbetet till
helgedomen, var och en fr†n det arbete som han utf”rde,
036:005 och sade till Mose: ½Folket b„r fram mer „n som beh”ves f”r att
verkst„lla det arbete som HERREN har bjudit oss att utf”ra.½
036:006 D† bj”d Mose att man skulle l†ta utropa i l„gret: ½Ingen, vare
sig man eller kvinna, m† vidare arbeta f”r att g”ra n†got till
helgedomen.½ S† avh”lls folket ifr†n att b„ra fram flera g†vor.
036:007 Ty vad man hade skaffat samman var tillr„ckligt f”r allt det
arbete som skulle g”ras, och man hade till och med ”ver.

036:008 S† gjorde nu alla de konstf”rfarna arbetarna tabernaklet av tio
tygv†der; av tvinnat vitt garn och av m”rkbl†tt, purpurr”tt och
rosenr”tt garn gjorde man dem, med keruber p†, i konstv„vnad.
036:009 Var v†d gjordes tjugu†tta alnar l†ng och fyra alnar bred; alla
v†derna fingo samma m†tt.
036:010 Och man fogade tillhopa fem av v†derna med varandra; likas†
fogade man tillhopa de fem ”vriga v†derna med varandra.
036:011 Och man satte ”glor av m”rkbl†tt garn i kanten p† den ena v†den,
ytterst p† det hopfogade stycket; s† gjorde man ock i kanten p†
den v†d som satt ytterst i det andra hopfogade stycket.
036:012 Femtio ”glor satte man p† den ena v†den, och femtio ”glor satte
man ytterst p† motsvarande v†d i det andra hopfogade stycket, s†
att ”glorna svarade emot varandra.
036:013 Och man gjorde femtio h„ktor av guld och fogade v†derna tillhopa
med varandra medelst h„ktorna, s† att tabernaklet utgjorde ett
helt.

036:014 Man gjorde och tygv†der av geth†r till ett t„ckelse ”ver
tabernaklet; elva s†dana v†der gjorde man.
036:015 Var v†d gjordes trettio alnar l†ng och fyra alnar bred, de elva
v†derna fingo samma m†tt.
036:016 Fem av v†derna fogade man tillhopa till ett s„rskilt stycke,
036:017 och likaledes de sex ”vriga v†derna till ett s„rskilt
stycke. Och man satte femtio ”glor i kanten p† den v†d som satt
ytterst i det ena hopfogade stycket, och femtio ”glor satte man
i kanten p† motsvarande v†d i det andra hopfogade stycket.
036:018 Och man gjorde femtio h„ktor av koppar f”r att foga tillhopa
t„ckelset, s† att det kom att utg”ra ett helt.
036:019 Vidare gjorde man ett ”verdrag av r”df„rgade v„durskinn till
t„ckelset, och ytterligare ett ”verdrag av tahasskinn att l„gga
ovanp† detta.

036:020 Br„derna till tabernaklet gjorde man av akacietr„ och st„llde
dem uppr„tt.
036:021 Tio alnar l†ngt och en och en halv aln brett gjordes vart br„de.
036:022 P† vart br„de sattes tv† tappar, f”rbundna sinsemellan med en
list; s† gjorde man p† alla br„derna till tabernaklet.
036:023 Och av tabernaklets br„der satte man tjugu p† s”dra sidan,
s”derut.
036:024 Och man gjorde fyrtio fotstycken av silver att s„tta under de
tjugu br„derna, tv† fotstycken under vart br„de f”r dess tv†
tappar.
036:025 Likaledes satte man p† tabernaklets andra sida, den norra sidan,
tjugu br„der,
036:026 med deras fyrtio fotstycken av silver, tv† fotstycken under vart
br„de.
036:027 Men p† baksidan av tabernaklet, v„sterut, satte man sex br„der.
036:028 Och tv† br„der satte man p† tabernaklets h”rn, p† baksidan;
036:029 och vartdera av dessa var sammanfogat av tv† nedtill, och
likaledes sammanh„ngande upptill, till den f”rsta ringen. S†
gjorde man med dem b†da, i de b†da h”rnen.
036:030 S†ledes blev det †tta br„der med tillh”rande fotstycken av
silver, sexton fotstycken, n„mligen tv† fotstycken under vart
br„de.
036:031 Och man gjorde tv„rst„nger av akacietr„, fem till de br„der som
voro p† tabernaklets ena sida,
036:032 och fem tv„rst„nger till de br„der som voro p† tabernaklets
andra sida, och fem tv„rst„nger till de br„der som voro p†
tabernaklets baksida, v„sterut.
036:033 Och man satte den mellersta tv„rst†ngen s†, att den gick tv„rs
”ver, mitt p† br„derna, fr†n den ena „ndan till den andra.
036:034 Och br„derna ”verdrog man med guld, och ringarna p† dem, i vilka
tv„rst„ngerna skulle skjutas in, gjorde man av guld, och
tv„rst„ngerna ”verdrog man med guld.

036:035 Man gjorde ock f”rl†ten av m”rkbl†tt, purpurr”tt, rosenr”tt och
tvinnat vitt garn; man gjorde den i konstv„vnad, med keruber p†.
036:036 Och man gjorde till den fyra stolpar av akacietr„ och ”verdrog
dem med guld, och hakarna till dem gjordes av guld, och man g”t
till dem fyra fotstycken av silver.
036:037 Och man gjorde ett f”rh„nge f”r ing†ngen till t„ltet, i brokig
v„vnad av m”rkbl†tt, purpurr”tt, rosenr”tt och tvinnat vitt
garn,
036:038 och till detta fem stolpar med deras hakar; och deras knoppar
och deras kransar ”verdrog man med guld, och deras fem
fotstycken gjordes av koppar.
037:001 Och Besalel gjorde arken av akacietr„, tv† och en halv aln l†ng,
en och en halv aln bred och en och en halv aln h”g.
037:002 Och han ”verdrog den med rent guld innan och utan; och han
gjorde p† den en rand av guld runt omkring.
037:003 Och han g”t till den fyra ringar: av guld och satte dem ”ver de
fyra f”tterna, tv† ringar p† ena sidan och tv† ringar p† andra
sidan.
037:004 Och han gjorde st„nger av akacietr„ och ”verdrog dem med guld.
037:005 Och st„ngerna sk”t han in i ringarna, p† sidorna av arken, s†
att man kunde b„ra arken.
037:006 Och han gjorde en n†dastol av rent guld, tv† och en halv aln
l†ng och en och en halv aln bred.
037:007 Och han gjorde tv† keruber av guld; i drivet arbete gjorde han
dem och satte dem vid de b†da „ndarna av n†dastolen,
037:008 en kerub vid ena „ndan och en kerub vid andra „ndan. I ett
stycke med n†dastolen gjorde han keruberna vid dess b†da „ndar.
037:009 Och keruberna bredde ut sina vingar och h”llo dem upp†t, s† att
de ”vert„ckte n†dastolen med sina vingar, under det att de hade
sina ansikten v„nda mot varandra; ned mot n†dastolen v„nde
keruberna sina ansikten.

037:010 Han gjorde ock bordet av akacietr„, tv† alnar l†ngt, en aln
brett och en och en halv aln h”gt.
037:011 Och han ”verdrog det med rent guld; och han gjorde en rand av
guld d„rp† runt omkring.
037:012 Och runt omkring det gjorde han en list av en hands bredd, och
runt omkring listen gjorde han en rand av guld.
037:013 Och han g”t till bordet fyra ringar av guld och satte ringarna i
de fyra h”rnen vid de fyra f”tterna.
037:014 Invid listen sattes ringarna, f”r att st„ngerna skulle skjutas
in i dem, s† att man kunde b„ra bordet.
037:015 Och han gjorde st„ngerna av akacietr„ och ”verdrog dem med guld;
s† kunde man b„ra bordet.
037:016 Och han gjorde k„rlen till bordet av rent guld, faten och
sk†larna, b„garna och kannorna med vilka man skulle utgjuta
drickoffer.

037:017 Han gjorde ock ljusstaken av rent guld. I drivet arbete gjorde
han ljusstaken med dess fotst„llning och dess mittelr”r;
kalkarna d„rp†, kulor och blommor, gjordes i ett stycke med den.
037:018 Och sex armar utgingo fr†n ljusstakens sidor, tre armar fr†n ena
sidan och tre armar fr†n andra sidan.
037:019 P† den ena armen sattes tre kalkar, liknande mandelblommor,
vardera best†ende av en kula och en blomma, och p† den andra
armen sammalunda tre kalkar, liknande mandelblommor, vardera
best†ende av en kula och en blomma; s† gjordes p† de sex armar
som utgingo fr†n ljusstaken
037:020 Men p† sj„lva ljusstaken sattes fyra kalkar, liknande
mandelblommor, med sina kulor och blommor.
037:021 En kula sattes under det f”rsta armparet som utgick fr†n
ljusstaken, i ett stycke med den, och en kula under det andra
armparet som utgick fr†n ljusstaken, i ett stycke med den, och
en kula under det tredje armparet som utgick fr†n ljusstaken, i
ett stycke med den: allts† under de sex armar som utgingo fr†n
den.
037:022 Deras kulor och armar gjordes i ett stycke med den, alltsammans
ett enda stycke i drivet arbete av rent guld.
037:023 Och han gjorde till den sju lampor, s† ock lampt„nger och
brickor till den av rent guld.
037:024 Av en talent rent guld gjorde han den med alla dess tillbeh”r.

037:025 Och han gjorde r”kelsealtaret av akacietr„, en aln l†ngt och en
aln brett -- en liksidig fyrkant -- och tv† alnar h”gt; dess
horn gjordes i ett stycke d„rmed.
037:026 Och han ”verdrog det med rent guld, dess skiva, dess v„ggar runt
omkring och dess h”rn; och han gjorde en rand av guld d„rp† runt
omkring.
037:027 Och han gjorde till det tv† ringar av guld och satte dem
nedanf”r randen, p† dess b†da sidor, p† de b†da sidostyckena,
f”r att st„nger skulle skjutas in i dem, s† att m„n med dem
kunde b„ra altaret.
037:028 Och han gjorde st„ngerna av akacietr„ och ”verdrog dem med guld.

037:029 Han gjorde ock den heliga sm”rjelseoljan och den rena,
v„lluktande r”kelsen, konstm„ssigt beredda.
038:001 Han gjorde ock br„nnoffersaltaret av akacietr„, fem alnar l†ngt
och fem alnar brett -- en liksidig fyrkant -- och tre alnar
h”gt.
038:002 Och han gjorde h”rn d„rtill och satte dem i dess fyra h”rn; i
ett stycke d„rmed gjordes h”rnen. Och han ”verdrog det med
koppar.
038:003 Och han gjorde altarets alla tillbeh”r, askk„rlen, skovlarna,
sk†larna, gafflarna och fyrfaten. Alla dess tillbeh”r gjorde han
av koppar.
038:004 Och han gjorde till altaret ett galler, ett n„tverk av koppar,
och satte det under dess avsats, nedtill, s† att det r„ckte upp
till mitten.
038:005 Och han g”t fyra ringar och satte dem i de fyra h”rnen p†
koppargallret, f”r att st„ngerna skulle skjutas in i dem.
038:006 Och han gjorde st„ngerna av akacietr„ och ”verdrog dem med
koppar.
038:007 Och han sk”t st„ngerna in i ringarna p† altarets sidor, s† att
man kunde b„ra det med dem. Ih†ligt gjorde han det, av plankor.

038:008 Han gjorde ock b„ckenet av koppar med dess fotst„llning av
koppar och anv„nde d„rtill speglar, som hade tillh”rt de kvinnor
vilka hade tj„nstg”ring vid ing†ngen till uppenbarelset„ltet.

038:009 Han gjorde ock f”rg†rden. F”r den s”dra sidan, s”derut, gjordes
omh„ngena till f”rg†rden av tvinnat sitt garn, hundra alnar
l†nga;
038:010 till dem gjordes tjugu stolpar, och till dessa tjugu fotstycken,
av koppar, men stolparnas hakar och kransar gjordes av silver.
038:011 Likaledes gjordes de f”r norra sidan hundra alnar l†nga; till
dem gjordes tjugu stolpar, och till dessa tjugu fotstycken, av
koppar, men stolparnas hakar och kransar gjordes av silver.
038:012 Och f”r v„stra sidan gjordes omh„ngen som voro femtio alnar
l†nga; till dem gjordes tio stolpar, och till dessa tio
fotstycken, men stolparnas hakar och kransar gjordes av silver.
038:013 Och f”r framsidan, ”sterut, gjordes de femtio alnar l†nga.
038:014 Omh„ngena gjordes femton alnar l†nga p† ena sidan d„rav, med tre
stolpar p† tre fotstycken; likaledes gjordes omh„ngena p† andra
sidan femton alnar l†nga -- allts† lika p† b†da sidor om porten
till f”rg†rden -- med tre stolpar p† tre fotstycken.
038:015 Alla omh„ngena runt omkring f”rg†rden gjordes av tvinnat vitt
garn;
038:016 och fotstyckena till stolparna gjordes av koppar, men stolparnas
hakar och kransar gjordes av silver, och deras knoppar
”verdrogos med silver;
038:017 alla f”rg†rdens stolpar f”rs†gos med kransar av silver.
038:018 Och f”rh„nget f”r porten till f”rg†rden gjordes i brokig v„vnad
av m”rkbl†tt, purpurr”tt, rosenr”tt och tvinnat vitt garn, tjugu
alnar l†ngt och fem alnar h”gt, efter tygets bredd, i likhet med
f”rg†rdens omh„ngen;
038:019 och till det gjordes fyra stolpar p† fyra fotstycken, av koppar;
men deras hakar gjordes av silver, och deras knoppar ”verdrogos
med silver, och deras kransar gjordes av silver.
038:020 Alla pluggarna till tabernaklet och till f”rg†rden runt omkring
gjordes av koppar.

038:021 F”ljande „r vad som ber„knas hava †tg†tt till tabernaklet,
vittnesb”rdets tabernakel, vilken ber„kning gjordes efter Moses
befallning genom leviternas f”rsorg, under ledning av Itamar,
pr„sten Arons son;
038:022 och Besalel, son till Uri, son till Hur, av Juda stam,
f”rf„rdigade allt vad HERREN hade bjudit Mose,
038:023 och till medhj„lpare hade han Oholiab, Ahisamaks son, av Dans
stam, en man kunnig i snideri och konstv„vnad och i konsten att
v„va brokigt med m”rkbl†tt, purpurr”tt, rosenr”tt och vitt garn.
038:024 Det guld som anv„ndes till arbetet, vid f”rf„rdigandet av hela
helgedomen, det guld som hade blivit givet s†som offer, utgjorde
sammanlagt tjugunio talenter och sju hundra trettio siklar,
efter helgedomssikelns vikt.
038:025 Och det silver som gavs av dem i menigheten, vilka inm”nstrades,
utgjorde ett hundra talenter och ett tusen sju hundra sjuttiofem
siklar, efter helgedomssikelns vikt.
038:026 En beka, det „r en halv sikel, efter helgedomssikelns vikt, kom
p† var person, p† var och en som upptogs bland de inm”nstrade,
var och en som var tjugu †r gammal eller d„rut”ver: sex hundra
tre tusen fem hundra femtio personer.
038:027 Och de hundra talenterna silver anv„ndes till gjutningen av
fotstyckena f”r helgedomen och av fotstyckena f”r f”rl†ten, ett
hundra talenter till ett hundra fotstycken, en talent till vart
fotstycke.
038:028 Och de ett tusen sju hundra sjuttiofem siklarna anv„ndes till
att g”ra hakar till stolparna och till att ”verdraga deras
knoppar och g”ra kransar till dem.
038:029 Och den koppar som hade blivit given s†som offer utgjorde
sjuttio talenter och tv† tusen fyra hundra siklar.
038:030 D„rav gjorde man fotstyckena till uppenbarelset„ltets ing†ng, s†
ock kopparaltaret med tillh”rande koppargaller och altarets alla
tillbeh”r,
038:031 vidare fotstyckena till f”rg†rden, runt omkring, och fotstyckena
till f”rg†rdens port, „ntligen alla tabernaklets pluggar och
alla f”rg†rdens pluggar, runt omkring.
039:001 Och av det m”rkbl†a, det purpurr”da och det rosenr”da garnet
gjorde man stickade kl„der till tj„nsten i helgedomen; och man
gjorde de andra heliga kl„derna som Aron skulle hava, s†som
HERREN hade bjudit Mose.

039:002 Efoden gjorde man av guld och av m”rkbl†tt, purpurr”tt,
rosenr”tt och tvinnat vitt garn.
039:003 Man hamrade ut guldet till tunna pl†tar och skar dessa i tr†dar,
s† att man kunde v„va in det i det m”rkbl†a, det purpurr”da, det
rosenr”da och det vita garnet, med konstv„vnad.
039:004 Till den gjorde man axelstycken, som skulle f„stas ihop; vid
sina b†da „ndar f„stes den ihop.
039:005 Och sk„rpet, som skulle sitta p† efoden och sammanh†lla den,
gjordes i ett stycke med den och av samma slags v„vnad: av guld
och av m”rkbl†tt, purpurr”tt, rosenr”tt och tvinnat vitt garn,
allt s†som HERREN hade bjudit Mose.
039:006 Och onyxstenarna omgav man med fl„tverk av guld; p† dem voro
Israels s”ners namn inristade, p† samma s„tt som man graverar
signetringar.
039:007 Och man satte dem p† efodens axelstycken, f”r att stenarna
skulle bringa Israels barn i †minnelse, allt s†som HERREN hade
bjudit Mose.

039:008 Br”stsk”lden gjorde man i konstv„vnad, i samma slags v„vnad som
efoden: av guld och av m”rkbl†tt, purpurr”tt, rosenr”tt och
tvinnat vitt garn.
039:009 Br”stsk”lden gjordes liksidigt fyrkantig, i form av en v„ska
gjorde man den: ett kvarter l†ng och ett kvarter bred, i form av
en v„ska.
039:010 Och man besatte den med fyra rader stenar: i f”rsta raden en
karneol, en topas och en smaragd;
039:011 i andra raden en karbunkel, en safir och en kalcedon;
039:012 i tredje raden en hyacint, en agat och en ametist;
039:013 i fj„rde raden en krysolit, en onyx och en jaspis. Med fl„tverk
av guld blevo de omgivna i sina infattningar.
039:014 Stenarna voro tolv, efter Israels s”ners namn, en f”r vart namn;
var sten bar namnet p† en av de tolv stammarna, inristat p†
samma s„tt som man graverar signetringar.
039:015 Och man gjorde till br”stsk”lden kedjor i virat arbete, s†som
man g”r snodder, av rent guld.
039:016 Man gjorde vidare tv† fl„tverk av guld och tv† ringar av guld
och satte dessa b†da ringar i tv† av br”stsk”ldens h”rn.
039:017 Och man f„ste de b†da guldsnodderna vid de b†da ringarna, i
br”stsk”ldens h”rn.
039:018 Och de tv† snoddernas b†da andra „ndar f„ste man vid de tv†
fl„tverken och f„ste dem s† vid efodens axelstycken p† dess
framsida.
039:019 Och man gjorde tv† andra ringar av guld och satte dem i
br”stsk”ldens b†da andra h”rn, vid den kant d„rp†, som var v„nd
in†t mot efoden.
039:020 Och ytterligare gjorde man tv† ringar av guld och f„ste dem vid
efodens b†da axelstycken, nedtill p† dess framsida, d„r den
f„stes ihop, ovanf”r efodens sk„rp.
039:021 Och man kn”t fast br”stsk”lden med ett m”rkbl†tt sn”re, som gick
fr†n dess ringar in i efodens ringar, s† att den satt ovanf”r
efodens sk„rp, p† det att br”stsk”lden icke skulle lossna fr†n
efoden, allt s†som HERREN hade bjudit Mose.

039:022 Efodk†pan gjorde man av v„vt tyg, helt och h†llet m”rkbl†tt.
039:023 Och mitt p† k†pan gjordes en ”ppning, lik ”ppningen p† en
pansarskjorta; ”ppningen omgavs n„mligen med en kant, f”r att
den icke skulle slitas s”nder.
039:024 Och p† k†pans nedre f†ll satte man granat„pplen, gjorda av
m”rkbl†tt, purpurr”tt och rosenr”tt tvinnat garn.
039:025 Och man gjorde bj„llror av rent guld och satte dessa bj„llror
mellan granat„pplena runt omkring f†llen p† k†pan, mellan
granat„pplena:
039:026 en bj„llra och s† ett granat„pple, sedan en bj„llra och s† †ter
ett granat„pple, runt omkring f†llen p† k†pan, att b„ras vid
tj„nstg”ringen, s†som HERREN hade bjudit Mose.

039:027 Och man gjorde †t Aron och hans s”ner livkl„dnaderna av vitt
garn, i v„vt arbete,
039:028 huvudbindeln av vitt garn, h”gtidshuvorna av vitt garn och
linnebenkl„derna av tvinnat vitt garn,
039:029 „ntligen b„ltet av tvinnat vitt garn och av m”rkbl†tt,
purpurr”tt och rosenr”tt garn, i brokig v„vnad, allt s†som
HERREN hade bjudit Mose.
039:030 Och man gjorde pl†ten till det heliga diademet av rent guld, och
p† den skrev man, s†som man graverar signetringar: ½Helgad †t
HERREN.½
039:031 Och man f„ste vid den ett m”rkbl†tt sn”re och satte den ovanp†
huvudbindeln, allt s†som HERREN hade bjudit Mose.
039:032 S† blev d† allt arbetet p† uppenbarelset„ltets tabernakel
fullbordat. Israels barn utf”rde det; de gjorde i alla stycken
s†som HERREN hade bjudit Mose.

039:033 Och de f”rde fram till Mose tabernaklet, dess t„ckelse och alla
dess tillbeh”r, dess h„ktor, br„der, tv„rst„nger, stol par och
fotstycken,
039:034 ”verdraget av r”df„rgade v„durskinn och ”verdraget av tahasskinn
och den f”rl†t som skulle h„nga framf”r arken,
039:035 vidare vittnesb”rdets ark med dess st„nger, s† ock n†dastolen,
039:036 bordet med alla dess tillbeh”r och sk†debr”den,
039:037 den gyllene ljusstaken, lamporna som skulle s„ttas p† den och
alla dess andra tillbeh”r, oljan till ljusstaken,
039:038 det gyllene altaret, sm”rjelseoljan och den v„lluktande
r”kelsen, f”rh„nget f”r ing†ngen till t„ltet,
039:039 kopparaltaret med tillh”rande koppargaller, dess st„nger och
alla dess tillbeh”r, b„ckenet med dess fotst„llning.
039:040 omh„ngena till f”rg†rden, dess stolpar och fotstycken, f”rh„nget
f”r porten till f”rg†rden, dess streck och pluggar, alla redskap
till arbetet vid uppenbarelset„ltets tabernakel
039:041 „ntligen de stickade kl„derna till tj„nsten i helgedomen och
pr„sten Arons andra heliga kl„der, s† ock hans s”ners
pr„stkl„der.
039:042 S†som HERREN hade bjudit Mose s† hade Israels barn i alla
stycken gjort allt arbete.
039:043 Och Mose bes†g allt arbetet och fann att de hade utf”rt det, att
de hade gjort s†som HERREN hade bjudit. Och Mose v„lsignade dem
040:001 Och HERREN talade till Mose och sade:
040:002 ½N„r den f”rsta m†naden ing†r, skall du p† f”rsta dagen i
m†naden upps„tta uppenbarelset„ltets tabernakel.
040:003 Och du skall d„ri s„tta vittnesb”rdets ark och h„nga f”rl†ten
framf”r arken.
040:004 Och du skall f”ra bordet ditin och l„gga upp p† detta vad d„r
skall vara upplagt; och du skall f”ra ditin ljusstaken och s„tta
upp lamporna p† den.
040:005 Och du skall st„lla det gyllene r”kelsealtaret framf”r
vittnesb”rdets ark; och du skall s„tta upp f”rh„nget f”r
ing†ngen till tabernaklet.
040:006 Och br„nnoffersaltaret skall du st„lla framf”r ing†ngen till
uppenbarelset„ltets tabernakel.
040:007 Och du skall st„lla b„ckenet mellan uppenbarelset„ltet och
altaret och gjuta vatten d„ri.
040:008 Och du skall s„tta upp f”rg†rdsh„gnaden runt omkring och h„nga
upp f”rh„nget f”r porten till f”rg†rden.
040:009 Och du skall taga sm”rjelseoljan och sm”rja tabernaklet och allt
vad d„ri „r och helga det j„mte alla dess tillbeh”r, s† att det
bliver heligt.
040:010 Du skall ock sm”rja br„nnoffersaltaret j„mte alla dess tillbeh”r
och helga altaret; s† bliver altaret h”gheligt.
040:011 Du skall ock sm”rja b„ckenet j„mte dess fotst„llning och helga
det.
040:012 D„refter skall du f”ra Aron och hans s”ner fram till
uppenbarelset„ltets ing†ng och tv† dem med vatten.
040:013 Och du skall s„tta p† Aron del heliga kl„derna, och sm”rja honom
och helga honom till att bliva pr„st †t mig
040:014 Och du skall f”ra fram hans s”ner och s„tta livkl„dnader p† dem.
040:015 Och du skall sm”rja dem, s†som du smorde deras fader, till att
bliva pr„ster †t mig. S† skall denna deras sm”rjelse bliva f”r
dem en invigning till ett ev„rdligt pr„stad”me, sl„kte efter
sl„kte.

040:016 Och Mose gjorde detta; han gjorde i alla stycken s†som HERREN
hade bjudit honom.
040:017 S† blev d† tabernaklet uppsatt i f”rsta m†naden av andra †ret,
p† f”rsta dagen i m†naden.
040:018 D† satte Mose upp tabernaklet. Han lade ut dess fotstycken,
st„llde fast dess br„der, sk”t in dess tv„rst„nger och satte upp
dess stolpar.
040:019 Och han bredde t„ckelset ”ver tabernaklet och lade ovanp†
t„ckelset dess ”verdrag allt s†som HERREN hade bjudit Mose.
040:020 Och han tog vittnesb”rdet och lade det in i arken och satte
st„ngerna p† arken; och han satte n†dastolen ovanp† arken.
040:021 Sedan f”rde han arken in i tabernaklet och satte upp f”rl†ten
som skulle h„nga framf”r arken, och h„ngde s† f”r vittnesb”rdets
ark, allt s†som HERREN hade bjudit Mose.
040:022 Och han satte bordet i uppenbarelset„ltet, vid tabernaklets
norra sida, utanf”r f”rl†ten,
040:023 och lade upp p† detta de br”d som skulle vara upplagda inf”r
HERRENS ansikte, allt s†som HERREN hade bjudit Mose.
040:024 Och han st„llde ljusstaken in i uppenbarelset„ltet, mitt emot
bordet, p† tabernaklets s”dra sida,
040:025 och satte upp lamporna inf”r HERRENS ansikte, s†som HERREN hade
bjudit Mose.
040:026 Och han st„llde det gyllene altaret in i uppenbarelset„ltet,
framf”r f”rl†ten,
040:027 och ant„nde v„lluktande r”kelse d„rp†, s†som HERREN hade bjudit
Mose.
040:028 Och han satte upp f”rh„nget f”r ing†ngen till tabernaklet.
040:029 Och br„nnoffersaltaret st„llde han vid ing†ngen till
uppenbarelset„ltets tabernakel och offrade br„nnoffer och
spisoffer d„rp†, s†som HERREN hade bjudit Mose.
040:030 Och han st„llde b„ckenet mellan uppenbarelset„ltet och altaret
och g”t vatten till tvagning d„ri.
040:031 Och Mose och Aron och hans s”ner tv†dde sedermera sina h„nder
och f”tter med vatten d„rur;
040:032 s† ofta de skulle g† in i uppenbarelset„ltet eller tr„da fram
till altaret, tv†dde de sig, s†som HERREN hade bjudit Mose.
040:033 Och han satte upp f”rg†rdsh„gnaden runt omkring tabernaklet och
altaret, och h„ngde upp f”rh„nget f”r porten till f”rg†rden. S†
fullbordade Mose allt arbetet.

040:034 D† ”vert„ckte molnskyn uppenbarelset„ltet, och HERRENS h„rlighet
uppfyllde tabernaklet;
040:035 och Mose kunde icke g† in i uppenbarelset„ltet, eftersom
molnskyn vilade d„r”ver och HERRENS h„rlighet uppfyllde
tabernaklet.

040:036 Och s† ofta molnskyn h”jde sig fr†n tabernaklet, br”to Israels
barn upp; s† gjorde de under hela sin vandring.
040:037 Men s† l„nge molnskyn icke h”jde sig, br”to de icke upp, utan
stannade „nda till den dag d† den †ter h”jde sig.
040:038 Ty HERRENS molnsky vilade om dagen ”ver tabernaklet, och om
natten var eld i den; s† var det inf”r alla Israels barns ”gon
under hela deras vandring.

Book 03 Tredje Mosebok (Leviticus) (3 Mos.)

001:001 Och HERREN kallade p† Mose och talade till honom ur
uppenbarelset„ltet och sade:

001:002 Tala till Israels barn och s„g till dem: N„r n†gon bland eder
vill b„ra fram ett offer †t HERREN, skolen I taga edert offer av
boskapen, antingen av f„kreaturen eller av sm†boskapen.

001:003 Om han vill b„ra fram ett br„nnoffer av f„kreaturen, s† skall
han d„rtill taga ett felfritt djur av hank”n och f”ra det fram
till uppenbarelset„ltets ing†ng, f”r att han m† bliva
v„lbehaglig inf”r HERRENS ansikte.
001:004 Och han skall l„gga sin hand p† br„nnoffersdjurets huvud; s†
bliver det v„lbehagligt, och f”rsoning bringas f”r honom.
001:005 Och han skall slakta ungtjuren inf”r HERRENS ansikte; och Arons
s”ner, pr„sterna, skola b„ra fram blodet, och de skola st„nka
blodet runt omkring p† det altare som st†r vid ing†ngen till
uppenbarelset„ltet.
001:006 Och han skall draga av huden p† br„nnoffersdjuret och dela det i
dess stycken.
001:007 Och pr„sten Arons s”ner skola g”ra upp eld p† altaret och l„gga
ved p† elden.
001:008 Och Arons s”ner, pr„sterna, skola l„gga styckena, huvudet och
istret ovanp† veden som ligger p† altarets eld.
001:009 Men in„lvorna och f”tterna skola tv†s i vatten. Och pr„sten
skall f”rbr„nna alltsammans p† altaret: ett br„nnoffer, ett
eldsoffer till en v„lbehaglig lukt f”r HERREN.

001:010 Men om han vill b„ra fram ett br„nnoffer av sm†boskapen, vare
sig av f†ren eller av getterna, s† skall han d„rtill taga ett
felfritt djur av hank”n.
001:011 Och han skall slakta det vid sidan av altaret, norrut, inf”r
HERRENS ansikte, och Arons s”ner, pr„sterna, skola st„nka dess
blod p† altaret runt omkring.
001:012 Och han skall dela det i dess stycken och fr†nskilja dess huvud
och ister; och pr„sten skall l„gga detta ovanp† veden som ligger
p† altarets eld.
001:013 Men in„lvorna och f”tterna skola tv†s i vatten. Och pr„sten
skall offra alltsammans och f”rbr„nna det p† altaret; det „r ett
br„nnoffer, ett eldsoffer till en v„lbehaglig lukt f”r HERREN.

001:014 Men om han vill b„ra fram †t HERREN ett br„nnoffer av f†glar, s†
skall han taga sitt offer av turturduvor eller av unga duvor.
001:015 Och pr„sten skall b„ra fram djuret till altaret och vrida
huvudet av det och f”rbr„nna det p† altaret. Och dess blod skall
utkramas p† altarets v„gg.
001:016 Men dess kr„va med orenligheten d„ri skall han taga ut, och han
skall kasta den vid sidan av altaret, ”sterut, p† askh”gen.
001:017 Och han skall fl„ka upp det invid vingarna, dock utan att
fr†nskilja dessa; och pr„sten skall f”rbr„nna det p† altaret,
ovanp† veden som ligger p† elden. Det „r ett br„nnoffer, ett
eldsoffer till en v„lbehaglig lukt f”r HERREN.
002:001 Och n„r n†gon vill b„ra fram ett spisoffer †t HERREN skall hans
offer vara av fint mj”l, och han skall gjuta olja d„rp† och
l„gga r”kelse d„rp†.
002:002 Och han skall b„ra det fram till Arons s”ner, pr„sterna; och
pr„sten skall taga en handfull d„rav, n„mligen av mj”let och
oljan, d„rtill all r”kelsen, och skall p† altaret f”rbr„nna
detta, som utg”r sj„lva altaroffret: ett eldsoffer till en
v„lbehaglig lukt f”r HERREN.
002:003 Och det som „r ”ver av spisoffret skall tillh”ra Aron och hans
s”ner. Bland HERRENS eldsoffer „r det h”gheligt.

002:004 Men n„r du vill b„ra fram ett spisoffer av det som bakas i ugn,
skall det vara av fint mj”l, osyrade kakor, begjutna med olja,
och osyrade tunnkakor, smorda med olja.
002:005 Och om ditt offer „r ett spisoffer som tillredes p† pl†t, s†
skall det vara av fint mj”l, begjutet med olja, osyrat.
002:006 Du skall bryta s”nder det i stycken och gjuta olja d„rp†. Det „r
ett spisoffer.
002:007 Och om ditt offer „r ett spisoffer som tillredes i panna, s†
skall det tillredas av fint mj”l med olja.
002:008 Det spisoffer som „r tillrett p† n†got av dessa s„tt skall du
f”ra fram till HERREN; det skall b„ras fram till pr„sten, och
han skall hava det fram till altaret.
002:009 Och pr„sten skall av spisoffret taga den del som utg”r sj„lva
altaroffret och f”rbr„nna den p† altaret: ett eldsoffer till en
v„lbehaglig lukt f”r HERREN.
002:010 Och det som „r ”ver av spisoffret skall tillh”ra Aron och hans
s”ner. Bland HERRENS eldsoffer „r det h”gheligt.

002:011 Intet spisoffer som I viljen b„ra fram †t HERREN skall vara
syrat, ty varken av surdeg eller av honung skolen I f”rbr„nna
n†got s†som eldsoffer †t HERREN.
002:012 S†som f”rstlingsoffer m†n I b„ra fram s†dant †t HERREN, men p†
altaret m† det icke komma f”r att vara en v„lbehaglig lukt.
002:013 Och alla dina spisoffer skall du bestr” med salt; du m† icke
l†ta din Guds f”rbunds salt fattas p† ditt spisoffer. Till alla
dina offer skall du offra salt.

002:014 Men om du vill b„ra fram †t HERREN ett spisoffer av
f”rstlingsfrukter, skall du s†som ett s†dant spisoffer av dina
f”rstlingsfrukter b”ra fram ax, rostade vid eld, s”nderst”tta,
av gr”nskuren s„d.
002:015 Och du skall gjuta olja d„rp† och l„gga r”kelse d„rp†. Det „r
ett spisoffer.
002:016 Och pr„sten skall f”rbr„nna den del av de s”nderst”tta axen och
av oljan, som utg”r sj„lva altaroffret, j„mte all r”kelsen
d„rp†: ett eldsoffer †t Herren.
003:001 Och om n†gon vill b„ra fram ett tackoffer, och han vill taga
sitt offer av f„kreaturen, s† skall han st„lla fram inf”r
HERRENS ansikte ett felfritt djur, antingen av hank”n eller av
honk”n.
003:002 Och han skall l„gga sin hand p† sitt offerdjurs huvud och sedan
slakta det vid ing†ngen till uppenbarelset„ltet; och Arons s”ner,
pr„sterna, skola st„nka blodet p† altaret runt omkring.
003:003 Och av tackoffret skall han s†som eldsoffer †t Herren b„ra fram
det fett som omsluter in„lvorna, och allt det fett som sitter p†
in„lvorna,
003:004 och b†da njurarna med det fett som sitter p† dem invid l„nderna,
s† ock leverfettet, vilket han skall fr†nskilja invid njurarna.
003:005 Och Arons s”ner skola f”rbr„nna det p† altaret, ovanp†
br„nnoffret, p† veden som ligger p† elden: ett eldsoffer till en
v„lbehaglig lukt f”r Herren.

003:006 Men om n†gon vill b„ra fram †t HERREN ett tackoffer av
sm†boskapen, s† skall han d„rtill taga ett felfritt djur, av
hank”n eller av honk”n.
003:007 Om det „r ett f†r som han vill offra, s† skall han st„lla fram
det inf”r HERRENS ansikte.
003:008 Och han skall l„gga sin hand p† sitt offerdjurs huvud och sedan
slakta det framf”r uppenbarelset„ltet; och Arons s”ner skola
st„nka dess blod p† altaret runt omkring.
003:009 Och av tackoffersdjuret skall han s†som eldsoffer †t HERREN
offra dess fett, hela svansen, fr†nskild invid ryggraden, och
det fett som omsluter in„lvorna, och allt det fett som sitter p†
in„lvorna,
003:010 och b†da njurarna med det fett som sitter p† dem invid l„nderna,
s† ock leverfettet, vilket han skall fr†nskilja invid njurarna.
003:011 Och pr„sten skall f”rbr„nna det p† altaret: en eldsoffersspis †t
HERREN.
003:012 Likaledes, om n†gon vill offra en get, s† skall han st„lla fram
denna inf”r HERRENS ansikte.
003:013 Och han skall l„gga sin hand p† dess huvud och sedan slakta den
framf”r uppenbarelset„ltet; och Arons s”ner skola st„nka dess
blod p† altaret runt omkring.
003:014 Och han skall d„rav s†som eldsoffer †t HERREN offra det fett som
omsluter in„lvorna, och allt det fett som sitter p† in„lvorna,
003:015 och b†da njurarna med det fett som sitter p† dem invid l„nderna,
s† ock leverfettet, vilket han skall fr†nskilja invid njurarna.
003:016 Och pr„sten skall f”rbr„nna detta p† altaret: en eldsoffersspis,
till en v„lbehaglig lukt. Allt fettet skall tillh”ra HERREN.
003:017 Detta skall vara en ev„rdlig stadga f”r eder fr†n sl„kte till
sl„kte, var I „n „ren bosatta: intet fett och intet blod skolen
I f”rt„ra.
004:001 Och HERREN talade till Mose och sade:
004:002 Tala till Israels barn och s„g: Om n†gon oupps†tligen syndar mot
n†got HERRENS bud genom vilket n†got f”rbjudes, och han allts†
g”r n†got som „r f”rbjudet, s† g„ller f”ljande:

004:003 Om det „r den smorde pr„sten som har syndat och d„rvid dragit
skuld ”ver folket, s† skall han f”r den synd han har beg†tt
offra en felfri ungtjur †t HERREN till syndoffer.
004:004 Och han skall f”ra tjuren fram inf”r HERRENS ansikte, till
uppenbarelset„ltets ing†ng. Och han skall l„gga sin hand p†
tjurens huvud och sedan slakta tjuren inf”r HERRENS ansikte.
004:005 Och den smorde pr„sten skall taga n†got av tjurens blod och b„ra
det in i uppenbarelset„ltet,
004:006 och pr„sten skall doppa sitt finger i blodet och st„nka blodet
sju g†nger inf”r HERRENS ansikte, vid f”rl†ten till helgedomen.
004:007 D„refter skall pr„sten med blodet bestryka hornen p† den
v„lluktande r”kelsens altare, som st†r inf”r HERRENS ansikte i
uppenbarelset„ltet; men allt det ”vriga blodet av tjuren skall
han gjuta ut vid foten av br„nnoffersaltaret, som st†r vid
ing†ngen till uppenbarelset„ltet.
004:008 Och allt syndofferstjurens fett skall han taga ut ur honom --
det fett som omsluter in„lvorna, och allt det fett som sitter p†
in„lvorna,
004:009 och b†da njurarna med det fett som sitter p† dem invid l„nderna,
s† ock leverfettet, vilket han skall fr†nskilja invid njurarna
--
004:010 p† samma s„tt som detta tages ut ur tackofferstjuren; och
pr„sten skall f”rbr„nna det p† br„nnoffersaltaret.
004:011 Men tjurens hud och allt hans k”tt j„mte hans huvud och hans
f”tter hans in„lvor och hans orenlighet,
004:012 korteligen, allt det ”vriga av tjuren, skall han f”ra bort
utanf”r l„gret till en ren plats, d„r man sl†r ut askan, och
br„nna upp det p† ved i eld; p† den plats d„r man sl†r ut askan
skall det br„nnas upp.

004:013 Och om Israels hela menighet beg†r synd oupps†tligen, och utan
att f”rsamlingen m„rker det, i det att de bryta mot n†got
Herrens bud genom vilket n†got f”rbjudes och s† †draga sig
skuld,
004:014 och den synd de hava beg†tt sedan bliver k„nd, s† skall
f”rsamlingen offra en ungtjur till syndoffer. De skola f”ra
honom fram inf”r uppenbarelset„ltet;
004:015 och de „ldste i menigheten skola l„gga sina h„nder p† tjurens
huvud inf”r Herrens ansikte, och sedan skall man slakta tjuren
inf”r HERRENS ansikte.
004:016 Och den smorde pr„sten skall b„ra n†got av tjurens blod in i
uppenbarelset„ltet,
004:017 och pr„sten skall doppa sitt finger i blodet och st„nka sju
g†nger inf”r HERRENS ansikte, vid f”rl†ten.
004:018 D„refter skall han med blodet bestryka hornen p† det altare som
st†r inf”r HERRENS ansikte i uppenbarelset„ltet; men allt det
”vriga blodet skall han gjuta ut vid foten av
br„nnoffersaltaret, som st†r vid ing†ngen till
uppenbarelset„ltet.
004:019 Och allt tjurens fett skall han taga ut ur honom och f”rbr„nna
det p† altaret.
004:020 S† skall han g”ra med tjuren; s†som han skulle g”ra med den
f”rra syndofferstjuren, s† skall han g”ra med denna. N„r s†
pr„sten bringar f”rsoning f”r dem, d† bliver dem f”rl†tet.
004:021 Och han skall f”ra ut tjuren utanf”r l„gret och br„nna upp
honom, s†som han skulle g”ra med den f”rra tjuren. Detta „r
syndoffret f”r f”rsamlingen.

004:022 Om en h”vding syndar, i det att han oupps†tligen bryter mot
n†got HERRENS, sin Guds, bud genom vilket n†got f”rbjudes, och
han sj„lv m„rker att han har †dragit sig skuld,
004:023 eller av n†gon f†r veta vilken synd han har beg†tt, s† skall han
s†som sitt offer f”ra fram en bock, ett felfritt djur av hank”n.
004:024 Och han skall l„gga sin hand p† bockens huvud och sedan slakta
honom p† samma plats d„r man slaktar br„nnoffret, inf”r HERRENS
ansikte. Det „r ett syndoffer.
004:025 Och pr„sten skall taga n†got av syndoffrets blod p† sitt finger
och stryka p† br„nnoffersaltarets horn; men det ”vriga blodet
skall han gjuta ut vid foten av br„nnoffersaltaret.
004:026 Och allt fettet skall han f”rbr„nna p† altaret, s†som det sker
med tackoffersdjurets fett. N„r s† pr„sten bringar f”rsoning
f”r honom, till rening fr†n hans synd, d† bliver honom f”rl†tet.

004:027 Och om n†gon av det meniga folket syndar oupps†tligen, d„rigenom
att han bryter mot n†got HERRENS bud genom vilket n†got
f”rbjudes, och han sj„lv m„rker att han har †dragit sig skuld,
004:028 eller av n†gon f†r veta vilken synd han har beg†tt, s† skall
han, s†som sitt offer f”r den synd han har beg†tt, f”ra fram en
felfri get, ett djur av honk”n.
004:029 Och han skall l„gga sin hand p† syndoffersdjurets huvud och
sedan slakta syndoffersdjuret p† den plats d„r br„nnoffersdjuren
slaktas.
004:030 Och pr„sten skall taga n†got av blodet p† sitt finger och stryka
det p† br„nnoffersaltarets horn; men allt det ”vriga blodet
skall han gjuta ut vid foten av altaret.
004:031 Och allt fettet skall han taga ut, p† samma s„tt som fettet
tages ut ur tackoffersdjuret, och pr„sten skall f”rbr„nna det p†
altaret, till en v„lbehaglig lukt f”r HERREN. N„r s† pr„sten
bringar f”rsoning f”r honom, d† bliver honom f”rl†tet.

004:032 Men om n†gon vill offra ett lamm till syndoffer, s† skall han
f”ra fram ett felfritt djur av honk”n.
004:033 Och han skall l„gga sin hand p† syndoffersdjurets huvud och
sedan slakta det till syndoffer p† samma plats d„r man slaktar
br„nnoffersdjuren.
004:034 Och pr„sten skall taga n†got av syndoffrets blod p† sitt finger
och stryka p† br„nnoffersaltarets horn; men allt det ”vriga
blodet skall han gjuta ut vid foten av altaret.
004:035 Och allt fettet skall han taga ut, p† samma s„tt som fettet
tages ut ur tackoffersf†ret, och pr„sten skall f”rbr„nna det p†
altaret, ovanp† Herrens eldsoffer. N„r s† pr„sten f”r honom
bringar f”rsoning f”r den synd han har beg†tt, d† bliver honom
f”rl†tet.
005:001 Och om n†gon syndar, i det att han, n„r han h”r edsf”rpliktelsen
och kan vittna om n†got, vare sig han har sett det eller eljest
f”rnummit det, likv„l icke yppar detta och han s†lunda b„r p†
missg„rning;
005:002 eller om n†gon, utan att m„rka det, kommer vid n†got orent --
vare sig den d”da kroppen av ett orent vilddjur, eller den d”da
kroppen av ett orent boskapsdjur, eller den d”da kroppen av n†got
slags orent sm†djur -- och han s† bliver oren och †drager sig
skuld;
005:003 eller om han, utan att m„rka det, kommer vid en m„nniskas
orenhet, det m† nu vara vad som helst varigenom hon kan vara
oren, och han sedan f†r veta det och han s† †drager sig skuld;
005:004 eller om n†gon, utan att m„rka det, sv„r i obet„nksamhet med
sina l„ppar n†got, vare sig ont eller gott -- det m† nu vara vad
som helst som man kan sv„rja i obet„nksamhet -- och sedan kommer
till insikt d„rom och han s† †drager sig skuld i n†got av dessa
stycken:
005:005 s† skall han, n„r han har †dragit sig skuld i n†got av dessa
stycken, bek„nna det vari han har syndat
005:006 och s†som bot f”r den synd han har beg†tt f”ra fram †t HERREN
ett hondjur av sm†boskapen, antingen en tacka eller en get, till
syndoffer. Och pr„sten skall bringa f”rsoning f”r honom, till
rening fr†n hans synd.

005:007 Men om han icke f”rm†r bekosta ett s†dant djur, s† skall han
s†som bot f”r vad han har syndat b„ra fram †t Herren tv†
turturduvor eller tv† unga duvor, en till syndoffer och en till
br„nnoffer.
005:008 Dem skall han b„ra fram till pr„sten, och denne skall f”rst
offra den som „r avsedd till syndoffer. Han skall vrida huvudet
av den invid halsen, dock utan att fr†nskilja det.
005:009 Och han skall st„nka n†got av syndoffrets blod p† altarets v„gg;
men det ”vriga blodet skall utkramas vid foten av altaret. Det
„r ett syndoffer.
005:010 Och den andra skall han offra till ett br„nnoffer, p†
f”reskrivet s„tt. N„r s† pr„sten bringar f”rsoning f”r honom,
till rening fr†n den synd han har beg†tt, d† bliver honom
f”rl†tet.

005:011 Men om han icke kan anskaffa tv† turturduvor eller tv† unga
duvor, s† skall han s†som offer f”r vad han har syndat b„ra fram
en tiondedels efa fint mj”l till syndoffer, men ingen olja skall
han gjuta d„rp† och ingen r”kelse l„gga d„rp†, ty det „r ett
syndoffer.
005:012 Och han skall b„ra det fram till pr„sten, och pr„sten skall taga
en handfull d„rav, det som utg”r sj„lva altaroffret, och
f”rbr„nna det p† altaret, ovanp† HERRENS eldsoffer. Det „r ett
syndoffer.
005:013 N„r s† pr„sten f”r honom bringar f”rsoning f”r den synd han har
beg†tt i n†got av dessa stycken, d† bliver honom f”rl†tet. Och
det ”vriga skall tillh”ra pr„sten, likasom vid spisoffret.

005:014 Och HERREN talade till Mose och sade:

005:015 Om n†gon beg†r en or„ttr†dighet, i det att han oupps†tligen
f”rsyndar sig genom att undanh†lla n†got som „r helgat †t
Herren, s† skall han s†som bot f”ra fram †t HERREN till
skuldoffer av sm†boskapen en felfri v„dur, efter det v„rde du
best„mmer i silver, till ett visst belopp siklar efter
helgedomssikelns vikt.
005:016 Och han skall giva ers„ttning f”r det som han har undanh†llit av
det helgade och skall l„gga femtedelen av v„rdet d„rtill; och
detta skall han giva †t pr„sten. N„r s† pr„sten bringar
f”rsoning f”r honom genom skuldoffersv„duren, d† bliver honom
f”rl†tet.
005:017 Och om n†gon, utan att veta det, syndar, i det att han bryter
mot n†got HERRENS bud genom vilket n†got f”rbjudes, och han s†
†drager sig skuld och b„r p† missg„rning,
005:018 s† skall han s†som skuldoffer f”ra fram till pr„sten av
sm†boskapen en felfri v„dur, efter det v„rde du best„mmer. N„r
s† pr„sten f”r honom bringar f”rsoning f”r den synd han har
beg†tt oupps†tligen och utan att veta det, d† bliver honom
f”rl†tet.
005:019 Det „r ett skuldoffer, ty han har †dragit sig skuld inf”r
HERREN.

005:001 Och HERREN talade till Mose och sade:
005:002 Om n†gon syndar och beg†r en or„ttr†dighet mot HERREN, i det att
han inf”r sin n„sta nekar ang†ende n†got som denne har ombetrott
honom eller ”verl„mnat i hans hand, eller ang†ende n†got som han
med v†ld har tagit; eller i det att han med or„tt avh„nder sin
n„sta n†got;
005:003 eller i det att han, n„r han har hittat n†got borttappat, nekar
d„rtill och sv„r falskt i n†gon sak, vad det nu m† vara, vari en
m„nniska kan f”rsynda sig:
005:004 s† skall den som s† har syndat Och d„rmed †dragit sig skuld
†terst„lla vad han med v†ld har tagit eller med or„tt till„gnat
sig, eller det som har varit honom ombetrott, eller det
borttappade som han har hittat,
005:005 eller vad det m† vara, varom han har svurit falskt; han skall
ers„tta det till dess fulla belopp och l„gga femtedelen av
v„rdet d„rtill. Han skall giva det †t „garen samma dag han b„r
fram sitt skuldoffer.
005:006 Ty sitt skuldoffer skall han f”ra fram inf”r HERREN; en felfri
v„dur av sm†boskapen, efter det v„rde du best„mmer, skall han
s†som sitt skuldoffer f”ra fram till pr„sten.
005:007 N„r s† pr„sten bringar f”rsoning f”r honom inf”r HERRENS
ansikte, d† bliver honom f”rl†tet, vad han „n m† hava gjort, som
har dragit skuld ”ver honom.

006:008 Och Herren talade till Mose och sade:

006:009 Bjud Aron och hans s”ner och s„g: Detta „r lagen om br„nnoffret:
Br„nnoffret skall ligga p† altarets h„rd hela natten intill
morgonen, och elden p† altaret skall d„rigenom h†llas brinnande.
006:010 Och pr„sten skall ikl„da sig sin livrock av linne och ikl„da sig
benkl„der av linne, f”r att de m† skyla hans k”tt; d„refter
skall han taga bort askan vartill elden har f”rbr„nt br„nnoffret
p† altaret, och l„gga den vid sidan av altaret.
006:011 Sedan skall han taga av sig sina kl„der och ikl„da sig andra
kl„der och f”ra askan bort utanf”r l„gret till en ren plats.
006:012 Men elden p† altaret skall h†llas brinnande och f†r icke
slockna; pr„sten skall var morgon ant„nda ny ved d„rp†. Och han
skall l„gga br„nnoffret d„rp† och f”rbr„nna fettstyckena av
tackoffret d„rp†.
006:013 Elden skall best„ndigt h†llas brinnande p† altaret; den f†r icke
slockna.

006:014 Och detta „r lagen om spisoffret: Arons s”ner skola b„ra fram
det inf”r HERRENS ansikte, till altaret.
006:015 Och pr„sten skall taga en handfull d„rav, n„mligen av det fina
mj”let som h”r till spisoffret, och av oljan, d„rtill all
r”kelsen som ligger p† spisoffret, och detta, som utg”r sj„lva
altaroffret, skall han f”rbr„nna p† altaret, till en v„lbehaglig
lukt f”r HERREN.
006:016 Och det som „r ”ver d„rav skola Aron och hans s”ner „ta. Osyrat
skall det „tas p† en helig plats; i f”rg†rden till
uppenbarelset„ltet skola de „ta det.
006:017 Det skall icke bakas med surdeg. Detta „r deras del, det som jag
har givit dem av mina eldsoffer. Det „r h”gheligt likasom
syndoffret och skuldoffret.
006:018 Allt mank”n bland Arons barn m† „ta det. Det skall vara deras
ev„rdliga r„tt av HERRENS eldsoffer, fr†n sl„kte till
sl„kte. Var och en som kommer d„rvid bliver helig.

006:019 Och HERREN talade till Mose och sade:
006:020 Detta „r det offer som Aron och hans s”ner skola offra †t HERREN
p† den dag d† n†gon av dem undf†r sm”rjelsen: en tiondedels efa
fint mj”l s†som det dagliga spisoffret, h„lften om morgonen och
h„lften om aftonen.
006:021 P† pl†t skall det tillredas med olja, och du skall b„ra fram det
hopkn†dat; och du skall offra det s”nderdelat, s†som n„r man
offrar ett spisoffer i stycken, till en v„lbehaglig lukt f”r
HERREN.
006:022 Och den pr„st bland hans s”ner, som bliver smord i hans st„lle,

Book of the day:
Facebook Google Reddit StumbleUpon Twitter Pinterest